or

بایگانی برچسب: آزمون ترسیم آدمک گودیناف

تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف

    بسمه تعالی       تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف       آزمون تصویرآدمک گودیناف و بررسی شخصیت کودک بر اساس ترسیم آدمک                 آزمون تصویر آدمک گودیناف   به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر …

ادامه...

    تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف

    تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف تفسیر بالینی آزمون آدمک گودیناف آزمون تصویرآدمک گودیناف و بررسی شخصیت کودکبر اساس ترسیم آدمک به طور کلی روش نمره گذاری در آزمون تصویر آدمک گودیناف از این قرار است که به هر قسمتی از تصویر یک نمره تعلق می گیرد که مجموع آنها 51 تجاوز نمی کند. با استفاده از جدول مخصوص، نمره خام تبدیل …

    ادامه...