or

بایگانی برچسب: گندم کاران زنجان

دانلود پایان نامه تبیین آسیب پذیری گندم کاران نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان باوی)

دانلود پایان نامه تبیین آسیب پذیری گندم کاران نسبت به خشکسالی (مورد مطالعه: شهرستان باوی) چکیده خشکسالی، کمبود آب و اثرات آن بر تولیدات کشاورزی و توسعه اقتصادی منجر به آسیب پذیری خانوارهای کشاورز و ناپایداری معیشت آنان گردیده است. اما ماهیت چند بعدی و پویای خشکسالی موجب شده که مطالعه آسیب پذیری دشوار باشد، درحالی که درک ماهیت آسیب …

ادامه...