بایگانی/آرشیو برچسب ها : نمونه سوال بیوشیمی صنایع غذایی

مجموعه سوالات بیوشیمی

سوالات بیوشیمی 1-فراوانترین عنصر بدن کدام است؟ الف) هیدروژن                ب) کلسیم                 ج) اکسیژن                   د)کربن 2-در استیل کوآنزیمAکدام گروه عاملی وجود ندارد؟ الف) هیدروکسیل              ب) استر               ج)فسفات                     د)تیواستر 3-اساس ایجاد ماکروملکول ها واکنش بین……در بیوملکول ها که به صورت……انجام میگیرد. الف) زنجیره ها/اختصاصی                                    ب) زنجیره ها/غیر اختصاصی                     …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله راجب علم بیوشیمی

بیوشیمی : بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به 100 سال نمی رسد ولیکن در طول 50 سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته . بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد . امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد . بیوشیمی شامل 3 رشته است . 1- Structural biochemistry  è بیوشیمی ساختمانی 2- Metabolic biochemistry è بیوشیمی متابولیکی 3-clinical biochemistry è بیوشیمی کلینیکی ١- ساختمانی : علمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...