بایگانی/آرشیو برچسب ها : تئوری اسناد در رفتار سازمانی

مقایسه تئوری رفتار سازمانی و تئوری سازمان؟

مقایسه تئوری رفتار سازمانی و تئوری سازمان؟ دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و بر افراد و گروه های کوچک تأکید دارد بر رفتار درون سازمانها، عملکرد افراد، کارکنان و متغیرهای نگرشی نظیر بهره­وری کارکنان، غیبت در کار، جابجائی در کار و رضامندی شغلی بیشتر، متمرکز است. رفتار فردی که در فتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفته مشتمل بر ادراک، ارزشها، یادگیر، انگیزش و شخصیت است. موضوعات رفتار گروهی که رفتار سازمانی بر آن تأکید می ورزد عبارتند از: نقشها، موقعیت افراد در سازمان، رهبری، دقرت، ارتباطات و تعارض. در مقابل رفتار سازمانی، تئوری سازمان دیدگاهی کلان نسبت به مسائل سازمانی دارد. واحد تجزیه و تحلیل آن سازمان یا واحدهای فرعی سازمان هستند. تئوری سازمان بر رفتار سازمانهای متمرکز است …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...