دانلود مقاله با عنوان ضرورت بانکداری الکترونیک در شهر


چکیده
رشد و گسترش روزافزون فناوری اطلاعات و ارتباطات، انقلابی را در ابعاد مختلف زندگی انسانها و عملکرد سازمانها ایجاد کرده است. این فناوری روشهای کارکرد و نگرش افراد، سازمانها و دولت ها را دگرگون ساخته و باعث ایجاد صنایع نوین، مشاغل جدید و خلاقیت در انجام امور شده است. ظهور پدیده هایی چون آموزش الکترونیکی، کسب و کار الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، از نتایج عمده نفوذ و گسترش فناوری اطلاعات در ابعاد مختلف است که همین امر منجر به شکل گیری شهر الکترونیک شده، تا بتوان در بستر چنین شهری حجم وسیعی از فعالیت ها و خدمات شهری را بصورت الکترونیک ارائه نمود.
در این مقاله سعی بر آن است تا به معرفی شهرالکترونیک و ضرورت وجود بانک الکترونیکی که یکی از مهمترین سازمان ها در تحقق بخشیدن به اهداف شهر الکترونیک می باشند می پردازد. همچنین مواردی که سعی شده در این مقاله به آنها پرداخته شود، نقش و جایگاه بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک، بسترهای مورد نیاز برای استقرار بانکداری در شهرالکترونیک، کاربردهای بانکداری الکترونیکی در شهرالکترونیک، چالشهای پیاده سازی بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک، روشهای ترغیب استفاده شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیکی و در نهایت ارائه راهکارهایی برای استقرار بانکداری الکترونیکی در شهرالکترونیک می¬باشد.

 

فهرست مطالب
چکیده1
واژههای کلیدی:1
الکترونیک، شهروند الکترونیک، تجارت الکترونیکی1

1- مقدمه1
2- نقش بانک الکترونیکی در شهر الکترونیک1

برخی از مهمترین فعالیت هایی که در شهر الکترونیک صورت می گیرند عبارتند از:2
فعالیتهای اداری:2
فعالیتهای تجاری:2
فعالیتهای تفریحی:2
فعالیتهای علمی و کسب اطلاعات:2
فعالیتهای آموزشی:2
فعالیتهای درمانی :3
3- بسترهای موردنیاز برای پشتیبانی از بانکداری الکترونیک در شهر الکترونیک3

توسعه زیرساخت های   بستر ارتباطی3
توسعه زیرساختهای مالی و بانکی4
توسعه شاخص های قانونی در بانکداری الکترونیکی4
توجه به زیر ساختهای انسانی در توسعه و راه اندازی بانکداری الکترونیکی4
ایجاد بستر نرم افزاری و امنیتی دربانکداری الکترونیکی5
اجزای بانکداری الکترونیک5
ویژگی ها و کاربردهای بانکداری الکترونیکی5

مهمترین مزایای استفاده از بانکداری الکترونیکی در شهرهای الکترونیک6

مرتفع نمودن چالش های بانکداری سنتی در شهر الکترونیک7
چالشهای بانکداری در شهر الکترونیک8
ترغیب شهروندان به استفاده از بانکداری الکترونیکی10
راهکارها و پیشنهادات11
نتیجهگیری و جمعبندی11
منابع12