خط اندازه در نقشه ساختمانی

خط اندازه در نقشه ساختمانی

 • خطوط آکس ستون ها در نما و مقطع نیز علاوه بر تمام پلان باید نمایش داده شود.
 • نزدیکترین خط اندازه به پلان یا مقطع شامل تمام ابعاد جزییات بناست. خط بعدی ستون ها و در نهایت ابعاد پشت به پشت فضاهاست.
 • نمایش ابعاد داخل پلان به صورت ریز در داخل نقشه ضرورت دارد.

اصول اندازه گذارى

برای اندازه گذاری نقشه ها به صورت استاندارد، باید نکات زیر را رعایت کرد:

  • براى مشخص کردن هر اندازه اى روی نقشه، از رابط اندازه و خط اندازه استفاده مى شود
  • رابط اندازه، باید اندکى از خط اندازه بالاتر باشد.
   خط اندازه
  • خط اندازه، با خطى که اندازه گذارى مى شود باید موازى بوده و با آن، 5 میلی متر فاصله داشته باشد.
  • ضخامت خطوط رابط و خط اندازه و همچنین خطوط سهمی۱/۳خطوط اصلى است.
   سهمی
  • عدد اندازه، در بالاى خط اندازه نوشته مىشود و اندازه خطوط قائم، باید در یک جهت و در سمت
   چپ خط اندازه ثبت گردد.

   خطوط قائم
  • به جز خطوط افقى، مى توان خط اندازه را منقطع رسم کرده و عدد اندازه را افقى نوشت.
  • خطوط اندازه، به جز در دایره هاى متحدالمرکز، نباید یکدیگر را قطع کنند.
  • اگر پخ 45 درجه باشد، باید مثل شکل اندازه نویسى کرد .در مواقع ضرورى مى توان براى اندازه نوىسى، از خط راهنما، مطابق شکل استفاده نمود.
   پخ 45 درجه

    

  • اگر تعدادى از اندازه ها، در ىک جهت داراى سطح مبناى مشترک (سطح مبناى A )باشند، اندازه نوىسى به صورت موازى صورت مى گیرد.
   خطوط اندازه موازی

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.