or

بایگانی برچسب: مسئولیت قراردادی غیر قراردادی

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی

تفاوت مسئولیت مدنی با مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی مسئولیت قراردادی در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای قرارداد به طور ناقص یا تاخیر در اجرای قرارداد و یا عدم رعایت شروط صریح و ضمنی عقد به وجود می آید. در مسئولیت قراردادی مسئولیت ناشی از تخلف از  قرارداد و تبعات قانونی قرارداد است. برای آنکه مسئولیت قراردادی وجود داشته باشد باید قرارداد …

ادامه...