or

بایگانی برچسب: پدافند غیرعامل در معماری pdf

نظـام نامه پدافنـد غیـر عامـل

نظـام نامه  پدافنـد غیـر عامـل در وزارت علـوم، تحقیقـات و فنـاوری   فهرست   فصل1- کلیات 1- مقدمه 2- اهداف 3- منظور 4-  تعاریف 5- محدوده کاربرد 6- بازنگری   فصل2- دستورات  اجرایی 1- فرایندهایی کاری کارگروه های کمیته‌ اصلی پدافند غیرعامل 2- فرایندهایی کاری کارگروه های تخصصی کمیته‌ های فرعی پدافند غیرعامل    فصل3- دستورات  هماهنگی نظام  پدافند غیرعامل …

ادامه...

دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی

دانلود پاورپوینت نقش پدافند غیرعامل در برنامه ریزی آمایش سرزمین با تاکید بر شهرهای مرزی چکیده برای آمایش سرزمین تعارف متعددی ذکر کرده اند که تقریبا مفهوم همه این تعارف یکی می باشد” برنامه ریزی برای سرزمین طبق توانمندیهای آن وتنظیم رابطه انسان وسرزمین وفعالیت های انسان درسرزمین درراستای عدالت سرزمینی” یکی ازملاحظاتی که دربرنامه های آمایشی بایدمدنظرقرارگیردپدآفندغیرعامل می باشدکه …

ادامه...