مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت یازدهم

مطالعات رایگان طرح شهرسازی5- تبریز – قسمت یازدهم

2-5-7-3- شبکه معابر بر اساس عملکرد

معابر درجه 2 فرعی

با مساحت 60134.54 متر مربع، 32.52 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر محلی شهری

با مساحت 44125.13 متر مربع، 23.86 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر محلی ناحیه ای

با مساحت 31754.73 متر مربع، 17.17 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

معابر محلی محله ای

با مساحت 33618.04 متر مربع، 18.18 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

دسترسی ها

با مساحت 15285.31 متر مربع، 8.27 درصد از کل مساحت معابر را به خود اختصاص داده است.

جدول 2-5-7-3: شبکه معابر بر اساس عملکرد

ردیف شبکه معابر مساحت درصد
1 درجه 2 درجه 2 فرعی 60134.54 32.52
2 محلی محلی شهری 44125.13 23.86
محلی ناحیه ای 31754.73 17.17
محلی محله ای 33618.04 18.18
3 دسترسی ها 15285.31 8.27
جمع 184917.71 100

نقشه 2-5-7-3 : شبکه معابر بر اساس عملکرد

C:\Users\FAKER\Desktop\200.JPG

8-3- پراکندگی الگوها در محدوده

الگوهای A,B,C,D,E,F,G,H,I در محدوده با تراکم های مختلف کم، متوسط، زیاد و ویژه پیشنهاد شده است.

برای هر الگو به صورت مجزا، سایت پلان و پرسپکتیوهای حجمی از جهات مختلف ارائه شده و نقشه ای با عنوان نقشه پراکندگی الگو در محدوده، تهیه شده است. مشخصات کمی الگوها در جدولی در کنار نقشه ی پراکندگی آورده شده است.

الگوی A

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\200\8.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\200\1.png پرسپکتیو حجمی

پرسپکتیو حجمی D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\200\7.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\200\5.jpg پرسپکتیو حجمی

نقشه 1-8-3: پراکندگی الگوی A در محدوده

الگو A
مساحت قطعات 200
ابعاد تیپ 20×10
سطح اشغال 60 درصد
120 مترمربع
فضای باز 40 درصد
80 مترمربع
تراکم ساختمانی 120 درصد
240مترمربع
تعداد طبقات 2
تعداد واحد در هر طبقه 1
تعداد واحد در قطعه 2
مساحت هر واحد 120
سرانه فضای باز هر واحد 40

C:\Users\FAKER\Desktop\1.JPG

الگوی B

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\242\4.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\242\1.png پرسپکتیو حجمی

پرسپکتیو حجمی D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\242\5.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\242\3.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 2-8-3: پراکندگی الگوی B در محدوده

الگو B
مساحت قطعات 242
ابعاد تیپ 22×11
سطح اشغال 55 درصد
133 مترمربع
فضای باز 45 درصد
109 مترمربع
تراکم ساختمانی 165 درصد
399 مترمربع
تعداد طبقات 3
تعداد واحد در هر طبقه 1
تعداد واحد در قطعه 3
مساحت هر واحد 133
سرانه فضای باز هر واحد 36.33

C:\Users\FAKER\Desktop\2.JPG

الگوی C

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\288\4.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\288\6.png پرسپکتیو حجمی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\288\5.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 3-8-3: پراکندگی الگوی C در محدوده

الگو C
مساحت قطعات 288
ابعاد تیپ 24×12
سطح اشغال 55 درصد
158 مترمربع
فضای باز 45 درصد
130 مترمربع
تراکم ساختمانی 165 درصد
474 مترمربع
تعداد طبقات 3
تعداد واحد در هر طبقه 1
تعداد واحد در قطعه 3
مساحت هر واحد 158
سرانه فضای باز هر واحد 43.33

C:\Users\faker\Desktop\1.PNG

الگوی D

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\384\4.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\384\2.png پرسپکتیو حجمی

پرسپکتیو حجمی D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\384\1.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\384\3.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 4-8-3: پراکندگی الگوی D در محدوده

الگو D
مساحت قطعات 384
ابعاد تیپ 32×12
سطح اشغال 55 درصد
211 مترمربع
فضای باز 45 درصد
173 مترمربع
تراکم ساختمانی 165 درصد
633 مترمربع
تعداد طبقات 3
تعداد واحد در هر طبقه 2
تعداد واحد در قطعه 6
مساحت هر واحد 105
سرانه فضای باز هر واحد 28.83

C:\Users\faker\Desktop\2.PNG

الگوی E

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\528\5.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\528\6.png پرسپکتیو حجمی

پرسپکتیو حجمی D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\528\7.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\528\9.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 5-8-3: پراکندگی الگوی E در محدوده

الگو E
مساحت قطعات 528
ابعاد تیپ 33×16
سطح اشغال 50 درصد
264 مترمربع
فضای باز 50 درصد
264 مترمربع
تراکم ساختمانی 200 درصد
1056 مترمربع
تعداد طبقات 4
تعداد واحد در هر طبقه 2
تعداد واحد در قطعه 8
مساحت هر واحد 132
سرانه فضای باز هر واحد 33

C:\Users\faker\Desktop\3.PNG

الگوی F

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\648\5.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\648\1.png پرسپکتیو حجمی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\648\3.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 6-8-3: پراکندگی الگوی F در محدوده

الگو F
مساحت قطعات 648
ابعاد تیپ 36×18
سطح اشغال 50 درصد
324 مترمربع
فضای باز 50 درصد
324 مترمربع
تراکم ساختمانی 200 درصد
1296 مترمربع
تعداد طبقات 4
تعداد واحد در هر طبقه 3
تعداد واحد در قطعه 12
مساحت هر واحد 108
سرانه فضای باز هر واحد 27

C:\Users\faker\Desktop\4.PNG

الگوی G

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\800\6.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\800\4.png پرسپکتیو حجمی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\800\3.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 7-8-3: پراکندگی الگوی G در محدوده

الگو G
مساحت قطعات 800
ابعاد تیپ 40×20
سطح اشغال 50 درصد
400 مترمربع
فضای باز 50 درصد
400 مترمربع
تراکم ساختمانی 200 درصد
1600 مترمربع
تعداد طبقات 4
تعداد واحد در هر طبقه 2
تعداد واحد در قطعه 8
مساحت هر واحد 200
سرانه فضای باز هر واحد 50

C:\Users\faker\Desktop\5.PNG

الگوی H

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\1250\3.png C:\Users\faker\Desktop\12.png پرسپکتیو حجمی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\1250\2.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 8-8-3: پراکندگی الگوی H در محدوده

الگو H
مساحت قطعات 1250
ابعاد تیپ 50×25
سطح اشغال 40 درصد
500 مترمربع
فضای باز 60 درصد
750 مترمربع
تراکم ساختمانی 280 درصد
3500 مترمربع
تعداد طبقات 7
تعداد واحد در هر طبقه 2
تعداد واحد در قطعه 14
مساحت هر واحد 250
سرانه فضای باز هر واحد 53.57

C:\Users\faker\Desktop\6.PNG

الگوی I

سایت پلان D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\1800\4.png D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\1800\2.png پرسپکتیو حجمی

D:\mohandesi shahrsazi\tarh shahrsazi\tarhe 5\3D plans photo\1800\3.png پرسپکتیو حجمی

نقشه 9-8-3: پراکندگی الگوی I در محدوده

الگو I
مساحت قطعات 1800
ابعاد تیپ 60×30
سطح اشغال 40 درصد
720 مترمربع
فضای باز 60 درصد
1080 مترمربع
تراکم ساختمانی 280 درصد
5040 مترمربع
تعداد طبقات 7
تعداد واحد در هر طبقه 4
تعداد واحد در قطعه 28
مساحت هر واحد 180
سرانه فضای باز هر واحد 38.57

C:\Users\faker\Desktop\7.PNG

9-3- ضوابط و مقررات کاربری ها

1-9-3- ضوابط مربوط به کاربری مسکونی

1-1-9-3- تفکیک:

– حداقل مساحت تفکیکی 200 متر مربع می باشد.

– واحدهای مسکونی موجود که کمتر از 50 مترمربع مساحت دارند نمی توانند با کاربری مسکونی نوسازی نمایند. اینگونه واحدها یا باید با قطعات مجاور تجمیع نمایند و یا آنرا به شهرداری واگذار نمایند و یا به احداث کاربری غیر مسکونی از جمله تجاری – خدماتی در سطوح محلی و ناحیه اقدام نمایند.

– در تفکیک اراضی برای کاربری مسکونی، نسبت طول به عرض قطعات 2 به 1 و یا 3 به 1 است.

2-1-9-3- سطح اشغال:

– حداکثر درصد سطح اشغال قطعات در تراکم های مختلف به طور متوسط 60 درصد مساحت زمین است.

سطح اشغال قطعات به تفکیک مساحت قطعات و الگوها :

ردیف مساحت قطعه سطح اشغال
1 200 60%
2 242 55%
3 288 55%
4 384 55%
5 528 50%
6 648 50%
7 800 50%
8 1250 40%
9 1800 40%

3-1-9-3- تراکم ساختمانی

– تراکم ساختمانی پایه در تبریز 120 درصد می باشد.

ردیف مساحت قطعه تراکم ساختمانی حداکثر سطح اشغال تعداد طبقات
1 200 120% 60% 2
2 242 165% 55% 3
3 288 165% 55% 3
4 384 165% 55% 3
5 528 200% 50% 4
6 648 200% 50% 4
7 800 200% 50% 4
8 1250 280% 40% 7
9 1800 280% 40% 7

4-1-9-3- پارکینگ

– برای هر واحد مسکونی یک واحد پارکینگ در نظر گرفته می شود.

– حداقل سطح مورد نیاز برای یک پارکینگ برابر 25 مترمربع می باشد. ولی در صورت داشتن ورودی مستقل حداقل پارکینگ برابر 15 متر مربع ( 3×5 متر )(با ورود و خروج مستقل) و برای دو باب پارکینگ همجوار 25 مترمربع ( 5×5 متر ) بوده و چناچه تعداد پارکینگ مورد نیاز بیش از دو واحد باشد به ازاء هر واحد پارکینگ اضافی 25 مترمربع فضا به همراه مسیر عبور و مرور نیاز خواهد بود. چنانچه کلیه ورودی و خروجی پارکینگها مستقل باشد مساحت هر یک 15 مترمربع خواهدبود.

– رعایت حداقل عرض 3 متر برای یک پارکینگ و 8/4 متر برای دو واحد پارکینگ به طول 5 متر الزامی است. این ابعاد برای محل توقف خودروهاست و شامل مسیر رفت و آمد به پارکینگ نمی شود.

– حداکثر شیب رامپ دسترسی سواره رو به پارکینگ 15 درصد است و شروع آن می بایست درحریم ملک باشد.

– حداقل عرض ورودی پارکینگ با ظرفیت تا 25 خودرو، 5/3 مترو از 25 خودرو بیشتر5 متر تعیین میشود. مگرآنکه دو راه ورود و خرج جداگانه به عرض 5/3 متر پیش بینی شود.

5-1-9-3- فضای باز

– حداقل سطح مورد نیاز فضای باز برای هر واحد مسکونی برابر 20 مترمربع می باشد.

سطح فضای باز برای هر واحد مسکونی به تفکیک مساحت قطعات و الگوها :

ردیف مساحت قطعه سطح فضای باز هر واحد
1 200 40
2 242 36.33
3 288 43.33
4 384 28.83
5 528 33
6 648 27
7 800 50
8 1250 53.57
9 1800 38.57

2-9-3- ضوابط مربوط به کاربری آموزشی

1-2-9-3- تفکیک:

– حد نصابهای زیر می بایست در تفکیک کاربری آموزشی رعایت شود:

– حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت کودکستان 750 مترمربع

– حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت دبستان 2500 مترمربع

– حداقل مساحت قطعه تفکیکی جهت مدرسه راهنمائی 5000 مترمربع

2-2-9-3- سطح اشغال:

– حداکثر سطح اشغال همکف در دبستانها 50% مساحت زمین و مدارس راهنمائی 40% مساحت زمین می باشد.

3-2-9-3- تراکم:

تعداد طبقات در کودکستان 1 طبقه و سطح اشغال 50% (تراکم 50%)، در دبستان 2 طبقه و سطح اشغال 50% (تراکم 100%)، در راهنمائی 3 طبقه و سطح اشغال 40% ( تراکم 120%) تعیین می شود.

4-2-9-3- پارکینگ:

– مهدکودک و کودکستان: برای هر 10 کودک یک واحد

– دبستان و راهنمائی: حداقل یک ونیم واحد به ازای هر کلاس

5-2-9-3- فضای باز:

– وسعت فضای باز آموزشی نباید کمتر از 30 درصد مساحت قطعه زمین باشد.

3-9-3- ضوابط مربوط به کاربری تجاری

1-3-9-3- تفکیک:

– حداقل مساحت واحدهای تجاری ( مغازه ای ) برابر5/17 مترمربع تعیین می گردد.

– حداقل مساحت قطعه زمین برای احداث بناهای مستقل تجاری از قبیل احداث نمایشگاه اتومبیل، اتوسرویس، رستورانهای بزرگ و فروشگاهای بزرگ 200 مترمربع است.

– تفکیک آپارتمانی واحدهای تجاری تا سطح 25 متر مربع خالص و 35 متر مربع با مشاعات مجاز می باشد. در داخل پاساژها این حد تا 15 متر مربع خالص و 20 مترمربع با مشاعات کاهش می یابد.

– رعایت تناسبات طول و عرض قطعات تجاری الزامی است و نباید حداقل بر واحد تجاری از 3.5 متر کمتر باشد.

– حداقل عرض تقسیم برای واحدهای تجاری (مغازه ای ) برابر5/3 مترتعیین می گردد

– حداقل عرض قطعات تجاری مقیاس کلان شهر (در مجاورت خیابان 24 متری) برابر 12 متر تعیین می گردد.

– از سطح هر مغازه حداقل 40 درصد آن باید برای توقف مراجعان اختصاص یابد.

2-3-9-3- سطح اشغال:

– در اراضی تجاری ثابت حداکثر تا 35 درصد زمین را می توان برای ساخت و ساز استفاده نمود.

– کلیه قطعات موجود در حوزه اراضی تجاری که زیر حد نصاب تفکیک حوزه مسکونی تا مساحت حداقل 50 مترمربع می باشد، تنها در یک طبقه و سطح اشغال 100 درصد زمین می توانند احداث شوند.

– احداث نیم طبقه در واحدهای تجاری خرده فروشی تا میزان 50% مساحت مغازه بلامانع است.

– در مجاورت خیابان 24 متری سطح اشغال بنای تجاری در همکف 100% مساحت قطعه است.

– سطح اشغال واحدهای تجاری شناور مشابه سطح اشغال در همان حوزه (60%) می باشد.

3-3-9-3- تراکم ساختمانی:

– حداکثر تراکم ساختمانی در فعالیتهای خرد 100% در دو طبقه می باشد.

– برای اراضی تجاری ثابت که در محلات و نواحی در طرح پیشنهاد شده اند، در 35 درصد تعیین شده برای احداث ساختمان می توان مبادرت به احداث بنا در دو طبقه با 35 درصد سطح اشغال (تراکم 70 درصد) یا سه طبقه با 25 درصد سطح اشغال در هر طبقه (تراکم 75 درصد) و یا سه طبقه به ترتیب 35، 25 و 15 درصد سطح اشغال (75 درصد) نمود.

– حداکثر تراکم ساختمانی در فعالیتهای کلان (در مجاورت خیابان 24 متری) 400% در چهار طبقه میباشد.

4-3-9-3- پارکینگ :

– به ازاء هر واحد تجاری تا زیربنای 30 مترمربع بدون احتساب نیم طبقه ( بالکن ) یک واحد پارکینگ تامین گردد. درصورت که مساحت واحد تجاری بیش از 30 مترمربع باشد به ازاء هر 30 مترمربع مازاد یک پارکینگ اضافی درنظر گرفته شود.

– برای واحدهای آپارتمانی تجاری به ازای هر واحد تا 50 مترمربع زیربنا دو واحد پارکینگ باید تامین گردد. درصورتیکه مساحت واحدهای آپارتمانی بیشتر از 50 مترمربع باشد، به ازای هر 40 مترمربع مازاد تامین یک پارکینگ اضافی الزامی است.

– در پاساژها یا مجتمع های تجاری درصورتیکه تعداد واحد های تجاری بیشتراز 4 واحد باشد علاوه بر تأمین پارکینگ مورد نیاز، براساس دو بند بالا به ازای هر4 واحد تجاری تأمین یک واحد پارکینگ اضافی برای مراجعین الزامی است.

5-3-9-3- فضای باز:

– فضای باز کاربریهای تجاری به عنوان پارکینگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

4-9-3- ضوابط مربوط به کاربری مذهبی

1-4-9-3- تفکیک:

– حداقل تفکیک قطعات اراضی با کاربری مذهبی در مقیاس محلات 500 متر مربع، در سطح ناحیه 1000 مترمربع تعیین می شود.

2-4-9-3- سطح اشغال:

– حداکثر سطح اشغال بنای مذهبی تا 50 درصد مساحت پلاک مربوطه می باشد.

3-4-9-3- تراکم:

تعداد طبقات فضاهای مذهبی 2 طبقه است و حداکثر تراکم ساختمانی در این کاربری 100 درصد می باشد.

4-4-9-3- پارکینگ:

– میزان پارکینگ برای مسجد، حسینیه و امامزاده برابر یک واحد به ازای هر 50 مترمربع زیربنای کل میباشد.

– میزان پارکینگ برای مصلّی برابر یک واحد به ازای هر 300 مترمربع زیربنای کل میباشد.

5-4-9-3- فضای باز:

– حداقل تا 50 درصد مساحت پلاک مربوطه

5-9-3- ضوابط مربوط به کاربری فرهنگی

1-5-9-3- تفکیک:

– حداقل تفکیک برای کاربری فرهنگی در مقیاس نواحی 1000 متر مربع میباشد.

2-5-9-3- سطح اشغال:

– حداکثر سطح اشغال بنای فرهنگی تا 50 درصد مساحت پلاک مربوطه می باشد.

3-5-9-3- تراکم:

تعداد طبقات فضاهای فرهنگی تا 3 طبقه است و حداکثر تراکم ساختمانی در این کاربری 100 درصد می باشد.

4-5-9-3- پارکینگ:

– میزان پارکینگ برای کتابخانه و موزه برابر یک واحد به ازای هر 70 مترمربع زیربنای کل میباشد.

– میزان پارکینگ برای سینما برابر یک واحد به ازای هر 8 صندلی میباشد.

– میزان پارکینگ برای تالار اجتماعات برابر یک واحد به ازای هر 80 مترمربع زیربنای کل میباشد.

– میزان پارکینگ برای باشگاه های اجتماعی برابر یک واحد به ازای هر 50 مترمربع زیربنای کل میباشد.

5-5-9-3- فضای باز:

– حداکثر تا 50 درصد مساحت پلاک مربوطه می باشد.

6-9-3- ضوابط مربوط به کاربری درمانی

1-6-9-3- تفکیک:

– حداقل تفکیک برای واحدهای درمانی تابع مقیاس و نوع واحد درمانی می باشد. حداقل تفکیک فضاهای درمانی در مقیاس ناحیه که شامل درمانگاه می باشد 3000 متر مربع و مراکز بهداشت و درمان 5000 مترمربع و حداقل تفکیک واحدهای درمانی در مقیاس شهری که شامل بیمارستان و مجموعه های درمانی است 20000 متر مربع می باشد.

– مساحت مورد نیاز یک مطب به همراه بخش تزریقات حدود 100 متر مربع است.

– مساحت مورد نیاز یک کلینیک 1000 متر مربع است.

– مساحت مورد نیاز یک واحد آزمایشگاهی منفرد حدود 200 متر مربع است.

– مساحت مورد نیاز یک داروخانه مرکزی حدود 200 متر مربع است.

– مساحت مورد نیاز یک واحد رادیولوژی منفرد حدود 200 متر مربع است.

– سرانه زیربنا به ازای هر تخت 200 مترمربع و در بیمارستان حداقل زمین به ازاء هر تخت 250 مترمربع میباشد.

2-6-9-3- سطح اشغال:

– حداکثر سطح اشغال بنای درمانی تا 30 درصد مساحت پلاک مربوطه می باشد.

3-6-9-3- تراکم:

تعداد طبقات ساختمان های درمانی در مقیاس ناحیه حداکثر سه طبقه و بناهای شهری تا 4 طبقه مجاز میباشد و تراکم ساختمانی فضاهای درمانی حداکثر 80 درصد است.

4-6-9-3- پارکینگ:

– میزان پارکینگ برای بیمارستان برابر یک واحد به ازای هر اتاق یک تختی میباشد.

– میزان پارکینگ برای بیمارستان برابر 1.5 واحد به ازای هر اتاق دو تختی میباشد.

– میزان پارکینگ برای بیمارستان برابر نیم واحد به ازای هر اتاق عمومی میباشد.

– میزان پارکینگ برای مطب اطباء برابر دو واحد به ازای هر مطب میباشد.

– میزان پارکینگ برای کلینیک ها برابر یک واحد به ازای هر 40 متر مربع زیر بنای کل میباشد.

– میزان پارکینگ برای مراکز بهداشت برابر یک واحد به ازای هر 70 مترمربع زیربنای کل میباشد.

5-6-9-3- فضای باز:

– حداکثر تا 30 درصد مساحت پلاک مربوطه می باشد.

7-9-3- ضوابط مربوط به کاربری ورزشی

1-7-9-3- تفکیک:

– حداقل تفکیک فضاهای ورزشی در مقیاس ناحیه یک هکتار و در مقیاس شهری 10 هکتار می باشد.

2-7-9-3- سطح اشغال:

– سطح اشغال فضاهای ورزشی با توجه به آنکه برای این کاربری حداکثر از تراکم 30 درصد استفاده می شود و معمولاً قسمت اعظم آن یک طرفه می باشد( سالن ورزشی) البته با ارتفاع دوبله (حدوداً) سطح اشغال حداکثر 20 درصد برای فضاهای سرپوشیده و بقیه فضای باز برای سایر فعالیت ها که در هوای آزاد می باشد مورد استفاده خواهد بود.

3-7-9-3- تراکم:

با توجه به نوع عملکرد فضاهای ورزشی که بخش عمده فعالیت آن در فضاهای باز انجام می شود، تراکم ساختمانی در این فضاها حداکثر 20 درصد می باشد.

4-7-9-3- پارکینگ:

– میزان پارکینگ برای استادیوم ورزشی با تماشاچی برابر یک واحد برای هر 250 مترمربع سطح ورزشگاه میباشد.

– میزان پارکینگ برای استخر برابر 1 واحد به ازای هر سه رختکن میباشد.

– میزان پارکینگ برای سالن ورزشی با تماشاچی برابر یک واحد به ازای هر 80 مترمربع سطح سالن و یک واحد دیگر برای هر 15 صندلی میباشد.

– میزان پارکینگ برای سالن ورزشی بدون تماشاچی برابر یک واحد به ازای هر 80 مترمربع سطح سالن میباشد.

– میزان پارکینگ برای باشگاه برابر یک واحد به ازای هر 50 متر مربع زیر بنای کل میباشد.

5-7-9-3- فضای باز:

با توجه به این که بخش عمده فعالیت های ورزشی در فضاهای باز انجام می شود، حداقل 80 درصد پلاک به فضای باز اختصاص می یابد.

8-9-3- ضوابط مربوط به کاربری فضای سبز

1-8-9-3- تفکیک:

– حداقل تفکیک فضاهای سبز در مقیاس محله 1000 مترمربع و در حد ناحیه 10000 مترمربع و در مقیاس شهری 50000 مترمربع می باشد.

2-8-9-3- سطح اشغال:

– حداکثر سطح اشغال درکاربری فضاهای سبز برای احداث ابنیه های مختلف در آن برابر 10 درصد زمین می باشد.

3-8-9-3- تراکم:

درکاربری فضای سبز تراکم ساختمانی برای احداث ابنیه های مختلف در آن برابر 10 درصد زمین می باشد.

4-8-9-3- پارکینگ:

– میزان پارکینگ برای شهر بازی برابر یک واحد به ازای هر 150 مترمربع زمین میباشد.

– میزان پارکینگ برای پارک شهری برابر یک واحد به ازای هر 250 مترمربع زمین میباشد.

– میزان پارکینگ برای پارک ناحیه ای برابر یک واحد به ازای هر 300 مترمربع زمین میباشد.

– میزان پارکینگ برای پارک محله ای برابر یک واحد به ازای هر 600 مترمربع زمین میباشد.

5-8-9-3- فضای باز:

با توجه به این که فقط 10 درصد فضای سبز برای احداث ابنیه های مختلف و مورد نیاز در آن استفاده می شود، بقیه زمین یعنی 90 درصد فضای سبز به عنوان فضای باز خواهد بود.

9-9-3- ضوابط مربوط به کاربری تأسیسات و تجهیزات

در خصوص کاربری تأسیساتی با توجه به تنوع و مشخصات فنی هر یک از این رشته ها تعیین تراکم، حداقل تفکیک، سطح اشغال و تعداد طبقات موردی ندارد. زیرا سازمان های مربوط بر اساس مشخصات فنی طرح های خود اقدام می نمایند و تکرار این موارد در این گزارش ضرورتی پیدا نمی کند.

10-9-3- ضوابط مربوط به کاربری پارکینگ

1-10-9-3- تفکیک:

– حداقل تفکیک پارکینگ های عمومی 1000 مترمربع میباشد.

2-10-9-3- سطح اشغال:

– سطح اشغال کاربری پارکینگ 100 درصد زمین مربوطه می باشد.

10-3- بزرگنمایی یکی از واحد های همسایگی

یکی از واحدهای همسایگی در محله 2 به صورت بزرگنمایی در نقشه نشان داده شده و طرح های سه بعدی آن ترسیم شده است.

نقشه 10-3: بزرگنمایی واحد همسایگی از محله 2

C:\Users\faker\Desktop\fdsgv.PNG

عکس 10-3: طرح های سه بعدی از بزرگنمایی واحد همسایگی محله 2

C:\Users\faker\Desktop\.3.png

C:\Users\faker\Desktop\.5.png

C:\Users\faker\Desktop\.9.png

C:\Users\faker\Desktop\.14.png

C:\Users\faker\Desktop\.13.png

C:\Users\faker\Desktop\.12.pngسعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

20 − 2 =