دانلود مقاله شیوه های مداخله در بافت فرسوده در ایران

دانلود مقاله شیوه های مداخله در بافت فرسوده در ایران

دانلود مقاله شیوه های مداخله در بافت فرسوده در ایران

چکیده مقاله شیوه های مداخله در بافت فرسوده در ایران

توجه به بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری همواره یکی از مسایل اساسی شهرهای امروزی می باشد که مدیران شهری، شهرسازان و برنامه ریزان شهری، جغرافیدانان و سایر صاحب نظران را به حیطه تلاش جهت نظریه پردازی واجرای طرح های بهسازی ونوسازی این بافت ها کشانده است. دراین میان منظور از فرسودگی به معنی فرسایش و سائیدن و فرسوده آن چیزی است که دچار نقصان شده است. در این مقاله سعی شده است با بررسی ویژگی های بافت فرسوده و علل و عوامل به وجود آمدن آنها راهکارهایی مناسب در جهت رفع این فرسودگی ها یافت که با کم ترین دخل و تصرف در بافت و با باصرفه ترین بودجه و سودمند ترین عمکلرد از نظر اجتماعی به احیای بافت های ذکر شده پرداخت.

طرح مساله:

چگونگی شیوه های مداخله در بافت های فرسوده شهرهای ایران

هدف:

ارائه راهکارهای مناسب در روش های مداخله (بهسازی و نوسازی) از نظر صرفه اقتصادی،اجتماعی و … و متناسب با سلیقه و بودجه افراد مختلف جامعه

منابع به کار رفته در مقاله:

۱) مفهوم بافت فرسوده و ویژگی آن / فاطمه ادیبی سعید نژاد / ماهنامه شوراها / دی ماه ۸۹

۲) دیدگاه های مداخله در ایران و جهان / حبیب الله طاهرخانی / ماهنامه شوراها / دی ماه ۸۹

۳) نوسازی و بهسازی شهری / امین فرجی ملائی

۴) توسلی، م و همکاران . ۱۳۶۸ . دیگران، طراحی در بافت قدیم شهر یزد . مرکز مطالعات و تحقیقات

۵) دهقان، م. ۱۳۸۲ . ناپایداری در توسعه ی شهر یزد. مجله شهرداریها، سال ششم، شماره ۶۲

۶) رسولی، م. ۱۳۷۶ . تجارب جهانی در امر بهسازی و نوسازی بافت قدیمی شهرها. خلاصه مقالات همایش تخصصی بافت های شهری، چاپ اول، وزارت مسکن و شهرسازی.

۷) زیاری، ک. ۱۳۸۲ . برنامه ریزی شهرهای جدید. انتشارات سمت، تهران

فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 18
حجم: 1.07 مگابایت

 

9,000 ریال – خرید