دانلود مقاله با عنوان ضایعات


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

حسابداری ضایعات ضایعات، بخشی از امکاناتی است که در جریان عملیات شرکت به هدر رفته است.

حسابداری ضایعات
ضایعات، بخشی از امکاناتی است که در جریان عملیات شرکت به هدر رفته است.
واحدهای معیوب
به واحدهایی اطلاق می شود که گرچه با استاندارد تولید محصول مطابقت ندارند اما مانند ضایعات از عملیات تولید کنار گذاشته نمی شوند، بلکه با کار مجدد بر روی واحدهای معیوب می‌توان حداقل استاندارد لازم را تأمین و آنها را قابل فروش نمود.
1_واحدهای معیوب عادی
واحدهای معیوبی می باشند که در شرایط عادی و مطلوب تولید به وجود می‌آیند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب عادی به قیمت تمام شده واحدهای سالم تولید شده اضافه می‌گردد.
2_واحدهای معیوب غیر عادی
واحدهای معیوبی می‌باشند که انتظار نمی رود در شرایط مطلوب تولید به وجود آیند و قابل کنترل می باشند. هزینه رفع نواقص واحدهای معیوب غیر عادی به حساب سود و زیان منظور می‌شود

 

ضایعات عادی و ضایعات غیرعادی
در سیستم هزینه یابی مرحله‌ای، واحدهای ضایع شده کلیه هزینه های تولید را تا قسمت بازرسی محصول جذب می‌کنند. درجه تکمیل واحدهای ضایع شده بستگی به محل بازرسی دارد. در محاسبات مربوط به معادل آحاد تکمیل شده، ضایعات عادی و ضایعات غیر عادی با توجه به درجه تکمیل آنها در نظر گرفته می‌شوند. به طور کلی، قیمت تمام شده ضایعات عادی به واحدهایی تسهیم می‌گردد که از قسمت بازرسی عبور کرده باشند. به طور مثال، اگر بازرسی در پایان عملیات دایره تولیدی صورت گیرد، قیمت تمام شده ضایعات عادی فقط به واحدهایی تکمیل شده اضافه می‌گردد.در صورتی که موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره از قسمت بازرسی عبور کرده باشد (بازرسی ممکن است در پایان عملیات یک دایره تولیدی صورت نگیرد)، قیمت تمام شده ضایعات عادی بین کل واحدهای تکمیل شده و موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره تسهیم می‌گردد.

فهرست مطالب
تحلیل اقتصادی سال 1368
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1368
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1369
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1369
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1370
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1370
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1371
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1371
گروه کشاورزی
گروه صنایع و معادن
تحلیل اقتصادی سال 1372
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1372
تحلیل برنامه اول توسعه
نمودار روند تحولات سهم ارزش افزوده بخشهای مختلف اقتصادی
در برنامه اول
نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت 76 میلیارد برنامه اول
تحلیل اقتصادی سال 1373
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1373
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1374
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1374
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1375
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1375
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1376
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1376
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1377
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1377
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1378
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1378
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل برنامه اقتصادی دوم
نمودار روند تحولات سهم بخش های مختلف اقتصادی در برنامه دوم
نمودار روند تحولات نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی
در برنامه دوم توسعه
نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت 79 میلیارد برنامه دوم
تحلیل اقتصادی سال 1379
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1379
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1380
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1380
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1381
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1381
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1382
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1382
گروه کشاورزی
گروه نفت
گروه صنایع و معادن
گروه خدمات
تحلیل اقتصادی سال 1383
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سال 1383
تحلیل برنامه اقتصادی سوم
نمودار روند تحولات سهم ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی
در برنامه سوم
نمودار روند تحولات نرخ رشد بخش های مختلف اقتصادی در برنامه سوم
نمودار ارزش افزوده گروه های اقتصادی به قیمت ثابت 76 میلیارد برنامه اول
نمودار مقایسه سهم گروه های اقتصادی در سه برنامه توسعه
نمودار مقایسه میانگین نرخ رشد و سهم بخش های مختلف اقتصادی
از سال 1386-1383
نمودار مقایسه نرخ رشد سه برنامه توسعه در گروه های اقتصادی
این فایل ورد در 60 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.