دانلود خلاصه کتاب یالپانیان


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

فصل اول : تعاریف
 طرح شهرسازی به طورجدی پس از جنگ جهانی دوم
 شاخه های اصلی علم شهرسازی : برنامه ریزی شهری ، طراحی شهری ، برنامه ریزی محیطی ، برنامه ریزی منطقه ای
 شهرسازی دانش میان رشته ای است.
 تعریف شهر طبق قانون ایران : در محدوده بخش واقع شده ، درزمینه خدمات شهری برخورداراز خودکفایی نسبی ، کانون حوزه جذب و نفوذ پیرامون و حداقل دارای 10هزارنفر جمعیت است
 شهر از دیدگاه جامعه شناسی  مطالعه کنشهای اجتماعی افراد در فضاهای مختلف
 شهر از دیدگاه اقتصاد  وابسته بودن حیات شهر به فعالیتهای اقتصادی کارخانه ها و موسسات زیربنایی
 شهر از دیدگاه جغرافیایی  ترکیبی فضایی از جمعیتها و اشکال مختلف
 شهر از دیدگاه جمعیت شناسی  شهر هسته جمعیت دائم و ثابت است
 ملاکهای تفکیک شهرازروستا :
 شهر  دارای شهرداری ، کاربری زمین بیشتر مسکونی ، فعالیت عمده:خدمات و تولید ، وسعت زیاد ، جمعیت زیاد ، دارای ارزشهای فرهنگی متفاوت
 روستا  دارای دهداری ، کاربری زمین بیشتر کشاورزی ، فعالیت عمده:کشاورزی ، وسعت کم ، جمعیت کم ، دارای ارزشهای فرهنگی مشترک
 تقسیمات کالبدی شهر :
 واحد مسکونی  کوچه (گروه مسکونی)  کوی (واحد همسایگی)  محله  برزن  ناحیه  منطقه
 آغاز نظام سیستماتیک برنامه ریزی  در شوروی و بعداز انقلاب 1917 و اولین پروژه  شبکه سراسری برق مسکو
 آغاز سیستم برنامه ریزی در ایران  دربین سالهای 1322 تا 25 توسط بوزالین (حسابدارامریکایی)
 آغاز رسمی برنامه ریزی در ایران  همزمان با تاسیس سازمان برنامه و بودجه در سال 1327
 اولین اقدام برای تدوین برنامه ریزی درازمدت پس ازانقلاب  درسال 1358 با تشکیل شورای عالی طرحهای انقلاب
 عناصربرنامه ریزی  هدف ، منابع ، زمان ، اجرا
 انواع برنامه از نظر مدت اجرا  بلندمدت (10سال وبیشتر) ، میان مدت (3تا7 وگاهی تا10سال) ، کوتاه مدت (1تا2 سال)
 انواع برنامه از نظر وسعت انجام  جامع ، غیرجامع
 انواع برنامه از نظر هدف  توسعه ، اقتصادتوسعه ، کالبدی ، ارشادی ، اجباری ، اختصاصی
 انواع برنامه از نظر سطوح مکانی  ملی ، منطقه ای (استانی) ، ناحیه ای (شهرستان) ، شهری ، روستایی
 برنامه ریزی کالبدی  مدیریت خردمندانه فضا  درسطح ملی ، منطقه ای و محلی
 برنامه ریزی غیرمتمرکز یا از پایین به بالا  در راستای مشارکت مردم
 برنامه ریزی در کشورهای درحال توسعه  متمرکز (ازبالا به پایین)
 شورای شهر  درراستای شهرسازی مشارکتی
________________________________________
برنامه ریزی شهری
 برنامه ریزی شهری  دارای جنبه فیزیکی  ساماندهی فضایی ساختارهای کالبدی
 آغاز برنامه ریزی شهری  درسال 1934 از آمستردام
 اولین مدرسه شهرسازی  توسط پتریک گدس و در ادینبورگ
 تفاوت بین برنامه ریزی فضایی و فیزیکی  توجه به مسئله جمعیت و اشتغال در برنامه ریزی فضایی
 تفاوت بین برنامه ریزی فضایی و بخشی  توجه به مسئله مکان و حرکات جمعیتی در برنامه ریزی فضایی
 در مطالعات آمایش سرزمین  استفاده از تکنیکهای برنامه ریزی فضایی
________________________________________
تراکم
 تراکم ساختمانی : سطح ساخته شده تقسیم بر کل مساحت قطعه زمین ( درصد زیربنای ساختمان در مجموع طبقات آن به نسبت سطح کل قطعه زمین )  60% (کم) ، 120% (متوسط) ، 180% (زیاد) ، 220% وبالاتر (ویژه)
 تراکم مسکونی خالص : نسبت تعداد جمعیت به زمینهای مسکونی
 تراکم مسکونی ناخالص : نسبت تعداد جمعیت به کل اراضی شهر
 تراکم جمعیتی خالص : جمعیت تقسیم بر سطح اراضی مسکونی
 تراکم جمعیتی ناخالص : جمعیت تقسیم بر سطح کل شهر
 تراکم بیولوژیک : جمعیت تقسیم بر سطح اراضی کشاورزی زیر کشت (برحسب هکتار)
 مهمترین عامل در تعیین تراکم ساختمانی  تراکم جمعیتی
 تراکم جمعیتی در تهران  بین 80 تا 800 نفر در هکتار
________________________________________
محدوده های شهری :
 محدوده خدماتی  شهرداری موظف به ارائه خدمات شهری و صدورپروانه و کنترل ساخت وسازها است.منطبق بر محدوده قانونی است ودر یک دوره 25ساله تعیین می شود
 محدوده قانونی  محدوده قانونی + محدوده توسعه آینده شهر. به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت کشور برای مدت 25 سال مشخص می شود.
 استفاده از اصطلاح محدوده قانونی در طرحهای جامع و در شهرداری به نام محدوده خدماتی خوانده می شود
 محدوده استحفاظی (حریم شهر)  اراضی و املاک متصل به حد خارجی محدوده قانونی شهر. شهرداری موظف به حفظ و نگهداری این زمینها و جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه است. هرگونه عملیات عمرانی باید به تصویب شورای عالی شهرسازی برسد. نظارت اساسی به عهده استانداریها و فرمانداریها است.
 حریم شهر براساس ماده 99 الحاقی به قانون شهرداری تعیین می گردد (درشهرهای فاقد طرح جامع یا هادی)
 دراین محدوده جهت شهرک سازی یا تفکیک باید کمیسیون ماده 13 قانون زمین شهری به ریاست معاونت عمرانی استانداری تصمیم گیری نماید
 حوزه شهری  کلیه نقاط داخل یا خارج از محدوده قانونی شهر که از حدود ثبتی و عرفی تبعیت می کند. ممکن است بزرگتر ویا کوچکتر از محدوده حریم شهر باشد
 ساختمانهایی که در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها می توانند ایجاد گردند  شهرک (با حداقل 500قطعه زمین) ، غیرشهرک (ساختمانها و تاسیسات عمومی)
________________________________________
نوسازی
 سیاستهای نوسازی شهر  بازسازی ، بهسازی ، باززنده سازی
 بازسازی  تخریب و ازنوسازی ابنیه و جایگزینی عناصرجدید به جای قدیم اگر داشته باشیم {فرسایش کالبدی + فرسایش عملکردی}
 بهسازی  احیا یا تجدیدبنای نواحی شهری  ابتدا فرسایش کالبدی داریم که منجربه فرسایش عملکردی شده است
 باززنده سازی  تجدیدبناها وبافتهای شهری.تزریق مجدد زندگی درکالبد بافتهای قدیمی.تقویت زندگی جمعی.بیشتر حیات اجتماعی و اقتصادی اهمیت دارد  ابتدا فرسایش عملکردی داریم که منجربه فرسایش کالبدی شده است
 نظریات مربوط به باززنده سازی شهرهای تاریخی  نظریه محافظه کارانه ، نظریه رادیکال ، نظریه عقلانی
 نظریه محافظه کارانه  اجتناب از هرگونه دخالت در وضع موجود
 نظریه رادیکال  دگرگون کردن یا تجدید کامل بافتهای کهنم
 نظریه عقلانی  مرمت ، باززنده سازی و نوسازی مشروط (باتوجه به مورد)
 شرکت یا سازمان عمران و بهسازی بافتهای شهری  متصدی بهسازی و نوسازی بافتها  زیرنظر معاونت سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن
 تصویب قانون نوسازی و عمران شهری در سال 1347
________________________________________
زیرساختها و تاسیسات شهری
 تاسیسات زیربنایی  شبکه حمل ونقل ، آب وفاضلاب ، نیرو ، سوخت و ارتباطات و…
 تاسیسات زیربنایی  بلندمدت . تامین اعتبار توسط دولت
 مزایای تاسیسات زیربنایی  رفع احتیاجات اولیه ، جذب سرمایه گذاریهای صنعتی ، توزیع عادلانه ثروت ملی
 تاسیسات روبنایی  خدمات رفاهی ، آموزشی ، فرهنگی ، تجاری
 برنامه ریزی استراتژیک  برنامه ریزی درازمدت
 راهبرد  مجموعه خط مشی های محلی که راه رسیدن به هدفهای غایی را مشخص میکند
 بلوک  قطعه زمین محدودشده توسط معابر و دسترسیها
 تفاوت تفکیک و تقسیم  تفکیک = تقسیم + تامین دسترسیها
 افراز  جداکردن سهم مشاعی
 مجتمع  قطعات مالکیت با تعداد 10 واحد یا بیشتر
 مناطق آزاد  باهدف افزایش صادرات ، دارای معافیت مالیاتی بیشتر ، دارای استقلال نسبی
 مناطق ویژه  زیرنظر مناطق آزاد ، دارای معافیت مالیاتی کمتر ف ارتباط بیشتر با سرزمین
 ملاکهای سنجش در برنامه ریزی  وضع موجود ، شاخص ، معیار ، استاندارد (حدایده آل)
________________________________________
فصل دوم : منطقه بندی ، کاربری اراضی و سرانه
منطقه بندی
 منطقه بندی : تقسیم یک شهر به مناطق ویژه با مرزهای معین
 منطقه بندی : استفاده منطقی و نظام پذیر از زمینهای شهری در آینده بلندمدت
 در منطقه بندی ، کاربری زمین توسط برنامه فیزیکی جهت منافع عمومی نظام بخشیده می شود
 هدف منطقه بندی : اختصاص دادن زمین به مصارف عمده یعنی مسکونی ، تجاری ، صنعتی و… در توسعه آینده شهر
 رواج آیین منطقه بندی از طریق منشور آتن (1933)
 ویژگی های منطقه بندی شهری : تراکمی ، ارتفاعی و کاربری
 تجدیدنظر در منطقه بندی شهری هر 5 سال یک بار انجام می شود
 مقررات منطقه بندی هم جزیی از طرح جامع و هم مستقل است
 موارد خارج از شمول ضوابط منطقه بندی :
مصالح و روشهای فنی ساختمانی ، زیبایی و تاسیسات داخل ساختمان ، نقشه خیابانها و تعیین کیفیت احداث تاسیسات شهری ،اصلاح نواقص گذشته
 امتیازات منطقه بندی :
سامان بخشیدن به توسعه شهری ، سامان بخشیدن به پراکندگی جمعیت شهری به صورت متوازن و متعادل ، تامین نیازهای عمومی جامعه شهری (مثل پارک و..) ، تسهیل در استفاده از خدمات عمومی (مثل لوله کشی و…) ، تضمین سلامتی مردم ، تعادل و توازن در فعالیتهای شهری
 CBD:مرکز تجاری شهر
 منطقه گذار :
واقع در بین بخش مرکز تجارت شهر و واحدهای مسکونی بخش میانی شهر
دارای شدت کاربری زمین کم
دارای کارکرد صنایع سبک ، گاراژهای قدیمی و پارکینگها


OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.