دانلود پاورپوینت برنامه ریزی کاربری اراضی شهری


 

علم تقسیم زمین و مکان برای کاربرد ها و مصارف مختلف زندگی است که به منظور استفاده مؤثر از زمین و انتظام فضایی مناسب و کارا صورت می گیرد. به عبارت دیگرمجموعه ای از فعالیت های هدفمند که محیط مصنوع را سامان می بخشد و در حد مقدور خواسته ها ونیازهای جوامع شهریرا در استفاده از اراضی فراهم می آورد.

به بیان دیگر منظوراز نظام کاربری اراضی شهری مشخص کردن نوع مصرف زمین در شهر هدایت ساماندهی فضایی شهری تعیین ساخت ها و چگونگی انطباق آنها با یکدیگر و به سیستم های شهری است.

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری:

مفاهیم عمومی و استفاده شده از برنامه ریزی کاربری زمین  در حال حاضر عبارتند از:طرح های جامع و طر حهای استراژیکی یا ساختاری

طرح های جامع:روند شهرنشینی تدریجی و تأمین پروژه های زیر بنایی و تصمیمات سرمایه گذاری قابل کنترل.که اینوضعیت تا حدی به کشورهای پیشرفته نزدیکتر است.

طرح های استراتژیک یا سا ختاری:فرایندی که با تقاضای کشور های در حال توسعه تناسب بیشتری دارد.در این روش مسائل بحرانی و حساس سنجیده می شود.

الگو های رایج برنامه ریزی شهری در ایران عبارتند از:1.طرح جامع سرزمین     2.طرح جامع شهر      3.طرح تفصیلی       4.طرح هادی

1)طرح جامع سرزمین:طرحی است  که شامل استفاده از سرزمین در قالب هد فهای ملی و اقتصادی از طریق بررسی امکانات و منابع .

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.