بایگانی/آرشیو برچسب ها : تجهیزات پست های فشار قوی

دانلود اجزای تشکیل دهنده ی پست های فشار قوی

دانلود اجزای تشکیل دهنده ی پست های فشار قوی انواع پستهای فشار قوی 1-انواع پستهای فشار قوی از نظر عملکرد: الف)پست های افزاینده ولتاژ ب)پست های کاهنده ج)پست های کلیدی د)پست های ترکیبی یا مختلط 2-انواع پست ها از نظر عایق بندی: الف)پست های معمولی ب)پست های گازی یا پست های کپسولی(GIS)   سوئیچگیر:به مجموعه ای از تجهیزات که در یک ولتاژ معین رابطه بین دو باس را برقرار می کند گفته می شود و شامل قسمتهای زیر است: 1-باسبار(شینه) 2-کلیدهای قدرت 3-سکسیونرها 4-ترانس جریان 5-ترانس ولتاژ 6-مقره اتکایی 7-برقگیر 8-تله موج 9-واحد منطبق کننده   جبران کننده ها: 1-خازنها 2-سلفها(راکتورها) تاسیسات جانبی: 1-اتاق فرمان 2-اتاق رله 3-باطریخانه 4-دیزل ژنراتور 5-تابلو توزیع 6-ACتابلو توزیع 7-DCباطری شارژر 8-روشنایی اضطراری 9-روشنایی محوطه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مانیتورینگ و تشخیص عیب عایق تجهیزات فشارقوی با استفاده از سیگنالهای تخلیه جزیی

دانلود مانیتورینگ و تشخیص عیب عایق تجهیزات فشارقوی با استفاده از سیگنالهای تخلیه جزیی مقدمه وجود پدیده تخلیه جزیی در دستگاههای الکتریکی از اوایل قرن حاضر شناخته شد. بعد از آشکار شدن اثر مخرب این پدیده روی عایقها کوششهای زیادی صرف تحقیقات در این زمینه گردید. ارائه روشهای اندازه گیری و مطالعه فیزیک پدیده و اثرات شیمیایی آن کم کم مرسوم شد تا اینکه بعداً اندازه گیری های تخلیه جزئی مبنای ارزیابی ساختارهای عایقی جدید گردید و استانداردهایی در این رابطه تدوین شد و این استانداردها با پیشرفت تجهیزات اندازه گیری مورد بازنگری های دوره ای قرار گرفت [7]. در صورت وجود تخلیه جزیی در سیستم عایقی ، معمولاً شناخت نوع و خصوصیات آن از قبیل تخلیه داخلی، سطحی،کرونا و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...