or

بایگانی برچسب: یک بیت شعر که با حرف ز شروع شود

شعر بازی – راهنمای اشعار برای مشاعره – شروع بیت با حرف ز

ز روزگار جوانی خبر چه می پرسی        چون برق آمد و چون ابر نوبهار گذشت صائب تبریزی ز غفلت با تبه کاری به سر بردم جوانی را          کنون از زندگی سیرم نخواهم زندگانی را صائب تبریزی ز فراق چون نلالم، من دل شکسته چون نی؟           که بسوخت بندبندم ز حرارت جدایی عراقی ز کار هر که یک مشکل گشایی          به …

ادامه...