بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود جزوه اصلاح نباتات

دانلود جزوه اصلاح نباتات – 120 صفحه

Domestication اهلی اولین گام در جهت اصلاح نباتات بوده است . غلات شامل جو، گندم و ارزن اولین گیاهان اهلی شده هستند. بطـور کلـی ترتیب زمانی اهلی شدن گیاهان زراعی را میتوان بدین صورت نشان داد : غـلات ¬ گیاهـان روغنـی و میـوه جـات ¬ گیاهان ریشه اي ¬ گیاهان دارویی، گلها، علوفه اي ها ¬ گیاهان صنعتی . امروزه اصلاح کنندگان نبات بیشتر به ژنهاي مفید توجه می کنند تا به اهلی نمودن گونه هاي وحشی . اصـلاح نباتـات و تکامل ) (Evolutionگیاهان اهلی و وحشی جنبه هاي مشترکی دارند : وجود یا خلق تنوع ) ¬ (Variationانتخاب )گزینش( ¬ Selectionجداسازي فرمهاي جدید براي تثبیـت صـفات Isolation براي تولید گیاهان اهلی از گیاهان وحشی ، 4مسیر پیشنهاد شده است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه اصلاح نباتات

جزوه اصلاح نباتات سنجش و دانش که موضوعات مختلف این حوزه را مورد بررسی قرار داده است را به صورت PDF   فهرست مطالب جزوه اصلاح نباتات : اهلی کردن تنوع مندلی هیبریداسیون بین گونه ای اینتروگرسیون یوپلوئیدی اتوپلی پلوئید آلوپلی پلوئید آلوپلی پلوئید نسبی آنیوپلوئید رانده شدن ژنتیکی آسیب پذیری ژنتیکی فرسایش ژنتیکی مراکز پیدایش و تنوع نظام های تولید مثلی در گیاهان زراعی انواع گلها آپومیکسی انواع آپومیکسی موارد استفاده از آپومیکسی کلون نفوذ رسایی ژن منع کننده اپی ستازی تستهای مربوط به این قسمت آزمون نتاج (صفات کیفی) تلاقی آزمون (تست کراس) تلاقی برگشتی (عمل) اثر همانند اثر افزایشی پیوستگی ژنتیکی وراثت کمی در اصلاح نباتات تفکیک متجاوز تعداد ژنهای موثر در یک صفت کمی چند آللی ژنهای تغییر دهنده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...