or

بایگانی برچسب: کتاب

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – مبانی حمل و نقل شبه همگانی

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – مبانی حمل و نقل شبه همگانی این فایل پی دی اف در 170 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – قوانین و مقررات ساخت و ساز و نظارت اصولی بر آنها این فایل پی دی اف در 230صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – طرح هندسی خیابان های شهری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – طرح هندسی خیابان های شهری این فایل پی دی اف در 299 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ساماندهی صنایع و صنوف در شهرها این فایل پی دی اف در 259 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – حمل و نقل نوین در شهرها

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – حمل و نقل نوین در شهرها این فایل پی دی اف در 213 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – ذخیره سازی، جمع آوری و انتقال پسماند این فایل پی دی اف در 297 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – تنظیم و صدور شناسنامه ساختمان

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – تنظیم و صدور شناسنامه ساختمان این فایل پی دی اف در 181 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – برنامه ریزی و طراحی محیطی امنیت در محیط زیست شهری این فایل پی دی اف در 195 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول و مبانی مدیریت خدمات شهری در شهرداری این فایل پی دی اف در 231صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری

دانلود مجموعه کتاب های آموزشی شهرداری – اصول برنامه ریزی فضای سبز شهری این فایل پی دی اف در 244 صفحه به خدمتتون ارئه میشود.

ادامه...