کارمند محتوی گذار 5

فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی)

فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی) فرآیند برنامه ریزی شهری در ایران (رهنمایی- شاه حسینی) 771- وقتی صحبت از برنامه ریزی شهری می شود منظور چیست؟  منظور طرح شهری است 772-طرح ریزی و مدیریت مجموعه شهری تهران مربوط به چه سالی است؟1374 773-از نظر سطح بندی برنامه ریزی شهری در ایران نوعی ………….. است. برنامه ریزی محلی 774-چه عاملی شیوه و حدود دخالت انسان را در عرصه شهر مشخص می کند؟ چگونگی تجسم فضایی 775- هدف گذاری ها و تشخیص ضرورت ها در برنا مه ریزی شهری  از چه طریقی صورت می گیرد؟ شناخت مسائل شهری یا موضوع شناسی 776-مبنای بسیاری از مسائل آشکار جامعه شهری از چیست؟  فعالیت های پنهان و آشکار 777-بر چه اساسی وضعیت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان

جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان جغرافیای شهری ایران: اصغر نظریان 321-پس ازانقلاب کشاورزی، دومین انقلاب عظیم درفرهنگ انسان چه چیزی بود؟ ایجادشهرها 322-شهرهای ایرانی به تبعیت از کدام ویژگی اشکال تازه­ای از زندگی اجتماعی رابرفضای پیرامونی خویش تحمیل کردند؟ جواب:موقعیت 323-شهر رادرفارسی باستان چه چیزی می نامیدند؟ جواب:خشت 324-خشت درفارسی باستان به چه معنا بوده است؟ جواب:قلمروپادشاهی 325-در زمان ساسانی به شهرچه چیزی می گفتند؟ جواب:شهرستان 326-دردوره اسلامی برای مفهوم شهر چه واژه ای را به کار می بردند؟ جواب:قصبه 327-در دوره اسلامی به شهرهای امیرنشین چه چیزی می گفتند؟ جواب:مصر 328-در دروان اسلامی به پایتخت های ایالتی چه نامی می نهادند؟ جواب:قصبه -در دوران اسلامی شهری که مقر نمایندگان حکومت بوده است چه نامیده می شد؟ جواب:مدینه 330-در دوره …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر

تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر تست های برنامه ریزی ناحیه ای-نویسنده :کریم حسین زاده دلیر فصل اول:کلیات 1-ابعاد برنامه را نام ببرید؟الف)فیزیکی  ب)تدبیر اجرا 2-با در نظر گرفتن تمام جوانب در یک برنامه،چگونه می­توان آنرا تعریف کرد؟ برنامه مجموعه مدونی از تصمیمات آگاهانه است. 3-دو رکن اساسی هر برنامه را نام ببرید؟ الف)رسیدن به هدف    ب)فعالیتی که به صورت منظم در ارتباط با هدف هستند. 4-در کدام نوع از انواع برنامه­ها(از نظر زمانی)، به تعیین مسیر دست­یابی به هدف می­پردازیم؟برنامه میان مدت 5-انواع برنامه ریزی از نظر سطوح برنامه ریزی را نام ببرید؟ الف)برنامه ریزی جامع ب)برنام هریزی بخشی ج)برنامه ریزی در سطح طرح 6-پیشرفته ترین شکل برنامه ریزی را نام ببرید؟برنام هریزی جامع -برنامه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری

تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری تست های اصول و روشهای برنامه ریزی منطقه ای نویسنده:کرامت الله زیاری سابقه ، تعاریف، مفاهیم و انواع برنامه ریزی 190-اولین قدم های برنامه ریزی منطقه ای در کجا و در چه قالبی بوجود آمد؟ در مصر قدیم و در قالب بوجود آوردن سیستم آبیاری 191-در ایران قدیم در اطراف …… ، ……. و ………… سیستم هایی در جهت استفاده از آب بوجود آمد که نوعی برنامه ریزی منطقه ای است؟.فارس ، خوزستان و اروند رود 192-مهمترین مراحل تکامل برنامه ریزی منطقه ای در زمان …….. صورت گرفت. رومیان 193-اولین ملت پیشرو در برنامه ریزی منطقه ای در قرون جدید را نام ببرید؟ هلند 194-برنامه ریزی منطقه ای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – ناصر مشهدیزاده

تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – ناصر مشهدیزاده تحلیلی از ویژگی های برنامه ریزی شهری در ایران – ناصر مشهدیزاده 671-مشابهت بین دو دوره قبل و بعد از اسلام در چیست؟  شیوه شهرنشینی 672-شهرهای دوره ماد دارای چه جنبه هایی بودند؟ اداری – سیاسی 673-شهرهای خود فرمان مربوط به کدام دوره است؟ دوره سلوکیان 674-کلنی های نظامی مربوط به کدام دوره است؟ دوره سلوکیان -ویژگی متفاوت شکل شهرنشینی دوره ساسانی با زمان ها پیشین ناشی از چه بود؟ تحول نظام اقتصادی برده داری به فئودالیسم 676-نقش عمده شهرهای دوره پس از اسلام چه بود؟  نقش بازرگانی و صنعتی 677-یکی از مهمترین ویژگی های شهر و شهرنشینی دوره بعد از اسلام چه بود؟  رابطه شهر و روستا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...