دانلود پروژه اصول و مبانی شهرسازی و معماری


«روشهای محاسبه و تحلیل سطوح کاربردی زمین و فضا- روشهای محاسبهی فضایی فرم و شکل شهر»  3

«آشنایی با طبیعت و کاربرد آن در برنامهریزی کاربردی زمین:». 6

«روشهای محاسبه و تحلیل سطوح کاربردی زمین و فضا- استانداردهای فضایی و کالبدی و معیارهای عملکردهای مختلف شهری:». 7

«تعریف روش تولید و طرحهای شهری:». 11

«آشنایی برنامهریزی مسکن و مجموعههای مسکونی:». 13

«شیوههای برداشت کاربری زمین و فضای شهری». 14

«روشهای محاسبه و تحلیل سطوح کاربری زمین و فضا- روشهای طبقه بندی بافتهای شهری و تعیین تراکم ساختمانی:». 18

«شیوههای تهیهی نقشههای پایه و استخراج اطلاعات فضایی:». 19

«برنامهریزی آمایش زمین:». 21

«روشهای بررسی کیفیت شهری و محیط:». 26

«روشهای محاسبه و تحلیل سطوح کاربری زمین و فضا- استاندارد ها و روشهای تعیین محل- عناصر مختلف شهری:». 28

«سلسله مراتب و محتوای کلی طرحهای منطقهای در ایران:». 30

«برنامهریزی منطقهای- سیر تحول برنامهریزی منطقهای در جهان:». 31

«برنامهریزی منطقهای- سیر تحول برنامهریزی منطقهای در ایران:». 34

«برنامهریزی اقتصادی و اجتماعی:». 36

«مبانی برنامهریزی منطقهای:». 38

«آشنایی با برنامهریزی مسکن و مجموعههای مسکونی:». 40

«مبانی و روش تفکیک زمین شهری». 43

«برنامهریزی کالبدی:». 46

منابع: 48

«روش­های محاسبه و تحلیل سطوح کاربردی زمین و فضا- روش­های محاسبه­ی فضایی فرم و شکل شهر»

امکان تجربه و تحلیل و اخذ  تصمیم صحیح  بطور کلی  به وجود نظریه ای معتبر بستگی دارد حجم مطالعات انجام شده در جنبه های گوناگون شهرها و شهرنشینی به حدی است که بدون  داشتن نظریه ای خاص درک و تحلیل بخش ناچیزی  از آن میسر نیست.

علیرغم آن که اعتبار هر نظریه ای به وسعت نمونه ها بستگی دارد اکثر نظریه های مربوط به شهرسازی،  طراحی شهرها و معماری  و حتی مطالعات مربوط به انسان و محیط  زیست وی فقط بر سنت روشنفکرانه طراحی تکیه دارد.

نظریه های موجود همگی براساس شیوه های طراحی غربی بوده و در تدوین آن شیوه های مربوط به دیگر  نقاط چون آفریقا، آسیا، خاور میانه و دوره های ماقبل کلمبو در آمریکای لاتین  نادیده انگاشته شده است.

این گونه نظریات که براساس نمونه کوچک شیوه های روشنفکرانه طراحی غربی  پایه ریزی شده است مسئله ساز بوده است و احتمال آن می رود که نظریه در صورت تعمیم فاقد اعتبار گردد.

اگر تغیر و تحول ظاهری خود براساس روندهای ثابتی بوجود آمده باشد و بعبارتی اگر علل شیوه های گوناگون انجام کاری ثابت باقی بماند شناخت آن علل از اهمیت بسیاری برخوردار خواهد شد.

برای مثال سه فرم شهری را در نظر بگیرید شهری متراکم با واحدهای مسکونی حیاط دار، شهری که کم تراکم با واحدهای مسکونی پراکنده و شهری متشکل از محلاتی با جمعیتی  همگن و ارتباط اجتماعی  مستحکم،  هر چند این فرم ها در ظاهر به نظر بسیار متفاوت می آیند ولی همه آنها را می  توان به مکانیزم هایی جهت ارتباط متقابل نامطلوب همچون کاستن از افزایش  بیش از حد اطلاعات و فشار رسیدن به حد مطلوب  بررسی نمود. این شیوه برخورد در بررسی اختلافات و نظریات گوناگون  در رابطه با مسائل شهری از جمله خود مفهوم شهر بسیار مفید می باشد

به گفته سارترولوی استروس  چنین به نظر می آید که جهت حرکت در خیابان امریکایی رو به سوی بی نهایت است.

آنچه که اروپاییان و مهاجران به امریکا احساس می کنند در واقع همان احساس بی مکان است.

این باز بودن و حالت فرآیندی  ناشی از ارزش والای تحرک و جابجایی در امریکا است.

در نظام اسلامی به جای تسهیل حرکت و دسترس محدودیت آن مورد نظر است تا بتوان  رفتار را کنترل نمود .

نظریه دیگری را که نمی توان به تمام فرهنگ های تعمیم داد نگرش به شهر بعنوان مرکز تحول می باشد گرچه در غرب شهرها مرکز تحول بوده اند به عکس در چین و ایران شهرها همیشه مراکز ثبات بوده اند.

تعاریف معمول شهر محوری قومی داشته و بیشتر بر اساس شهر مدرن غربی ( شهرهای قرون وسطی  اروپا و پس از آن) استوار است.

وجود تمرکز جمع کثیری از مردم در یک مکان تخصص در حرف گوناگون وجود وسیله گردش چرخ  اقتصادی معماری یا دمانی عمومی طبقات اجتماعی خاص خط علوم دقیقه هنر طبیعی  تجارت خارجی  و بالاخره عضویت در گروه براساس محل سکونت و نه تبار و نژاد.

هاردوی در تعریف شهری از ده معیار استفاده می کنند

1.      وسعت و جمعیت زیاد با توجه به زمان و مکان خاص خود

2.       ثبات

3.       داشتن حداقل تراکمی خاص در رابطه با زمان و مکان خاص خود

4.       ساخت و بافت مشخص وخونان به وسیله خیابان ها و فضاهای شهری

5.       محلی برای کار و زندگی مردم

6.        وجود  حداقلی از عملکردهای خاص شهری چون بازار

7.        وجود سلسله مراتب اجتماعی ناهمگن

8.       وجود یک مرکز اقتصادی شهری

9.       مرکز خدماتی  برای مناطق هم جوار

مرکز اشاعه فرهنگ درمیان فرهنگ های مختلف برای آن که به یک مجتمع زیستی واژه شهر اطلاق شود و جود عناصر مختلفی ضروری است.

به یک مجتمع زیستی نه بر اساس ویژگی های  خاص بافت آن و یا حتی مجموعه های از این عناصر بلکه براساس عملکردی  خاص که همان بخشیدن نظم به این منطقه و ایجاد  فضای مفید می باشد می توان واژه شهر  اطلاق نمود.

می توان این نکته را  پذیرفت که  شهرها به ناگهان بوجود  نیامده اند و انقلاب شهری به آن مفهوم وجود نداشته است.

عملکردهای انتظام بخش

می توان چنین نتیجه گرفت که شهرها اصولاً به عنوان مراکز تشریفاتی با  مفهومی سمبلیک بوجود آمدند بدین ترتیب شهر خود بخود نمادی از جهان بوده و قدرت سازمان دادن و هماهنگ کردن مناطق وسیع تری را دارد.

«آشنایی با طبیعت و کاربرد آن در برنامه­ریزی کاربردی زمین:»
تمامی مکان هایی که از پوشش  طبیعی پاک شده و یا گیاهانی خاص در آن  رویانده شده اند و یا مکان هایی که مسیر رودخانه  در آنجا تغییر یافته و یا مزارعی که محصور گردیده همگی جزء  محیط های مصنوع به شمار میروند جاده ها، خانه ها و شهرها همگن طراحی شده اند.

در خاتمه بایستی گفت که منظر شهرها مناطق و سرزمین ها تا حد زیادی به عملیات متعدد طراحی افراد و گرو ه ها بستگی دارد.

پس تفاوت میان نحوه نظم دهی آنا با آنچه که  در شهرها معمول است چیست تفاوت ها نخست در اندازه گروه و پیچیدگی سیستم می باشد دوم در فقدان بیان کالبدی پایدار بعنوان یادآور اصول نظم دهنده جامعه که با بالارفتن تعداد جمعیت و پیچیدگی اجتماعی ضروری می شود   سوم در عدم تسلط مرکزی واحد  بر کل سیستم.

 این فایل ورد در 46 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.