دانلود تحقیق درباره جامعه شناسی شهری


 

دانلود فایل PDF درباره جامعه شناسی شهری در 50 صفحه. شامل موضوعات زیر:

جامعه شناسی شهری

جامعه شناسی شهری
جامعهشناسی شهری در اصطلاح کلی به معنی مطالعه جامعهشناختی شهرها، زندگی شهری یا شهرگرایی است . جامعهشناسی
شهری درباره برخورد و تماس زندگی شهری در اعمال اجتماعی، روابط اجتماعی، نهادهای اجتماعی و هر نوع ساخت اجتماعی
که بر پایه اشکال شهری زندگی متکی باشد، بحث میکند. جامعهشناسی شهری مطالعه ویژهای است از تأثیر انسان بر محیط
طبیعی و ایجاد محیطهای مصنوعی که عمدهترین آنها شهرها میباشد .
مفاهیم مرتبط با جامعهشناسی شهری
0 شهر ) Urban (: شهر به محلی اطلاق میشود که علاوه بر داشتن تراکم و تمرکز جمیعت، نیروی کار آن درگیر فعالیت
کشاورزی نیست و اقتصادش مبتنیبر تجارت، تولید صنعتی و ارائه خدمات است. همچنین شهر دارای فرهنگ خاص خود -در
مقابل فرهنگ روستا- است.
9 شهرنشینی ) Urbanization (: شهرنشینی یعنی تغییر در نسبت جمعیت ساکن در مناطق شهری و فرایند انتقال جمعیت
به شهرها، که به صورت درصدی از کل جمیعت کشور، که در شهرها ساکن هستند گزارش شده و آغاز و پایانی دارد.
1 شهرگرایی ) Urbanism (: مفهوم عامی است که شامل جوانب مختلف شیوه زندگی شهری )سیاسی، اقتصادی و اجتماعی(
میشود. بهعبارتی شهرگرایی یعنی جنبههای روانشناسی اجتماعی زندگی شهری، الگوهای شخصیت شهری و انطباق رفتاری
در شهر.
1 مطالعات شهری ) Urban Studies (: مفهومی عام و دربرگیرنده است و در واقع حوزه چند رشتهای است که مورخان،
جامعهشناسان، جغرافیدانان، روانشناسان اجتماعی، اقتصاددانان سیاسی، مردمشناسان، معماران و برنامهریزان شهری هر یک
در آن نقش دارند.
موضوعات و مفاهیم مورد مطالعه در جامعهشناسی شهری
قلمرو جامعهشناسی شهری وسیع و متنوع است، از معماری شهرها گرفته تا راهبندانهای خیابانی، تجربه زندگی شهری، رفتار
انبوه مردم و جماعات، مسکن، برنامهریزی و مانند اینها. تجربه زندگی شهری چنان جامع و محیط به نظر میرسد که تشخیص
آنچه ممکن است از حوزه جامعهشناسی شهری خارج باشد، مشکل به نظر میرسد. با این حال جامعهشناسی شهری حول تعدادی
مفاهیم و محورهای ثابت میچرخد و انواع موضوعات و مفاهیمی که در چارچوب جامعهشناسی شهری بررسی میشود شامل
موارد زیر است:
0 چرا زندگی در شهر مدرن خوشایند یا دوست داشتنی است؟، آیا تجربه شهری واحد است یا همگانی؟ ویژگیهای تعیین
کنندهای مانند ناشناختگی و گمنامی، در میان جمعیتی بزرگ به شکل دیگری بودن، عدم قطعیت و قابل پیشبینی نبودن وقایع
در محیطهای شهری پیچیده و احساس خطر ناشی از شهرها همواره مورد تأمل بوده است.
9 آیا مکانها از هم متمایزند یا خیر؟ و به فرض اینکه محلهها در تصور مردم هویت و ویژگیهای خود را دارند، چه چیزی سبب
دلبستگی به شهرها یا محیطهای اطراف آن میشود؟

 

 

فهرست مطالب

جامعه شناسی شهری …………………………

مفاهیم مرتبط با جامعهشناسی شهری ……………………………………………….
موضوعات و مفاهیم مورد مطالعه در جامعهشناسی شهری ………………………………..
ریشههای تاریخی و مبانی نظری جامعهشناسی شهری …………………………………………
شهرنشینی به منزله روش زندگی ………………………………………………………………………….
جامعهشناسی شهری جدید  اقتصاد سیاسی شهری …………………………………..
نقد دیدگاه اقتصاد سیاسی شهری ………………………………………………………………………………..
تلفیق دیدگاهها در جامعهشناسی شهری جدید ………………………………………………………………………………………….
شهر چیست؟ شهروند کیست؟ …………………………………………………..
تعاریف مختلف شهر ………………………………………………………
شهر از دیدگاه جامعه شناسی ……………………………………………………..
ویژگی شهرها ………………………………………………………………………….
مفهوم شهروند …………………………………………………………………………
در حقوق ایران ………………………………………

» شهروند « تعریف
ویژگی های شهروند ………………………………………………………………
شهروند موثر کیست؟ ………………………………………………………………………..
نقش آموزش شهروندی در جامعه …………………………………………………………………
راهکارهای آموزش شهروندی …………………………………………………………..
حقوق شهروندی ………………………………………………………………………………………………….
وظایف شهروندی …………………………………
نتیجه گیری ……………………………………………………………………….
شهر معلول ……………………………………………………

گرافیتی چیست؟
تگ ……………………………………………………………………………………………………
تروآپ ……………………………………………………………………………………………
اثر …………………………………………………………………………………………………………………….
پنل ………………………………………………………………………………………………………………………
استنسیل ………………………………………………………
پوستر چسبانی …………………………………….
استیکر-برچسب …………………………………
گرافیتی های نمایشی یا نقاشی دیواری

گرافیتی چیست؟
گرافین …………………………………………………………………….
گرافیتی در دنیای مدرن …………………
موقعیت قانونی برای گرافیتی ………………………………………………………….
عناصر فرهنگی هیپ هاپ ……………………………………………………………………..
درباره گرافیتی، هنر شهری و تبلیغات ………………………………………………………
گرافیتی )دیوارنگاری( در ایران ………………………………………………………………………………….
تهی شدگی اوقات فراغت ………………………………………………………………………………………….
نگاهی به اوقات فراغت در کشورهای جهان …………………………………………………………………
چگونگی گذراندن اوقات فراغت ………………………………………………….
اوقات فراغت در آلمان ………………………………………………………………………
زمان فراغت در فرانسه ……………………………………………………………………..
ژاپنی ها و اوقات فراغت پر تنش …………………………………………………………………..
اولویت های اوقات فراغت …………………………………………………….
تحریک جنسی یا تفکیک جنسی؟! ……………………………………………………………………………
تشکیک در تفکیک ………………………………………………………………….
منابع …………………………………………………………………..


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.