بازی های بومی محلی استان خراسان شمالی

به نام خدا

بازی های بومی محلی

استان خراسان شمالی –

1) نام بازی:توپ فرار کن

تعداد بازیکن:از دو گروه پنج یا شش نفری

زمین بازی:هموار و مسطح

اندازه زمین:20*10

وسایل بازی:یک عدد توپ تنیس

هدف بازی:تقویت روحیه.سرگرمی .

نحوه و شروع بازی

این بازی ابتدا با قرعه ای که بین دو تا سر گروه انجام می گیرد شروع می شود.بازی به این صورت است که در زمین دو تا ایستگاه به عنوان مبدا و مقصد وجود دارد که ابتدا گروه اول در نقطه مبدا قرار گرفته و سر گروه گروه دوم توپ را به سمت سرگروه تیم مقابل پرتاب می کند و او توپ را با مشت به توپ ضربه میزند که بلافاصله این گروه به طرف نقطه مقصد فرار می کنندکه اگر بتوانند قبل از رسیدن به این نقطه یکی از بازیکنان حریف را بزنن جای دو گروه عوض می شود. در غیر این صورت سرگروه در کنار نقطه مقصد ایستاده و توپ را به ارتفاع 2تا3 متر پرتاب می کند تا حریف دوباره به سمت نقطه مبدا فرار کند که دراین صورت نیز باید بتواند یکی از بازیکنان را بزند تا جای دو گروه عوض شود که در غیر این صورت بازی همچنان ادامه دارد.

2) نام بازی: قارا قازان (دیگ سیاه)

تعداد بازیکنان:ازدو گروه پنج و شش نفری

زمین بازی:هموار و مسطح

اندازه زمین:20*10

وسایل بازی:یک عدد توپ تنیس

هدف بازی:دقت –تقویت روحیه-

نحوه و شروع بازی

از تعدادی چاله(خانه) 15سانتی به اندازه ای که توپ جا بگیرد به تعداد بازیکنان وجود دارد که هریک از بازیکنان یکی از آن را انتخاب می کند.در مرکز این خانه ها یکی که کمی بزرگتر ازخانه های دیگر هست وجود دارد ودر فاصله بیست متری نیز یک ایستگاه وجود دارد. بازیکن توپ را در فاصله 4 متری توپ را به سمت خانه ها غل می دهد که دراین صورت اگر توپ به خانه ی مرکزی بیفتد بقیه بازیکنان به طرف نقطه ایستگاه فرار می کنند و بازیکنی که توپ را در دست دارد در نقطه ایسیتگاه توپ را به بالا پرتاب می کنند که در این فرصت بقیه بازیکنان به طرف خانه های خود فرار می کنند اگر بتواند بازیکنی را قبل از رسیدن به خانه خود بزند آن بازیکن سوخته وجای خود را عوض می کنند.واگر توپ به خانه خود بازیکن بیفتد هیچ اتفاقی نمی افتد ولی اگر به خانه یکی از بازیکنان بیفتد بازیکن به پشت او سوار می شود واگر دوباره به خانه همان بازیکن بیفتد یکی از چشمان او را گرفته ودر همان حالت باید توپ را پرتاب کند واین تا جای ادامه دارد که بازیکن سعی کند توپ را در خانه خود جای دهد تا جای دو بازیکن عوض شود.

3)نام بازی:جا به جا لنگ کشک

تعداد بازیکنان:هر تیم با نفرات مساوی

سن بازیکنان:دوازده سالگی به بالا

محوطه بازی:فضای شنی یا خاکی نرم ویا چمنیبازکه محلی برای مخفی شدن داشته باشد.

اندازه زمین:20*20متر

هدف بازی:قدرت بدنی.تمرکز

توضیح بازی

ابتدا جهت تععین گروه مدافع یا مهاجم قرعه کشی انجام میگرد.هر تیم یک مربی یا سر گروه دارد که به صورت توافقی یا داوطلبی انتخاب میشود.در این بازی نفرات تیم مدافع روی زمین می نشینند وپاهای خود را دراز کرده و یکدیگر را در آغوش میگیرند،نفرات تیم مهاجم به جاهای محفوظی رفته،خود را پنهان می کنند،دو نفرمربی تیم ها به اطراف دویده،فریاد می زنند((های،جابه جا)).

مربی تیم مدافع باید بازیکنان تیم مهاجم را پیدا کند،در این صورت تیم او برنده بوده وجای دوتیم عوض میشود.در غیر این صورت افراد تیم مهاجم،زمانی که مربی مدافع از مسیر دور میشود به طرف افرادتیم مدافع وبا استفاده از غیبت مربی این تیم،پاهای افراد را گرفته وآنها را روی زمین می کشند واین عمل تا آمدن مربی ادامه می یابد.

4) نام بازی:آقا آقا از چند؟

تعداد بازیکنان،حداقل هشت وحداکثربیست نفر

سن بازیکنان،مقطع راهنمایی و بالاتر

زمین بازی:فضای آزاد

اندازه زمین:بستگی به تعداد نفرات بازیکنان دارد

هدف بازی:زیرکی.قدرت بدنی

توضیح بازی

برای شروع بازی بین دو تیم قرعه کشی می شود.هرتیم یک سردسته دارد. یکی از تیم ها به قید قرعه در جلو و دیگری با فاصله یک قدم در پشت سرآن به گونه ای که نفرات هر تیم پشت هم قرار گرفته باشند مستقر می شود. سر دسته هر تیم در اول صف تیم خود جا دارد، برای شروع بازی نفرات صف دوم سوار نفرات صف اول می شوند، سر دسته این تیم یعنی نفر اول صف با یک دست محکم چشم سر دسته تیم دیگر را می گیرد البته دراین حالت بر کول او سوار است سپس چند یا تمام انگشتان دست دیگر خود را بلند کرده و از حریف خود که با دست چشمش بسته شده، می پرسد:آقاآقا از چند؟ سر دسته تیم دیگر باید تعداد انگشتان را بگوید، اگر توانست درست بگوید، بقیه یاران او که در حالت سواری دادن هستند اما چشمشانباز است میگویند((برویم،برویم)) دراین وقت موقعیت و جای دو دسته عوض میشود وبازی به همین نحو انجام میشود.

اما اگر نتوانست تعداد صحیح انگشتان رابگوید نفر پاسخ دهنده وتیم او همچنان بازنده ودر وضعیت خود باقی می مانند ونفر دو م سواره بادست خود چشم نفر زیرین را بسته وبازی به گونه ای که شرح داده شده ادامه پیدا میکند واگر تا آخرین نفر هم نتوانند پاسخ صحیح بدهند بازی برای دفعات بعد نیز از نفر اول سواره تکرار میشود.

5) نام بازی:کوکو خراب***

تعداد بازیکنان شش الی دوازده نفر

سن بازیکنان:مقطع راهنمایی

محوطه بازیکنان:فضایی که دارای مکانی برای پنهان شدن داشته باشد

اندازه زمین:30*20متر

وسایل مورد نیاز:برای هر بازیکن مقداری خاک،البته از اشیا دیگری نیز میتوان استفاده کرد

هدف بازی:چابکی.تمرکز.سرعت عمل

شرح ونحوه بازی

نفرات هر تیم مقداری خاک در دامن خود ریخته و از یک نقطه ازهم جدا میشوند ودور از دید افراد دسته دیگر در جاهای مختلف پناهگاهها با خاک دامن خود ((کوکو)) درست میکنند اولین دسته که خاک های خود را کوکو کرد باصدای بلند به گونه ای که دسته دیگر بشنوند می گویند((کوکو خراب)) هر دو دسته با اعلام ((کوکو خراب)) باید در نقطه ای که نفرات آنها از هم جدا شوند جمع شوند واز این نقطه هر دسته به دنبال((کوکوی)) دیگری می رود وبه جستو جو می پردازد تا با پیدا کردن آن،کوکوی حریف را خراب کند،در اینجا دسته ای که تمام کوکوها را خراب کرده یا فکر کند که کوکوی بیشتری به هم زده،با صدای بلند میگوید((کوکو شمار)) بعضی مواقع ممکن است هر دو دسته همزمان این جمله را بگوید به هر حال به محض شنیدن این جمله هر دو دسته در نقطه اول جمع میشوند وبا توافق هم ابتدا مسیر حرکت یکی از دسته ها را می روند وکوکوهای سالم را که تیم مقابل پیدا نکرده شمارش می کنند مثلا می شود شصت کوکو،در نتیجه تیم دوم به میزان تفاوت این کوکوها،یعنی بیست امتیاز،کسب میکند.در این مرحله دو حالت پیش می آید ،اول این که تیم برنده بلا فاصله از امتیازخود استفاده کرده وبا کف دست به مقدار امتیاز خود بر پشت دست نفرات تیم بازنده می زند.

دوم اینکه امتیاز خود را برای دور دوم نگه میدارد،اگر باز هم بررنده شد به جمع امتیازاتش اضافه میشود وچنانچه بازنده شد به امتیازات تیم مقابل اضافه میگردد.منظور از کوکو،کوپه کردن یک مشت خاک است.

6) نام بازی:قاره گلده***

تعداد بازیکنان:2گروه5نفره وبیشتر

محوطه بازی:فضای خیلی بزرگ که مکانی برای پنهان شدن داشته باشد.مثلا یک باغ بزرگ پراز درخت

اندازه زمین:1000متر وبیشتر باتوجه به توافق

هدف بازی:سرعت.چابکی.عکس العمل

شرح نحوه بازی:

یک گروه به قید قرعه یا برحسب توافق دوطرف در یک محل مشخص مثلا روی یک درخت چشم گذاشته و گروه دوم پنهان شده.بعد از زمان مقرر که گروه دوم پنهان شدند گروه اول به دنبال گروه دوم میگردند به محض رویت یک نفر از گروه دوم-گروه اول بلند فریاد میزنند قاره گلده(سیاه اومد).بقیه اعضای گروه اول به دنبال فرد دیده شده میروند تا قبل از رسیدن به محل چشم گذاشتن بتوانند بگیرند.

اگر بتوانند بگیرند جای دو گروه عوض میشود وگرنه بازی دوباره شروع میشود.

برای هیجان بیشتر در شب بازی میشود

7) نام بازی:تیله بازی-تشله بازی***

تعداد بازیکنان:4نفر

محوطه بازی:زمین خاکی

وسایل مرد نیاز:4عدد تیله

هدف بازی:تمرکز.مهارت.نشاط

شرح ونحوه بازی:

یک گروه به قید قرعه بازی را شروع می کند.نفرات هر گروه به ترتیب بازی می کنند.بازی به این صورت آغاز میشود که 6تا گودال به عمق 5سانتی متر به فاصله1تا1.5متر از یکدیگر در یک ردیف درست می کنیم.یک نفر از گروه اول در فاصله 2تا3متری گودال اول می نشیندویک تیله دردست دارد.بعد از گودالل اول و چهارم یک تیله قرار می دهیم(تیله های گروه دوم).نفر اول با تیله خود شروع به بازی می کند.تیله را مابین دو انگشت شست واشاره دست چپ قرارداده وبا انگشت اشاره دست راست به آن ضربه وارد می کند.وتیله اول را مورد هدف قرار میدهد.اگر برخورد کرد ویکی از دو تیله ها ازگودال 4عبور کرد بازی ادامه دارد وگرنه دوباره از اول شروع می شود.اگر ازگودال 4رد شد به اصطلاح می گویند 2تیر شده.اگر به تیله گودال4هم برخورد کرد وگذشت 3تیر می شود که جمعا می گویند 5تیر شده.بعد از این مرحله هر تیله ای که قبل از 5گودال مانده باید به ترتیب از عقب ترین تیله در گودال ها جاگذاری شود و به تیله نزدیک تر ضربه زند.هر برخوردی دراین مرحله صورت گیرد و2تیله بهم بخورند 1امتیاز دارد.

توجه داشته باشید که فقط در ضربه ی اول فرد در فاصله ی 2تا3متری گودال ها قرار میگیرد.وبعد از آن مکان فرد با حرکت تیله ها جا به جا می شود وپشت تیله ی مورد نظر نشسته وضربه میزند.بعد از اتمام ضربه های نفر اول نفر دوم گروه همین بازی را تکرار می کند و بعد نوبت به گروه دوم می رسد.

برنده بازی به این صورت انتخاب می شود که از اول بازی توافق بر این می کنند که مثلا بازی 25 امتیازی.هر کس زودتر به این امتیاز برسد برنده بازی می شود.

1-1.5 2تا3متر

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.