or

بایگانی برچسب: آشنایی با رشته مرمت بناهای تاریخی

آشنایی با مرمت بناهای تاریخی – پل سی و سه پل

پل در تعریف قدیمی چنین می‌گفتند که پل طاقی است بر روی رودخانه، دره، یا هر نوع گذرگاه که رفت‌وآمد را ممکن می‌سازد. اما امروزه در مبحث مدیریت شهری، پل را سازه‌ای برای عبور از موانع فیزیکی قلمداد می‌کنند تا ضمن استفاده از فضا (نه صرفا سطح زمین) بتواند عبورومرور و دسترسی به اماکن را تسهیل کند. تاریخچه این پل …

ادامه...