بایگانی/آرشیو برچسب ها : مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مقدمه: مسئولیت همواره تعهدی است که به صورت روزمره همراه اشخاص م ی باشداز این رو از لفظ اشخاص استفاده م ی کن یم زی را ای ن گونه تعهدات هم مربوط به افراد حق یقیمی شود و هم افراد حقوق ی، این نوع تعهدات که به صورت مدن ی و کیفری از آنها یاد میشود همان مسئولیت اشخاص در قبال یکدیگر است . مسئولیت مدنی که در مقابل مسئولیت کیفری واقع میگردد، نوع ی از مسئولیت است که قانون آن را در ضمه اشخاص قرار داده که مسئول یت اخلاقی و دینی و سیاسی نیز جزء آن است . مسئولیت مدنی از لفظ ضمان در فقه گرفته شده و لفظ ضمان مرادف است با کلمه فرانسو ی که این …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمنی عقد به وجود می آید. در مسئولیت قراردادی مسئولیت ناشی از تخلف از  قرارداد و تبعات قانونی قرارداد است. برای آنکه مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد باید قرارداد معتبر باشد. چهار شرط وجود مسئولیت قراردادی وجود قرارداد معتبر تخلف از تمام یا یکی از تعهدات ناشی از همان قرارداد وجود ضرراز سوی خوانده قرارداد به خواهان وجود رابطه سببیت بین نقض قرارداد و ضرر وارده مسئولیت مدنی مسئولیت مدنی که از وقایع حقوقی است در نتیجه ورود ضرر یا تسلط بر مال دیگران یا استیفا طرفین مشروع یا نامشروع …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...