کارمند محتوی گذار 5

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری / کد 34

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری برنامه ریزی کاربری اراضی شهری – دکتر کرامت الله زیاری 221- یکی از مولفه های اساسی در توسعه پایدار وعدالت اجتماعی کدام عامل است؟ دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن 222- هسته اصلی برنامه ریزی شهری چیست؟  برنامه ریزی کاربری زمین 223- از اندیشمندان کاربری زمین؟  استوارت چاپین 224- اساس طرح کالبدی وتفضیلی  هر بخش شهری را چه موردی مشخص می کند؟ برنامه ریزی کاربری زمین 225- کاربری زمین در چه حوزه ای از شهر صورت می گیرد؟ محدوده شهر 226- مکان بهینه خدمات جزء کدام یک از اهداف برنامه ریزی کاربری زمین است؟ اهداف محیطی 227- برنامه ریزی کاربری چه کسی معتقد به محدود کردن مالکیت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

برنامه ریزی شهرهای جدید – دکتر کرامت الله زیاری

برنامه ریزی شهرهای جدید – دکتر کرامت الله زیاری برنامه ریزی شهرهای جدید – دکتر کرامت الله زیاری فصل اول: پیدایش و سیر تحول شهرهای جدید 378- اصلاح گرایان ساماندهی فضایی شهرها را در چارچوب چه دیدگاهی می دانند؟  دیدگاه فن شناختی 379- بنیان گذاران  مکتب آرمان گرایی چه کسانی بودند؟  رابرت آون _ شارل فوریه 380-نظریه پرداز اصلی شهرهای جدید چه کسی بود؟ ابنزر هاوارد 381-جان راسکین از نظریه پردازان کدام مکتب بود؟  اصلاح گرایی 382- کدام الگو توزیع جمعیت  و اشتغال را در کل فضای سرزمینی ارائه می داد؟  الگوی شهرهای جدید – ایده شهرهای جدید با ابزار ……….. بسرعت در سراسر جهان گسترش یافت:  توسعه ناحیه ای 384- مفهوم ……… مفهوم اجرای یک شهر در ارتباط ارگانیک …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مبانی برنامه ریزی شهری – جی .کی. هیراسکار

مبانی برنامه ریزی شهری – جی .کی. هیراسکار مبانی برنامه ریزی شهری – جی .کی. هیراسکار 303- بحث منطقه بندی مربوط به کدام یک از اهداف و مولفه های برنامه ریزی شهری است؟ سلامت 304- هدف اصلی از ایجاد کمربند سبز در اطراف شهرها چیست؟ جلوگیری از گسترش شهر – آماده سازی زمین 305- مفهوم اجتماعی شهر مربوط به کدام قرن است؟ اوایل قرن بیستم 306- مفهوم اجتماعی شهر توسط چه کسی مطرح شد؟ پاتریک گدس 307- نخستین کسی که مفاهیم جامعه شناختی را در برنامه ریزی شهری معرفی کرد؟ پاتریک گدس – در کدام مرحله بررسی شهر شناخت شهر با مطالعات منطقه ای امکان پذیر است؟ شناخت وضع موجود شهر 309- جمله” شهر ارگانیسمی زنده است” از کیست؟ لوکوربوزیه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فلش کارت های جغرافیای شهری

فلش کارت های جغرافیای شهری فلش کارت های جغرافیای شهری فلش کارت های جغرافیای شهری – نظریه ساخت عمومی شهرها متعلق به چه کسی است ؟ جواب : رابرت دیکنسون 202- کدام منطقه در نظریه ساخت عمومی شهرها برای طراحان شهری هنگام نوسازی مشکلات فراوانی ایجاد می کند ؟ جواب : منطقه میانی 203- اساس این نظریه بر ویژگیهای جغرافیایی شهر استوار است ؟ جواب : ساخت طبیعی شهر 204 – کدام نظریه به طبیعت انسان و فرهنگ او بیش از موقع فیزیکی سکونتگاه های شهری اهمیت می دهد ؟ ساخت طبیعی شهر 205- چه کسی معتقد است در بخش مرکزی شهرها معمولا دو منطقه در حال توسعه دیده می شود ؟  مورفی 206- در سال های اخیر ، ایجاد …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فلش کارت درس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نویسنده :دکتر محمدرضا رضوانی

فلش کارت درس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نویسنده :دکتر محمدرضا رضوانی فلش کارت درس مقدمه ای بر برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران نویسنده :دکتر محمدرضا رضوانی فصل چهلم: چرا توسعه روستایی؟(اهمیت و ضرورت برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران) 733-هدف کلی توسعه چیست؟ رشد و تعالی همه جانبه انسان 734-نظام …….. به عنوان زیر نظام تشکیل دهنده نظام سرزمینی است. روستایی 735-ابعاد اصلی دستیابی به توسعه پایدار در سطح ملی چیست؟ سطوح منطقه ای، شهری و روستایی 736-تحت تاثیر چه رویکردی برنامه توسعه کشاورزی و روستایی جدا از یکدیگر انجام میشود؟ نظام بخشی 737-از دید شوماخر میبایست نقطه عزیمت به توسعه ملی را چه بخشی قرار دهیم؟بخش کشاورزی و جامعه روستایی 738-براساس کدام اصل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...