or

بایگانی برچسب: دانلود جزوه قوانین و مدیریت منابع طبیعی

دانلود جزوه قوانین مدیریت منابع طبیعی دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه قوانین مدیریت منابع طبیعی دانشگاه پیام نور جزوه قوانین مدیریت منابع طبیعی دانشگاه پیام نور که توسط دکتر محمد رضوانی در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است از گذشته وقتی انسان زندگی اجتماعی را آغاز می کند برای اینکه زندگی دوام داشته و افراد جامعه از پویائی برخورد باشند، لازم بود وظائف و منافع افراد تعریف شود. این تعریف …

ادامه...