بایگانی/آرشیو برچسب ها : پرسشنامه

دانلود دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش توسط اساتید

دانلود پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش توسط اساتید پرسشنامه ارزیابی میزان رضایت مندی دانشجویان از آموزش توسط اساتید در دانشگاه آزاد کرج مقیاس ارزیابی رضایت مندی دانشجویان ازاساتید پس از رسم مدل تحلیلی و مشخص گردیدن متغیرهای اصلی تحقیق، محقق اقدام به ساخت پرسشنامه مقدماتی نمود. جهت بررسی و سنجش رضایت مندی از اساتید که متغیر وابسته پژوهش است، از مقیاس پنج گزینه ای لیکرت بهره برده شده است. بدین ترتیب که پس از انجام مصاحبه اکتشافی و مشخص گردیدن متغیرها و معرفهای اصلی، 8 بعد برای متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شد که برا ی هر یک، چند گویه طراحی گردید. پس از ساخت پرسشنامه اولیه، به منظور تامین روایی ابزار از نوع روایی صوری …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پرسشنامه رضایت سنجی ازبیمار

پرسشنامه رضایت سنجی ازبیمار پرسشنامه رضایتمندی بیماران از خدمات بیمارستان پرسشنامه یکی از مهم ترین مراحل تحقیق،گرد آوری اطلاعات است.اطلاعات مورد نیاز برای انجام تحقیق را به طرق مختلف می توان جمع آوری نمود.پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است.در تحقیق حاضر با توجه به ضرورت صرفه جویی در وقت،هزینه و نیروی انسانی از پرسشنامه محقق ساخته، از پرسشنامه محقق ساخته ،شامل دو پرسشنامه ،پرسشنامه برای مراجعین به مرکز خدمات درمانی و پرسشنامه مخصوص پرسنل مرکز درمانی که بر اساس مؤلفه های  بهبود روابط بامراجعین، خلاقیت ونواوری در ارائه خدمات، توسعه مهارتهای تخصصی، افزایش خدمات درمانی به مراجعین، کاهش ترک یا رویگردانی مراجعین، رضایتمندی مراجعین وبیماران، می باشدکه با طیف پنج درجه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها

پرسشنامه راهکارهای افزایش بهره وری درسازمانها این پرسشنامه شامل 11 سوال می باشد هدف ازاین تحقیق بررسی وتوصیف نحوه افزایش بهره وری مطلوب وبهینه درادارات وسازمانهای ایران بااستفاده از روشهای مختلف ودخالت دادن کارکنان در این خصوص باتوجه به تعهد وتوان آنان، برآوردکردن نیازهای اساسی آنان، برقراری اعتماد متقابل میان مدیران وکارکنان ، ایجاد تعهد درکارکنان،توجه به کارکنان ازطریق ایجاد انگیزه وتوانایی درآنها باپرداخت پاداش مالی وارتقاء،سهیم کردن کارکنان در بهره وری حاصل ازکارشان ، تشخیص واستفاده ازاستعدادهای فردی افراد در جهت ارتقاء سازمان وبهره وری حاصله میباشد . علل عدم موفقیت  طرحهای بهره وری درادارات وسازمانهای ایران بخصوص ادارات وسازمانهای دولتی وجلب توجه مدیران ومسئولین مربوطه درجهت ارتقاء‌بهره وری ازطریق راهکارهای علمی ، اصولی ومنطقی با استفاده ازتجربیات اندیشمندان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود آموزش طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه با حدود 530 نمونه پرسشنامه

این جزوه مراحل طراحی و نتیجه گیری از پرسشنامه را آموزش می دهد. از مهمترین قسمت های این جزوه : آموزش “تحقیق زمینه یابی” نحوه جمع آوری اطلاعات توصیف تبیین کشف بیان هدف پرسشنامه بیان مساله تعیین جامعه و انتخاب نمونه تنظیم پرسشنامه بررسی مقدماتی پرسشنامه روش محاسبه آلفای کرونباخ طرح پرسشنامه اجرای پرسشنامه ————————–این فایل شامل پرسشنامه های زیر می باشد—————————– چک لیست نشانه های اختلالات روانی (5) یادگیری سازمانی ی دانش آموزان دوره راهنمایی هوش هوش معنوی هت گیری برنامه درسی استادان ه معلم شاگرد مورای و زوویچ(2010) ه خودارزیابی بلانچ و مورینو ه افسردگی کودکان و نوجوانان ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوان وسواس فکری گیب و همکاران ود پنداره SCQ راج کمار ساراسوت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...