or

بایگانی برچسب: مسئولیت مدنی

مسئولیت مدنی

مقدمه: مسئولیت همواره تعهدی است که به صورت روزمره همراه اشخاص م ی باشداز این رو از لفظ اشخاص استفاده م ی کن یم زی را ای ن گونه تعهدات هم مربوط به افراد حق یقیمی شود و هم افراد حقوق ی، این نوع تعهدات که به صورت مدن ی و کیفری از آنها یاد میشود همان مسئولیت اشخاص در …

ادامه...

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمنی عقد به وجود می آید. در مسئولیت قراردادی مسئولیت ناشی از تخلف از  قرارداد و تبعات قانونی قرارداد است. برای آنکه مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد باید قرارداد …

ادامه...