or

بایگانی برچسب: فارسی

دانلود رایگان سوالات ادبیات تخصصی دبیرستان

دانلود رایگان سوالات ادبیات تخصصی دبیرستان   الف) معنی شعر و نثر: 6 نمره معنی ابیات و عبارات زیر را به نثر ساده و روان بنویسید. 1- بر خویشتن می ژکید. 2- تفحّص کار دزدان کردی. 3- ابراهیم را بازداشته بودند. 4- که گر من دهم دست بند و را 5- غذار افروز رویان افلاک. 6- ببنی تو فردا سنان …

ادامه...

  شعر

  مقدمـه نـکـوی جـهـان ز بیـش و کمـی بـرآن پــاک مــرد شیـخ قـمـی به زینـت گـری تـوانـای دســت بـه گــردآوری قلـم کــار بســت هــزاران کلیـدش ز بـاب بهشت به صورت نیایش به معنی سرشک بیــاورده یکـجـا ز بـاب جنــان   مفـاتیح زیبـــا ز گفـت کســـان نبـی و عــلــی و همـه آلشــان     سخـن کرده زیبــا در اقوالشــان سخن های زیبا ز اصحـاب دیـن   …

  ادامه...

   رستم و سهراب

   خلاصه داستان: روزی رستم « غمی بد دلش ساز نخجیر کرد.» از مرز گذشت، وارد خاک توران شد، گوری شکار و بریان کرد و بخورد و بخفت. سواران تورانی رخش را در دشت دیده به بند کردند. رستم بیدار که شد در جستجوی رخش به سوی سمنگان رفت. شاه سمنگان او را به سرایش مهمان کرد و وعده داد که …

   ادامه...