مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل


چکیده :
شناخت اصول پدافند غیر عامل و تطابق اصول معماری با آ ن باعث می گردد که اماکن ما در حملات
احتمالی دشمن از آسیب پذیری کمتری برخوردار بوده و از ایجاد فجایع جبران ناپذیر جلوگیری نمود و به طبع
آن از به هدر رفتن منابع انسانی و اقتصادی جلوگیری نمود.
در این رابطه توجه به ابعاد ، تناسبات ، فرم ، سازماندهی ف ضایی ، آرایش نظامی ، نوع مصالح مصرفی ، نور ،
رنگ ، بافت و ….. در راستای اهداف پدافند غیر عامل بسیار حائز اهمیت بوده و معماران ما باید موظف به رعایت این
اصول گردند.
کلید واژه : پدافند غیرعامل ، مبانی نظری معماری ، تهدید ، عملکرد ، فرم ، سازماندهی

قالب صحیفه. لایسنس فعال نشده است، برای فعال کردن لایسنس به صفحه تنظیمات پوسته بروید.