or

بایگانی برچسب: آثار رای دادگاه

آثار رای دادگاه

آثار رای دادگاه پس از آنکه دادگاه رأی خود را انشاء و صادر کرد، بر این تصمیم قضایی آثاری مترتب می شود؛ رأی حجیت امر قضاوت شده می یابد؛ از نیروی امر قضاوتشده برخوردار می شود؛ گاهی نیز برای حکم نیرویی اجرایی حاصل میگردد؛اصحاب دعوا از توان اثباتی آن بهره میبرند. گاه آثار حکم محدود به اشخاصیاست که در دادرسی …

ادامه...