شهر خرم آباد به علت موقعیت جغرافیایی و همچنین موقعیت ارتباطی آن از قدیم الایام محل جذب جمعیت بوده، اما وضعیت کنونی جمعیت شهر خرم آباد حاصل تحولات دهه های اخیر بوده که در تحقیق حاضر مورد بررسی قرار گرفته است. در اولین سرشماری عمومی ایران که در آبان ماه 1335 انجام شد، جمعیت شهر خرم آباد بالغ بر 38676 نفر بوده است و در سرشماری بعدی که مربوط به سال 1345 می باشد، جمعیت این شهر به 59578 نفر افزایش پیدا کرده است. در فاصله سالهای 1335 تا 1345 جمعیت شهر خرم آباد با نرخ4.3  درصد افزایش یافته است، در سرشماری بعدی یعنی سال 1355 جمعیت خرم آباد به104912 نفر افزایش پیدا کرده، که رشد سالانه جمعیت این دوره 5.66  درصد بوده است، دلیل این رشد شدید جمعیتی را باید در مهاجرپذیری شهر خرم آباد جستجو کرد، به طوری که اکثر این مهاجرین روستاییانی بوده اند که در پی کسب و کار جدید به شهر خرم آباد مهاجرت کرده اند.
در سرشماری سال 1365 یعنی زمانی که ایران در جنگ تحمیلی به سر می برد، جمعیت این شهر  به مرز 208592 نفر رسید و این آمار، نشان دهنده رشد بالای جمعیتی در این شهر بوده است. نرخ رشد جمعیت در این دوره6.87 درصد بوده و دلیل این افزایش ناگهانی این شهر را باید مهاجرین شهرهای جنوبی و جنگ زده کشور که به خاطر بروز جنگ تحمیلی به شهر خرم آباد مهاجرت کرده اند، دانست.
چند سال پس از اتمام جنگ تحمیلی و در سال 1370، سراسر کشور مورد آمار گیری نمونه ای قرار گرفت، در این آمارگیری شمار سکنه این شهر  برابر با 249666 نفر بوده که نرخ رشد سالانه آن برابر با 3.56 درصد بوده و نسبت به دوره های قبلی سرشماری از رشد کمتری برخوردار بوده است، که دلیل آن به پایان رسیدن جنگ و در نتیجه مهاجرت کمتر مردم از شهرهای جنوبی به این شهر و بازگشت برخی از مهاجران قبلی به مناطقی که قبلاً در آن زندگی کرده اند، می باشد(طرح جامع پیشنهادی شهر خرم آباد،1384).
در سرشماری بعدی در سال 1375 شمار جمعیت  شهر-خرم آباد به 272815 نفر رسید که نرخ رشد سالانه جمعیت در این دوره(1370-1375) برابر با 1.86 درصد بوده، که نشان¬دهنده تعدیل مهاجرت ها و رشد قبلی جمعیت و تا حدی کاهش میزان رشد طبیعی جمعیت در این شهر است و در سال 1385، جمعیت شهر خرم آباد به 328554 نفر رسیده است. بر اساس جدید¬ترین سرشماری رسمی (سرشماری سال 1390) جمعیت این شهر به 348216 نفر رسیده است.منبع: مرکز آمار ایران، نتایج سرشماری های 1335 تا 1390و طرح جامع شهر خرم¬ آباد.