دانلود ترجمه مقاله طراحی و پیاده سازی Document clustering توزیع شده بر پایه MapReduce

79,000 ریال – خرید