دانلود آرشیو بزرگ و غنی مجموعه مقالات توسعه شهری


 1. ارئه مدل های توسعه شهری با کاربرد سامانه های GIS و RS و مدل های زیست محیطی
 2. کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصمیم گیری چند معیاره  MCDM در پهنه بندی درجه
  تناسب توسعه فیزیکی اراضی شهری مطالعه موردی: شمال شهر کرج
 3. بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS و RS
 4. تحلیلی بر مکانیابی بهینه توسعه فیزیکی شهر اردبیل با استفاده از مدل AHP
 5. تحلیل تناسب اراضی LSA برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از
  روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی
 6.  بررسی جهت های توسعه مناطق حاشیه نشین شهر اهواز با استفاده از RS و GIS
 7. تحلیلی بر وضعیت توسعه یافتگی مناطق سه گانه شهر شوشتر با استفهده از مدل AHP-TOPSIS
 8. پیاده سازی الگوریتم های فازی مبتنی بر GIS در الگوهای نوین برنامه ریزی برای تهیه برنامه گسترش کالبدی مناسب شهرهای میانه جمعیتی ایران – نمونه موردی شهر خرمدره
 9. اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی منطقه 5
 10. اثر توسعه فیزیکی شهر تهران بر تغییر کاربری اراضی آن طی سال های 1388-1352
 11. اثرات گسترش شهر مشهد بر الگوی زهکشی طبیعی و تشدید سیلابهای شهری
 12. ارزیابی روند توسعه فیزیکی شهر شیراز و تأثیر شرایط فیزیوگرافیک بر روی تغییرات کاربری اراضی
 13. ارزیابی عوامل موثر بر توسعه افقی شهر ارومیه در دوره شهرسازی معاصر – از سال 1300 به بعد
 14. ارزیابی گسترش فضایی _ کالبدی شهر زنجان با تأکید بر تغییر کاربری زمین طی دوره 1355-1384
 15. ارزیابی و پیش بینی گسترش فیزیکی شهرها با استفاده از تصاویر ماهواره ای چند زمانه و سیستم اطلاعات جغرافیای( مطالعه موری شهر اردبیل 1400-1363
 16. ارزیابی و مکان یابی جهات توسعه فیزیکی شهر با استفاده از مدل منطق فازی مطلاعه موردی شهر دیواندره
 17. ارزیابی و پهنه بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر کرج و اراضی پیرامونی بر پایه ی فاکتور های طبیعی و روش فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP
 18. ارزیابی_مدل های کمّی در راستای ارزیابی فضایی انتشار مرکزیت شهری مطالعه ی موردی شهر مشهد
 19. استفاده از روش ای اچ پی در مکان یابی جغرافیایی مطالعه موردی: مکان یابی جهت توسعه ی آتی شهر میاندوآب
 20. آشکار سازی مکانهای بهینه، جهت توسعه فیزیکی آتی شهر کنگان با استفاده از مدل منطق بولین و تکنیکهای GIS  و RS
 21. الگوهای چندگانه توسعه فیزیکی شهر یزد
 22. انتخاب جهت توسعه شهر با استفاده از  GIS  نمونه موردی شهر اهر
 23. انتخاب مکان بهینه برای توسعه فیزیکی آتی شهر نمین با استفاده از مدل همپوشانی وزنی در GIS
 24. بازتاب سیاستهای تعاونی های مسکن در فرم و گسترش کالبدی شهر اصفهان
 25. بررسی آثار و ابعاد زیست محیطی توسعه فیزیکی شهر ساحلی بابلسر بر دریای خزر
 26. بررسی اثرات زیست محیطی توسعه فیزیکی شتابان شهرها
 27. بررسی روند توسعه فیزیکی شهر ایوان
 28. بررسی روند توسعه فیزیکی شهر جدید سهند و تعیین محدوده های مناسب
 29. بررسی روند توسعه فیزیکی شهر سبزوار و تغییرات بافت کالبدی آن
 30. بررسی روند توسعه فیزیکی بخش شمال غرب شهر تهران – حصارک
 31. بررسی روند و الگوی توسعه شهری سنندج با استفاده از GIS  و RS
 32. بررسی شاخصهای کالبدی  اجتماعی مسکن در تعیین بلوکهای فقیرنشین کرمانشاه با استفاده از مدل تحلیل عاملی
 33. بررسی مشکلات ژئومورفولوژیکی توسعه شهری
 34. بررسی مناطق مستعد توسعۀ شهری با استفاده از روش ارزیابی چند معیاره MCE  در محیط GIS – نمونه موردی بابلسر
 35. برنامه ریزی توسعه پایدار شهری با تاکید بر توسعه فیزیکی – تفرش
 36. برنامه ریزی کاربری اراضی با استفاده از سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی خرم آباد
 37.  تحلیل توسعه فضایی و کالبدی شهر زرقان
 38. پهنه بندی توسعه فیزیکی شیراز با استفاده از GIS  و AHP
 39. پهنه بندی محدوده توسعه کالبدی شهر رشت با استفاده از GIS
 40. تاثیر گردش گری بر توسعه کالبدی بانه
 41. تأثیرات گردشگری تجاری بر توسعه کالبدی  فضایی مناطق شهری – بانه
 42. تحلیل تناسب زمین برای توسعۀ کالبدی در محور شمالغرب شیراز
 43. تحلیل جغرافیایی تأثیر اکولوژی اجتماعی بر توسعه کالبدی شهر – مشهد
 44. تحلیل شاخصهای رشد هوشمند شهری در مشهد
 45. تحلیل فضایی توسعه شهری در ایران (رشد اندازه شهرها)
 46. تحلیل فضایی توسعه فیزیکی شهر اقلید با استفاده از روش  AHP
 47. تحلیل و بررسی نقش مهاجرت در توسعه کالبدی – فضایی شهر یاسوج 1345-85
 48. تحلیل و تعیین فرم کالبدی شهر اصفهان با استفاده از مدل گری و موران
 49. تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی  فضایی شهر مرودشت با استفاده از مدل های آنتروپی شائون و هلدرن
 50. تحلیلی بر الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهر گرگان با استفاده از مدل آنتروپی شانون و هلدرن
 51. تحلیلی بر روند شهرنشینی و توسعه فیزیکی شهر زابل
 52. تعیین جهات بهینه توسعه فیزیکی بابلسر
 53. تعیین جهت بهینه گسترش شهر مشهد با استفاده از مدل ارزیابی چندعامله، RS و GIS
 54. تعیین جهت توسعه فیزیکی شهر اندیمشک با استفاده از RS و GIS
 55. تعیین جهت توسعه فیزیکی گرگان
 56. تعیین عوامل زیست محیطی در مکان یابی شهرهای جدید ایران
 57. تفسیر ساخت اصلی شهر و مطالعه تخصیص کاربری استاندارد با استفاده از GIS – شهرک گلستان یزد
 58. تنگناهای توسعه در استان های مرزی کشور
 59. ارزیابی توان اکولوییک منطقه قزوین جهت تعیین نقاط بالقوه توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی
 60. توسعه شهری و تهدیدات زیست محیطی سنندج
 61. توسعه فیزیکی تبریز با استفاده از  GIS
 62. توسعه فیزیکی شهر یزد و تاثیر آن بر بافت قدیم
 63. توسعه فیزیکی شیراز با تاکید بر عوامل طبیعی
 64. توسعه فیزیکی و کاربری اراضی ملایر
 65. توسعه کالبدی – فضایی شهر ورزنه
 66. ارایه مدل بهینه توسعه یکپارچه شهری در استان تهران
 67. توسعۀ شهری و آسیب شناسی اجتماعی در ایران
 68. الگوهای چن گانه توسعه فیزیکی شهر یزد
 69. داده های زمین شناسی برای توسعه شهری
 70. دیدگاه ها و عناصر و عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهرهای ایران 1
 71. دیدگاهها، عوامل و عناصر مؤثّر در توسعهی فیزیکی شهرهای ایران 2
 72. راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری
 73. روند توسعه تاریخی ، کاربری اراضی و تنگناهای شهرسازی در سنندج
 74. روند رشد و توسعۀ کلان شهرهای کشور مشهد
 75. شبیه سازی رشد شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای – زنجان
 76. شبیه سازی رشد شهری در تهران، با استفاده از مدل مارکوف
 77. شناخت الگوی رشد کالبدی- فضایی شهر با استفاده از مد لهای کمی – تهران
 78. طبقه بندی محدودیتهای مورفولوژیک توسعه شهری با استفاده از DEM ماهواره ای و GIS – شهر اهر
 79. عوامل موثر در توسعه گردشگری کرمانشاه
 80. قابلیت ها و محدودیت_های_ژئومورفولوژیکی_توسعه_فیزیکی_شهر_ایلام
 81. کاربرد (Google-Earth (GE و GIS در تحلیل فضایی حریم عوارض شهری
 82. کاربرد ژئومورفولوژی در مکان گزینی شهرها و پیامدهای آن
 83. کاربرد داده های سنجش از دور در آشکار سازی تغییرات کاربری اراضی شهری – تبریز
 84. کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی توسعه شهری – گرگان
 85. گسترش افقی شهر و ظرفیت زمین
 86. گسترش افقی شهر و ظرفیت های موجود زمین یزد
 87. گسترش فیزیکی شهرها و ضرورت تعیین حریم امن شهری – اصفهان
 88. محدودیتهای توسعه شهر انزلی
 89. محدودیتهای ژئومورفولوژیک شهر داراب در توسعه فیزیکی – داراب
 90. محدودیتهای ژئومورفولوژیکی توسعه فیزیکی رودبار
 91. مدل سازی توسعه کالبدی و تعیین مکان بهینه برای اسکان جمعیت شهر
 92. مدلسازی توسعه سردشت
 93. مدلسازی توسعه شهری با مدل رگرسیون لجستیک
 94. مدلسازی توسعه عملکردهای شهری و کاربرد مدلهای زیست محیطی در GIS
 95. معیارهای شناخت و ارزیابی هویت کالبدی شهرها
 96. مقدمه ای بر تحلیل ساختاری دستوری کالبد شهر
 97. مکان یابی بهینه توسعه شهری با تاکید بر پارامت رهای طبیعی با استفاده از مدل AHP
 98. مکانیابی جهات گسترش شهر در GIS
 99. مکانیابی مناطق بهینه توسعه فیزیکی شهر بابلسر با تاکید بر عوامل محیطی
 100. نظریه های ساخت شهر
 101. نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه کالبدی شهر
 102. نقش دولت در تحوّلات فضایی شهر بابل
 103. نقش روند گسترش کالبدی شهر تبریز در ایجاد تغییرات کاربری اراضی حومه  شهر و روستاهای حوزه ی نفوذ
 104. نقش روند گسترش کالبدی شهر تبریز در تغییرات اراضی
 105. نقش زمین و مسکن در توسعه تبریز
 106. نقش ژئومورفولوژی در برنامه ریزی و توسعه شهری با استفاده از مدل TOPSIS
 107. نقش کاربری بهینه زمین در توسعه ی شهر لار
 108. نقش مدیریت شهری در دستیابی به توسعه ی پایدار گردشگری شهری کرمانشاه
 109. نگاهی انتقادی بر مدلهای ساخت شهری
 110. مکانیابی جهات بهینه توسعه فیزیکی شهر رشت با استفاده از AHP

 

تمامی مقالات در فرمت فایل پی دی اف می باشند

به دلیل گستردگی مقالات در نوشته عنوان آنها در لیست بالا اختصار به کار رفته است.


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دو × 5 =