بایگانی/آرشیو برچسب ها : پدافند غیرعامل

دانلود 4 مقاله با موضوع پدافند غیرعامل

دانلود 4 مقاله با موضوع پدافند غیرعامل / فرمت مقالات پی دی اف میباشد. شرح خدمات پدافند غیر عامل تحلیل ساختار شهر شهریار و پدافند غیر عامل ساختار شهر لنگرود و برنامه ریزی پدافند غیر عامل تعییه فزم شهریی بهینه بر اساس اصول پدافىد غیز عامل

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مبانی نظری معماری در پدافند غیرعامل

چکیده : شناخت اصول پدافند غیر عامل و تطابق اصول معماری با آ ن باعث می گردد که اماکن ما در حملات احتمالی دشمن از آسیب پذیری کمتری برخوردار بوده و از ایجاد فجایع جبران ناپذیر جلوگیری نمود و به طبع آن از به هدر رفتن منابع انسانی و اقتصادی جلوگیری نمود. در این رابطه توجه به ابعاد ، تناسبات ، فرم ، سازماندهی ف ضایی ، آرایش نظامی ، نوع مصالح مصرفی ، نور ، رنگ ، بافت و ….. در راستای اهداف پدافند غیر عامل بسیار حائز اهمیت بوده و معماران ما باید موظف به رعایت این اصول گردند. کلید واژه : پدافند غیرعامل ، مبانی نظری معماری ، تهدید ، عملکرد ، فرم ، سازماندهی

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دفاع غیرعامل در بافت های فرسوده شهری

چکیده: با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادا یم های نظ امی در فضاهای شهری لازم بنظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع ، اقدامات سیستم دفاع غیر عامل مورد توجه قرار گیرد ، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات اح تمالی، امکان وقوع یابد . در این میان ، پدافند غیر عامل را نیز مجموعه اقدامات غیر مسلح ان های می دانند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختم ان ها و تأسیسات شهری و تجهیزات و شریان های شهری و منطقه ای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد . از سویی د یگر، باف ت های فرسوده شهری نیز بدلیل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

زمین شناسی و کاربرد آن در پدافند غیرعامل

چکیده شناسایی ویژگی های زمین شناسی مناطق و اشکال متنوع ساختاری رخنمون یافته برروی سطح زمین از جمله اقدامات مؤثر و زیربنایی در مکان یابی با ملاحظات پدافند غیرعامل است . بدین ترتیب یافتن مکان ه ای امن طبیعی برای پنهان کردن امکانات، مخفی شدن از دید ومصون ماندن از تهدیدات موجب کاهش آسیب پذیری و تسریع در بازسازی می گردد . امروزه کشورهای صاحب انرژی و ذخایر معدنی که ایران نیز از آن جمله است به واسطه داشتن امکانات بالقوه طبیعی همواره در اولویت اول برنام ه های توطعه ، دخالت و حمله از سوی کشورهای زیاده خواه قرار دارند که نمونه ای از آن را طی هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم . برهمین اساس شناخت قابلیت های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مدیریت بحران شهری و پدافند غیر عامل

منظور از پدافند غیر عامل با توجه به اصول حاکم بر مدیریت بحران عبارت است از مجموعه تمهیدات، اقدامات و طرح هایی است که با استفاده از ابزار و شرایط، حتی المقدور بدون نیاز به نیروی انسانی و به صورت خود اتکا، از یک سو توان دفاعی مجموعه را در زمان بحران افزایش داده و از سوی دیگر پیامد های بحران را کاهش و امکان باز سازی مناطق آسیب دیده را با کمترین هزینه فراهم می سازد. مهم ترین هدف پدافند غیر عامل جلوگیری از ایجاد بحران و دوری از ایجاد شرایط بحران زا بوده و در صورت وقوع بحران ایجاد شرایطی برای کنترل سریع اوضاع و بازگرداندن شرایط به حالت قبل از بحران می باشد، به این ترتیب مشخصمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...