دانلود طرح تفصیلی بابلسر


tarhe tafsili babolsar2
فصل اول
وضعیت کلان اقتصادی و اجتماعی
1 – 1 – اقلیم و سرزمین
1 – 2 – جمعیت
1 – 3 – اعتبارات
1 – 4 – درآمدهای مالیاتی
1 – 5 – پول و بانکداری
فصل دوم
بخش‌های اجتماعی
2 – 1 – آموزش و پرورش
2 – 2 – آموزش‌عالی
2 – 3 – بهداشت و درمان
2 – 4 – تأمین اجتماعی و بهزیستی
2 – 5 – فرهنگ و هنر
2 – 6 – تربیت بدنی
فصل سوم
بخش‌های زیر بنایی
3 – 1 – عمران شهری
3 – 2 – عمران روستایی
3 – 3 – انرژی
3 – 4 – پست و مخابرات
فصل چهارم
بخش‌های تولیدی
4 – 1 – کشاورزی
4 – 2 – صنعت

 

2-2-2- ضوابط و مقررات مربوط به نحوه استفاده از اراضی ، تراکم ها ، تفکیک زمین ، احداث بنا ، احداث و توسعه معابر ، میادین و فضاهای شهر

  • این ضوابط و مقررات بر اساس الگوی پیوست مصوبه مورخ 9/2/1370 شورایعالی شهرسازی و معماری کشور تنظیم گردیده است .
  • این ضوبط و مقررات جایگزین کلیه ضوابط و مقررات و مصوبات قبلی شده و زین پس ضوابط قبلی کارکرد نخواهند داشت .

1- تعاریف خاص (1)

از آنجا که طرح جامع شهر بابلسر و در ادامه آن طرح تفصیلی شهر در راستا و براساس مبانی طرحهای سیال شهری ( قابل انعطاف ) تهیه شده‌است ، بنابراین نیازمندتعاریف خاصی است که در این طرح بدانها اشاره شده است . مهمترین تعاریف مرتبط با طرح که در مبحث ضوابط و مقررات کارکرد دارد به شرح زیر می‌باشند :

1-1- کاربریهای عمده تعیین شده :

کاربریهایی هستند که محل دقیق استقرار آنها در طرح جامع مشخص شده و در طرح تفصیلی تدقیق شده اند .

2-1- کاربریهای پیشنهادی طرح تفصیلی قبلی :

کاربریهایی‌هستندکه جزء پیشنهادات طرح تفصیلی قبلی بوده‌اند ولیکن تازمان تهیه طرح جامع اجرا نشده‌اند، کاربریهای موصوف به دو صورت ذیل در طرح تفصیلی جدید تعیین تکلیف شده‌اند .

1-2-1- کاربریهای تثبیت شده:

این کاربریها که برخی از کاربریهای اجرا نشده طرح تفصیلی هستند دارای وسعت مناسب و موقعیت مورد قبول با توجه به شبکه‌های جدید طراحی شده برای شهر و مورد نیاز محله ، ناحیه و شهر می‌باشند . کاربریهای موصوف در نقشه کاربری اراضی با عنوان کاربریهای پیشنهادی آورده شده اند .

2-2-1- کاربریها و شبکه‌های در اختیار مدیریت شهری :

برخی کاربریهای اجرا نشده طرح تفصیلی قبلی به دلیل مساحت بسیار ناچیز و موقعیت بسیار نامناسب قابلیت اجرا برای شکل‌گیری کاربریهای جدید را ندارند . برخی از شبکه‌های پیشنهادی طرح تفصیلی نیز همین ویژگی را دارا هستند . نحوه و چگونگی استفاده از کاربریها و شبکه‌های موصوف که با علایم خاص در نقشه پیشنهـادی مشخص شده‌اند با پیشنهاد شهرداری و تأیید شورای اسلامی شهر بوده که در صورت تصویب در کمیسیون ماده 5 می تواند به کاربریهای مجاور و یا نیازهای جدید اختصاص یابد .

3-1- کاربریها ی مصوب کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی :

کلیه کاربریهای مصوب کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر بابلسر که تا کنون اجرا نشده اند و نیز مورد استفاده های دیگر در طرح جامع و تفصیلی قرار نگرفته اند با رنگ کاربری مربوطه وعلامت (ک – 5 ) در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی نمایش داده شده است . کاربریهای مذکور همانند کاربری اراضی پیشنهادی می باشد .

4-1- کاربریهای مغایر با طرح تفصیلی قبلی :

کاربریهای مغایر ، از انطباق نقشه کاربری اراضی وضع موجود بر نقشه کاربری اراضی طرح تفصیلی قبلی بدست آمده است . کاربریهای مذکور در نقشه کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی جدید با رنگ کاربری مربوطه در وضع موجود نمایش داده شده و کاربری طرح تفصیلی قبلی آنها با دایره ای رنگی به رنگ کاربری مصوب قبلی بر روی آنها نمایش داده شده است .

به عبارتی کاربری وضع موجود این زمین ها در طرح جدید پذیرفته شده ولیکن جهت قانون مند شدن می بایست به شهرداری مراجعه و اضافه ارزش ناشی از تغییر کاربری که میزان آن را شورای شهر تعیین می کند ، پرداخت نمایند . این کاربریها به لحاظ برخورد به سه دسته تقسیم می شوند :

الف ) دسته اول که برخلاف طرح مصوب قبلی اقدام نموده اند پس از بررسی ساخت و ساز غیر مجاز در کمیسیون ماده صد و پرداخت جرایم مربوطه و نیز ارزش افـزوده تعیین شده و پس از تأیید کمیسیون ماده پنج می توانند از کاربری مربوطه برخوردار باشند .

ب ) دسته دوم که برخلاف طرح مصوب قبلی اقدام نکرده اند بلکه طرح قبـلی بـر روی استفاده های موجود آن زمان کاربری پیشنهادی گذاشته بود و یا اینکه در زمان وضع موجود طرح تفصیلی قبلی این اراضی بصورت استیجاری در اختیار فعالیت های عمومی بوده و عیناٌ در طرح تفصیلی مذکور آمده باشند که به هر حال در صورت اثبات موضوع برای کمیسیون ماده پنج نیازی به پرداخت ارزش افزوده ندارند .

ج ) دسته سوم املاکی هستند که دارای رأی کمیسیون ماده صد بوده و احیاناً جریمه احداث بنا را پرداخته اند و یا براساس اعمال ماده واحده تعیین وضعیت املاک با اخذ پروانه احداث بنا نموده اند لیکن بابت کاربری ارزش افزوده را نپرداختند ، این دسته از املاک پس از پرداخت ارزش افزوده و حق و حقوق شهرداری ، با تأیید کمیسیون ماده پنج می توانند ازکاربری پیشنهادی طرح تفصیلی جدید برخوردار گردند .

در هر حال پلاک های مذکور در صورت مراجعه به شهرداری برای هر کار عمــرانی و یا حقوقی می بایست تعیین تکلیف گردند . شهرداری می تواند جهت درآمدزایی به این قبی

املاک مراجعه نموده و آنها را جهت قانونی نمودن کاربری شان ارشاد نماید . در غیر این صورت و عدم مراجعه می تواند پرونده آنها را به مراجع ذیربط ارجاع دهد .

طبق بند 5 مصوبه مورخ 28/10/1384 کمیسیون ماده پنج طرح تفصیلی شهر بابلسر ، مقرر شد که بند دو مصوبه مورخ 7/2/1366 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران عیناً در این قسمت آورده شود :

« در مورد ساختمان ها وتأسیسات ناهماهنگ با کاربری های مصوب که بعد از تصویب طرح جامع و ضوابط منطقه بندی مقرر در طرح های جامع و تفصیلی بدون پروانه احداث گردیده و همچنین در مواردی که علی رغم تعیین نوع استفاده از ساختمان در پروانه صادره در مناطق غیر تجاری ، محل کسب و پیشه یا تجارت احداث گردیده و یا به هر حال شرایط کاربری مقرر در پروانه ساختمان رعایت نشده باشد ، شهرداری می تواند در صورتی که ضوابط مربوط به وصول عوارض اختصاصی از اضافه ارزش حاصله بر اثر امتیازات کاربری و
تراکم های ساختمانی را به تصویب شورای شهر و تأیید وزارت کشور رسانیده باشد ، بنابر تقاضای صاحب ملک و یا صاحب محل کسب و پیشه و تعهد قبول پرداخت عوارض اختصاصی مربوط بر طبق تعرفه مصوب توسط آنها ، قبل از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 و قلع بنا یا تعطیل محل کسب و پیشه مورد را در کمیسیون طرح تفصیلی موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح سازد .

(1) با توجه به اینکه شماره‌گذاریهای زیر بخشهای این بخش مطابق الگوی مصوب می‌باشد ، لذا نحوه تقسیم‌بندی آن با دیگر بخشهای گزارش طرح متفاوت می‌باشد .

نکته: این فایل شامل نقشه اتوکدی به همراه فایل وررد طرح می باشد.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.