دانلود بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

دانلود بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس شهرستان آستارا

کارشناسی ارشد  ((M.A ))

گرایش: منابع انسانی

The role of necessary infrastructure for the  implemention of office automation systems in schools of Astara

چكيده

اين تحقيق اهدافي را دنبال مي‌كند كه عبارتند از: بررسي نقش زير ساخت هاي لازم در پياده سازي سيستم اتوماسيون اداري(گردش مكانيزه مكاتبات)درمدارس شهرستان آستارا. براي دستيابي به اين اهداف چهار فرضيه مطرح كرديم كه عبارتند از:

1- فرهنگ سازمانی مناسب در اجراوپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

2- زير ساخت هاي سخت افزاري ونرم افزاری در اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

3- دانش و مهارت كاركنان در اجرا وپیاده سازی بهینه سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

4- میزان تشریح دقیق گردش كار دستی در مدارس جهت اجرا وپیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری تاثیر مثبت دارد.

روش گردآوري داده‌ها به صورت ميداني بوده و از پرسشنامه بر مبناي طيف ليكرت و مصاحبه براي جمع آوري داده‌ها استفاده شده است. جامعه آماري شامل عوامل اجرایی مدارس دولتی شهرستان آستارا بوده است و در زمان انجام اين تحقيق تعداد كل ايشان درحدود250 نفر مي‌باشد.روش نمونه گيري بصورت  غیر تصادفی بوده و بر اين اساس تعداد 130پرسشنامه توزيع شده و تعداد 116 پاسخنامه سالم و قابل سرشماري، دريافت گرديده است. براي سنجش اعتبار(پايايي) پرسشنامه از روش آلفاي‌كرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSS استفاده گردید که پایایی مناسبی بدست آمد.

در ارزیابی های بعمل آمده به این نتیجه رسیدیم که تمام ابعاد متغیرهای مستقل تاثیر مثبتی بر اجرا و       پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری داشته همچنين در بخش ساير يافته‌هاي پژوهش، ميزان تحقق هر يك از اين عوامل مستقل در جامعه آماري مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد علیرغم تاثیر بیشتر  تشریح کار دستی در اجرای این سیستم، این مورد به خوبی در مدارس تشریح نشده است ومیزان فرهنگ سازمانی موجود در مدارس برای اجرا وپیاده سازی این سیستم بیشتر بوده است .

 

کلید واژگان: زیر ساختها، سیستم اتوماسیون اداری، مدارس شهرستان آستارا

 

1-1. مقدمه
سازمان ها را در عصر جدیداز بکارگیری سیستم های کامپیوتری وتکنولوژی اطلاعات ورسانه های پیش رفته گریزی نیست وآینده از آن آنانی است که با شناخت دقیق وصحیح ،محاسن و معایب این  سیستم ها را موشکافانه مورد امعان نظر قرار داده واز تجربه دیگران درس بگیرند بدون اینکه هزینه های آن تجربه را مجدداً تقبل نمایند (صرافی زاده،1380).

هر مدیری به دنبال بهبود وضعیت فعلی و پیشرفت سازمان تحت مدیریت خویش می باشد، بدیهی است کلیه تصمیمات و تغییرات در تمامی سازمانها و شرکتها اعم از خصوصی، غیر خصوصی و غیر انتفاعی در این راستا صورت می پذیرد. .مدیران دریافته اند اجرای تغییرات به خودی خود کار چندان مشکلی نیست، بلکه دستیابی به اهداف تغییر ، اجرای موفق آن و فراهم آوردن زمینه ها و عوامل موفقیت است که نیازمند بررسی،ارائه استراتژی ، تامین منابع لازم و… می باشد.

در اين فصل به تشريح بيشتر موضوع تحقيق و دلايل توجيه كننده لزوم انجام اين پژوهش پرداخته شده است. در اين چارچوب ابتدا مسئله‌اي كه اين تحقيق در صدد بررسي آن است بيان مي‌شود، سپس         گزاره هاي تحقيق، شامل اهداف و فرضيات بيان مي‌گردد. پيشينه و طرح تحقيق نيز به بيان تحقيقات مشابه و روش انجام تحقيق مي پردازند، در انتهای فصل اول با تعريف واژگان عملياتي وقلمرو تحقیق به پايان  مي رسد.

 

1-2. بيان مساله
امروزه در عصر سرعت و ارتباطات و با وجود شبكه هاي جهاني خارجي و داخلي                  (Internet , Intranet )، پايه و اساس ايجاد موضوعات مختلف بر مبناي سرعت انتقال داده ها از جائي به جاي ديگر و امكان دسترسي سريع و آسان به داده ها پايه ريزي ميشود . علاوه بر این خود موضوع ارتباطات نيزازاين موضوع مستثنی نبوده و امروزه از اهميت ويژه اي برخوردار است و چون بخش مهمي از ارتباطات هر سازماني را ، مكاتبات آن سازمان تشكيل مي دهد ، لذا اهميت اين موضوع در مكاتبات هر سازمان نيز خود را نشان مي دهد(خامه چی،1386).

تحول چشمگير فناوري اطلاعات در دو دهه اخير موجب بروز تحولاتي ژرف در عرصه ديوان سالاري جا افتاده و بسيار نيرومند سنتي گرديده است و انتظارات كارگزاران و ارباب رجوع را از زمان، هزينه و روش انجام کارها دگرگون ساخته است. تأمين رضايت ذينفعان اين نظام در سطوح مختلف و کاربران با نيازها و توقعات گوناگون با روش هاي پيشين ناممکن است. اين است كه اکنون ما شاهد جنب و جوشي فراگير براي پاسخ گويي به اين انتظارات با به کارگيري فناوري اطلاعات در سطوح مختلف هستيم.(ecep.ir)

در روشهاي سنتي و البته معمول فعلي ، مكاتبات سازماني (چه داخلي و چه خارجي) با استفاده از نامه نگاري هاي معمول و بواسطه كاغذ انجام مي پذيرد ، البته ممكن است در اين راستا ، براي ارسال مكاتبات فوري تر از دستگاههائي مانند نمابر نيز استفاده شود ، ولي آنچه مهم است اينكه همواره از اين روشها استفاده نمي‌شود .(خامه چی،1386)

با توجه به ايجاد شبكه ها و با توجه به اين موضوع كه اكثر نرم افزارهاي امروزی با شبكه هاي فوق پشتيباني مي‌شوند ، امروزه براي تسهيل در امر مكاتبات و بالا بردن سرعت انتقال داده ها ، از نرم افزارهاي تحت شبكه اي به نام نرم افزارهاي اتوماسيون اداري مي توان بهره برد(خامه چی،1386)

در ميان نظامهاي مكانيزه، سيستم‌هاي اتوماسيون اداري بخش قابل توجهي از سيستم‌هاي نرم افزاري موجود در بازار هستند كه به صورت فراگير در سازمانهاي دولتي و خصوصي، راه اندازي شده يا در شرف استقرار مي‌باشند. هر روز به تعداد کاربران اين سيستم‌ها اضافه ‌شده و سازمان‌ها به سرعت سيستم‌های سنتی و دستي خود را با سيستم‌های جديد و مکانيزه جايگزين مي‌کنند. بستر سخت افزاري و نرم افزاري مناسب، انتظار مكاتبات بدون كاغذ را براي ايجاد سهولت در كار كاربران و نيز سرعت بخشيدن به انجام امور اداري به وجود آورده است(ecep.ir).

با توجه به اینکه یکی از مهمترین ویژگیهای عصر حاضر شتاب فزاینده تحولات علمی، تکنولوژیکی، اجتماعی و…در آن است و از سویی تقریباً در همه جوامع از نهاد آموزش وپرورش انتظار می رود که ضمن استفاده از تجربه پیشینیان، سر منشاء تغییرات ونوآوریهای اجتماعی باشد،زیرا سازمان آموزش وپرورش بنا بر رسالت خود زیربنای اصلی دیدگاههای اجتماعی را پدید می آورد وبنابراین اگر در این راه کوشش وجدیت متعارف را به عمل آورد،توقع وانتظار نوآوری در جامعه سهل تر خواهد بود.این مطلب بدان معنی است که سازمان آموزش وپرورش باید بتواند علاوه بر هماهنگ نمودن خود با تحولات جامعه امروزی سمت وسوی دگرگونیها وتغییرات آینده را پیش بینی نموده وتغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب در آینده ،هدایت نماید.در همین راستا یکی از رویکردهایی که می تواند در جهت پاسخگویی به نیاز فوق در نظامهای آموزشی مفید واقع گردد وامروزه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اجرا شده ویا در حال اجرا شدن است،گسترش استفاده از فناوری اطلاعات وارتباطات در نظامهای آموزشی وبه تبع آن استفاده از سیستم اتوماسیون اداری در مدارس است .(توما،1369)

در حال حاضر از تکنولوژی فناوری اطلاعات وارتباطات در سطح مدارس شهرستان آستارا در حد ثبت نام دانش آموزان در سیستم یکپارچه مدارس(سناد) و ثبت نام در سیستم های مشابه (داناب) استفاده              می شود.همچنین به تازگی تعدادی از مدارس منتخب شهرستان از سیستم مدارس هوشمند                    (تابلوهای الکترونیکی،رایانه،ویدئو پروژکتور) برخوردار گشته اند ولی کماکان کلیه مکاتبات مدارس به روش سنتی ودستی صورت می گیرد.با توجه به موارد یاد شده این تحقیق به دنبال شناخت عوامل مؤثر و میزان تأثیر این عوامل در پیاده سازی واجرای موفق سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا        می باشد.دراین تحقیق، زیر ساختهای لازم که به عنوان متغیر مستقل مطرح است با ابعاد فرهنگ سازمانی،دانش ومهارت کارکنان،تشریح دقیق کار دستی و وجود زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری مورد ارزیابی قرار می گیرند و پیاده سازی مؤثر اتوماسیون اداری به عنوان متغیر وابسته مد نظر است،همچنین متغیرهای جنس، سن، سطح تحصیلات وپست سازمانی نیز به عنوان متغیر های فرعی (جامعه شناختی)در نظر گرفته شده است.جامعه آماری مورد نظر عبارتند از عوامل اجرایی مدارس شامل: مدیر،معاونین اجرایی،فناوری،آموزشی،پرورشی ، مشاوران ومربیان بهداشت کلیه مدارس دولتی که امکانات اولیه برای پیاده سازی سیستم اتوماسیون اداری را دارا هستند.

 

1-3. ضرورت و اهميت تحقيق
از دستاوردهاي عصر ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهان، اجراي برنامه‌هايي چون دولت الكترونيكي و نيز اتوماسيون اداري است كه خود موجب كاهش رفت و آمدهاي درون‌شهري و برون‌شهري، ذخيره وقت و صرفه‌جويي در مصرف سوختهاي فسيلي و كاغذ و برخي ديگر از منابع رو به كاستي طبيعي دارد. در كشور ما اين مفاهيم به تدريج جايي براي خود باز مي‌كند و يك شاهد آنكه شهريورماه سال 1386، در زمينه برنامه دولت الكترونيك پس از رسيدن زيرساختهاي ارتباطي نظير كابلهاي فيبر نوري و شبكه اينترنت در كشور به سطح قابل قبول، درگاه خدمات الكترونيكي كشور رسما گشايش يافت.هم چنین‪ ۳۰ وزارتخانه و دستگاه دولتي نيز مكلف شده‌اند هر سال ‪ ۵ خدمت از خدمات خود را از طريق اينترنت ارايه دهند (رضایی،1386،ص1).

در زمينه اتوماسيون اداري نيز كه از ديگر مظاهر عصر فراگيري فناوري اطلاعات(IT)در جهان است، بتدريج كارهايي در كشور صورت مي‌گيرد، اما موضوعاتي چون رسميت نيافتن امضا و پول الكترونيكي و تدوين نشدن مباحث حقوقي فضاي مجازي رايانه‌اي و اينترنتي، به اضافه عقب بودن نسبي كشور از فناوري روز ‪ ITدنيا، باعث شده كه اين برنامه با سرعتي بسيار كمتر از انتظار به پيش رود و اتوماسیون اداری یکی از مهمترین مسائل اجرایی مطروحه در هر سازمان  باشد.(ساعدی،1386،ص2)

اما علی رغم اینکه اجرای موفق این سیستم در اکثر سازمان ها به ویژه سازمان های بزرگ نکات مثبت بسیاری خواهد داشت ، پیاده سازی این سیستم ها بدون بررسی های اولیه و تامین پیش نیازها وزیرساختهای لازم حتی اگر منجر به هدر رفتن سرمایه و زمان صرف شده نگردد، قطعا موجب تحمیل هزینه های مالی، انسانی بسیار زیادی به سازمان می گردد ، که باید به آن ایجاد جو نامطلوب، بی نظمی در سازمان واثرات سوء دیگر از قبیل کاهش اعتماد کارکنان به قابلیت های مدیریت ارشد وسازمان وهم چنین ایجاد خستگی و کاهش حس بهکاوی کارکنان و… را نیز به عنوان نتیجه منفی اضافه کرد(ساعدی،1386،ص2).

لذا با توجه به توضیخات فوق و با عنایت به اینکه موضوع پیاده سازی این سیستم ها در کشور ما امری تازه و روبه رشد می باشد ، ارايه تحقيقات و راهكارهاي سازنده در خصوص تعیین زیرساختهای موثر و نقش آنها در پیاده سازی موفق سیستم های مذکورو ساير موارد مرتبط با آن بسيار مفيد بوده و مطمئنا براي سازمان آموزش وپرورش و بسياري از سازمانهاي بزرگ دیگر كاربرد خواهد داشت .ضمن اینکه مطابق بررسی های انجام شده  تا کنون هیچگونه تحقیقات سیستماتیکی درخصوص عوامل موثردر پیاده سازی موفق سیستم های اتوماسیون اداری در سطح مدارس صورت نپذیرفته است.هم چنین به دلیل در گیر بودن محقق با مسئله نامه نگاری اداری در مدارس وزمان وفرصتهایی که به خاطر این مسئله از زمان مفید کاری به هدر میرود محقق را بر آن داشت تا در خصوص این موضوع به تحقیق بپردازد وعوامل زیر بنایی به           کار گیری اتوماسیون اداری را مورد بررسی قرار داده وزمینه هاو بسترهای لازم شناسایی شده و برای         راه اندازی سیستم مورد نظر به مورد اجرا گذاشته شوند.

 

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………….        1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..          3

1-2. بیان مساله …………………………………………………………………………………………………………        3

1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………..      5

1-4. اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….       6

1-4-1.هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………..       6

1-4-2.اهداف فرعی…………………………………………………………………………………………………..        6

1-5.سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..       6

1-5-1.سوال اصلی…………………………………………………………………………………………………….       6

1-5-2.سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………….. 6

1-6. چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………….. 7

1-7. فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………….       8

1-7-1. فرضیه اصلی………………………………………………………………………………………………….        8

1-7-2.فرضیه های فرعی……………………………………………………………………………………………..       8

1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های تحقیق…………………………………………………………….        9

1-8-1.فرهنگ سازمانی……………………………………………………………………………………………..          9

1-8-2.زیر ساختهای سخت افزاری ونرم افزاری ………………………………………………………….  9

1-8-3.دانش ومهارت کارکنان…………………………………………………………………………..        9

1-8-4.تشریح دقیق گردش کار دستی(مکاتبات اداری)……………………………………………………          9

1-8-5.اتوماسیون اداری ……………………………………………………………………………………………         10

1-8-6.مدارس شهرستان آستارا……………………………………………………………………………….   11

1-9. قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………….   11

1-9-1.قلمرو موضوعی…………………………………………………………………………………………….          11

1-9-2.قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………………….       11

1-9-3.قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………………         11

1-10. محدودیتهای پیش روی محقق…………………………………………………………………………   11

1-11. ساختارگزارش تحقیق………………………………………………………………………………………….       12

فصل دوم: مبانی نظری وادبیات تحقیق

2-1. مقدمه ……………………………………………………………………………………………………..14
2-2. بخش اول : فن آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………..       14
2-2-1. تاریخچه       ……………………………………………………………………………………….14
2-2-2. تعاریف فناوری اطلاعات ……………………………………………………………………………… 15

3-2-3. سیر تکامل فناوری اداری ………………………………………………………………………………..         17

3-2-3-1. دوره اول؛  فناوری اداری ……………………………………………………………………………….     17

3-2-3-2.دوره دوم ؛ یعنی فناوری رایانه………………………………………………………………….    17

3-2-3-3.دوره سوم ؛ یعنی فناوری ارتباطات ……………………………………………………………………….  17

2 -2-4. نقش فناوری اطلاعات در سازمان …………………………………………………………………………    18

2-2-5. بکارگیری اثربخش فناوری اطلاعات …………………………………………………………………         19

2-2-6. فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعات…………………………………………………………..          19

2-2-7. اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………….      20

2-2-8. انواع سیستم های اطلاعاتی ………………………………………………………………………………..       21

2-2-9. ساختار سیستم های اطلاعاتی ……………………………………………………………………………        21

2-2-9-1. شبکه ارتباطات اطلاعاتی   …………………………………………………………………………22

2-2-9-2. زیر ساخت (سخت افزار و نرم افزار شبکه )        24……………………………………………………

2-2-9-3. سیستم مدیریت پایگاه داده ها(DBMS)   ………………………………………………………..25

2-2-9-4. سیستم پردازش عملیات (TPS)    ……………………………………………………………….25

2-2-9-5. سیستم های کاری مبتنی بر دانش (KWS) …………………………………………………….25

2-2-9-6. سیستم اطلاعات مدیریت(MIS)   …………………………………………………………………25

2-2-9-7.سیستم اطلاعات تصمیم گیری(DSS)        ………………………………………………………………26

2-2-9-8. سیستم اطلاعات مدیران اجرایی(EIS)     ………………………………………………………………26

2-2-10. اتوماسیون اداری به عنوان یک سیستم فرعی MIS ………………………………………………      26
2-2-11. مقایسه انواع سیستم های اطلاعاتی  ……………………………………………………………..26

2-3. بخش دوم: سیستم اتوماسیون اداری       …………………………………………………………………28
2-3-1. تاریخچه ……………………………………………………………………………………………        28
2-3-2. اتوماسیون اداری :یافتن تعریفی مشخص        …………………………………………………..29

2-3-3. اتوماسیون اداری (خودکاری اداری) …………………………………………………………….    30

2-3-4. گردش مکاتبات اداری…………………………………………………………………….    31

2-3-5. معایب و مشکلات  نظام اداری غیر مکانیزه(مکاتبات اداری) ……………………………………       32

2-3-6. دلایل استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری …………………………………………….      33

2-3-7. دلایل عدم استفاده از سیستم های اتوماسیون اداری ………………………………………………..       33

2-3-8. مزایای استفاده از اتوماسیون اداری     ……………………………………………………………………33

2-3-8-1. با توجه به وجه مالی و جریان نقدینگی ………………………………………………………………..   33

2-3-8-1-1. مزایای مستقیم …………………………………………………………………………………………34
2-3-8-1-2. مزایای غیر مستقیم      ……………………………………………………..34
2-3-8-2. در مقایسه با مشکلات گردش کار دستی   …………………………………………………34
2-3-9. مشکلات استفاده از اتوماسیون اداری………………………………………………………….     36
2-3-10. استفاده کنندگان از سیستم اتوماسیون………………………………………………….          37
2-3-10-1. مدیران  ……………………………………………………………………………………………….37
2-3-10-2. کارمندان…………………………………………………………………………………….         37
2-3-10-3. مشتریان …………………………………………………………………………………………………….    37
2-3-10-4. کارمندان بایگانی و دبیرخانه………………………………………………………………………..       37
2-3-10-5. بشریت ………………………………………………………………………………….38
2-3-11. ارگونومی در مکانیزاسیون اداری: ……………………………………………………………………….    38
2-3-12. چالش های اتوماسیون اداری………………………………………………………………………………………..     38
2-3-13. تکنولوژی لازم برای مکانیزه کردن امور دفتری…………………………………………………………. 39
2-3-13-1. واژه پردازها…………………………………………………………………………………………………… 40

2-3-13-2. نشر رومیزی ……………………………………………………………………………………………..      41

2-3-13-3. کشو های بایگانی الکترونیکی…………………………………………………….    41
2-3-13-4. پست الکترونیکی ………………………………………………………………………………..  41
3-3-13-5. پست صوتی ……………………………………………………………………………   42

2-3-13-6. فاکس………………………………………………………………………………………………………      42
2-3-13-7. کنفرانس صوتی ……………………………………………………………………………        43
2-3-13-8.کنفرانس ویدئویی…………………………………………….       44

2-3-13-9. کنفرانس های کامپیوتری……………………………………………………………………..     44

2-3-13-10. سند خوان ها ……………………………………………………………………….    44

2-3-13-11. ماشین های کپی هوشمند ……………………………………………………………………………….. 44

2-3-14. انتخاب «ترکیب اتوماسیون اداری»برای مدیر…………………………………………………………….. 45

2-3-15. اجرای سیستم های اتوماسیون اداری……………………………………………………….       45

2-3-16. شرایط استفاده از سیستم اتوماسیون اداری…………………………………………………………..       46

2 -3-16-1. اطلاعات پایه    ………………………………………………………………………………..46

2-3-16-2. عملیات مربوط به نامه های وارده          46…………………………………………………………….

2-3-16-3. عملیات مربوط به نامه های صادر.ه……………………………………………………………………    46

2-3-16-4. عملیات مربوط به مکاتبات داخلی………………………………………………………………………   47

2-3-16-5. عملیات مربوط به گردش مکاتبات و کارهای اداری………………………………………….       47

2-3-16-6. عملیات مربوط به پیگیری و ردیابی مکاتبات و کارهای ارجاع شده ………………………………….     47

2-3-16-7. عملیات مربوط به بایگانی…………………………………………………………………       47
2-3-16-8. عملیات مربوط به جستجو وبررسی ………………………………………………………………..     47
2-3-16-9. عملیات مربوط به گزارش ها و مشاهدات……………………………………………………….      47
2-3-16-10. امنیت حدود دسترسی………………………………………………………………………………….. 48
2-3-17. تحقق دولت الكترونيك در ايران………………………………………………………………………………..         48

2-3-17-1. اتوماسيون  فعاليتهاي اختصاصي   ………………………………………………………………48

2-3-17-2. اتوماسيون فعاليتهاي عمومي       ………………………………………………………………..49

2-3-18. مزایای دولت الکترونیکی     ……………………………………………………………………………….49

2-4. بخش سوم: مفاهیم  مرتبط با فرهنگ سازمانی ……………………………………………………………..     50
2-4-1. ويژگيهاي فرهنگ سازماني     ……………………………………………………………………………51
2-4-2. عوامل و اجزاء فرهنگ سازمانی        …………………………………………………………………..52
2-5. بخش چهارم : وضعيت سیستم گردش مکاتبات در آموزش وپرورش      ……………………………….53
2-5-1. معرفی سیستم اتوماسیون اداری ادارات آموزش وپرورش ومدارس ……………………………………….     54

2-6. بخش پنجم: نقد وبررسی تحقیقات انجام شده      ……………………………………………………………….58

2-6-1. پيشينه پژوهش در ایران         ……………………………………………………………………………..58

2-6-1-1. پايان نامه 1 ………………………………………………………………………………………….   58

2-6-1-2. پايان نامه 2 ………………………………………………………………………………………………….    59
2-6-1-3. پايان نامه 3 …………………………………………………………………………………………………….  59
2-6-1-4. پايان نامه 4…………………………………………………………………………………………….          60
2-6-2-5. پایان نامه 5  ……………………………………………………………………………………………………   60

2-6-1-6. پایان نامه 6         61…………………………………………………………………………………………

2-6-1-7. پايان نامه 7         ……………………………………………………………………………………………..62

2-6-2. پیشینه پژوهش در جهان ……………………………………………………………………………………………….63

2-6-2-1. پژوهش کای        ………………………………………………………………………………………..63

2-6-2-2. پژوهش مارلیک وکولیس   …………………………………………………………………………………….63

2-6-2-3.پژوهش گالستر      ………………………………………………………………………………………..64

2-6-2-4. پژوهش ریچارد ال.دفت  …………………………………………………………………………………..   64

فصل سوم: روش تحقیق

3-1. مقدمه    67…………………………………………………………………………………………………………..
3-2. روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..        67

3-3. دامنه پژوهش  …………………………………………………………………………………………………..         68

3-3-1. ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….   69

3-3-2. متغيرها         ……………………………………………………………………………………………..69

3-4. جامعه آماری     …………………………………………………………………………………………………..70
3-5. روش نمونه گیری          71……………………………………………………………………………………………

3 -6. بر آورد حجم نمونه      ………………………………………………………………………………………..71

3-7. معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات    ……………………………………………………………………………….71

3-7-1. مصاحبه        ………………………………………………………………………………………………..71

3-7-2. پرسشنامه      …………………………………………………………………………………….72

3-7-2-1. معرفی پرسشنامه   ………………………………………………………………………………………72

3-7-2-2. تحلیل پرسشنامه    …………………………………………………………………………………………..73

3-8 . نحوه تطابق سوالات پرسشنامه با فرضيات و متغير‌ها      ………………………………………………74
3-9. اعتبار یا روایی تحقیق     ………………………………………………………………………………74

3-10. اعتماد یا پایایی تحقیق   ………………………………………………………………………………………..75

3-11. نحوه بررسي فرضيات پژوهش …………………………………………………………………………………… 75

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1. مقدمه    …………………………………………………………………………………………………….78

4-2. بخش اول: ويژگي‌هاي جمعيت شناختي    …………………………………………………………………..78

4-2-1. جنسيت………………………………………………………………………………………………………….       79
4-2-2. رده سنی……………………………………………………………………………………………………………..   80

4-2-3. پست سازمانی………………………………………………………………………………………………..        80

4-2-4.سطح تحصيلات………………………………………………………………………….       81
4-2-5. مقطع فعالیت………………………………………………………………………………………….      82

4-2-6.پشتیبانی مدیریت ارشد:………………………………………………………………………………………       83

4-2-7. فرهنگ کار تیمی…………………………………………………………………………………………………..   84

4-2-8 . ارائه الگوی موفق وتشویق……………………………………………………………………………………… 85

4-2-9. بهینه کاری……………………………………………………………………………………………………….      86

4-2-10. ایستگاه کاری سریع …………………………………………………………………………………………..   87

4-2-11. عدم کندی شبکه     ……………………………………………………………………………………..88

4-2-12. ایستگاه کاری مناسب……………………………………………………………………………..     89

4-2-13. رفع سریع مشکل سیستم     ……………………………………………………………………………..90

4-2-14. یک به یک بودن سیستم وکاربر       ………………………………………………………………………91

4-2-15. آشنایی با مهارتهای پایه       …………………………………………………………………………………..92

4-2-16. برگزاری دوره های تکمیلی  …………………………………………………………………………………93

4-2-17. دوره آموزش اتوماسیون…………………………………………………………………………..    94

4-2-18. تحویل سیستم منوط به دانش اولیه کاربر……………………………………………………………………95

4-2-19. روال مد ون برای گردش کار دستی …………………………………………………………………..96

4-2-20.جلوگیری از سردرگمی کاربران با انطباق فرایند گردش کاری و سیستم                        دستی موجود          …………………………………………………………………………………………………………..97

4-2-21. سهولت وسرعت چرخش نامه ها با انطباق فرایندهای گردش کاری   ……………………………..98

4-2-22. استقبال کارکنان از انطباق فرایندهای گردش کاری اتوماسیون          99……………………………………….

4-2-23. اجرای سیستم اتوماسیون اداری در مدارس شهرستان آستارا  …………………………………….100

4-3. بخش دوم: بررسی فرضیات…………………………………………………………………………………………….         101

4-3-1. فرضيه 1       …………………………………………………………………………………………….101

4-3-2. فرضيه 2………………………………………………………………………………………………..     102

4-3-3. فرضيه 3       …………………………………………………………………………………………..102

4-3-4. فرضيه 4       ………………………………………………………………………………………………….103

4-3-5. بررسی فرضیه اصلی تحقیق    104……………………………………………………………………………..

4-4. بخش سوم : ساير يافته‌هاي تحقيق ………………………………………………………………………………104

4-4-1. اولويت فرضيات……………………………………………………………………………………….   104

4 -4-2. بررسي موجوديت عوامل مستقل در جامعه آماري………………………………………………………….        105
4-4-2-1. وجود فرهنگ سازماني مناسب      ……………………………………………………..106
4-4-2-2. وجود زير ساختهاي نرم و سخت افزاري مناسب……………………………………………………   107
4-4-2-3. دستيابي به سطح مطلوب دانش و مهارت كاركنان  …………………………………………………108
4-4-2-4. تشريح دقيق گردش كار دستي براي اجراي بهتر سيستم مكانيزه     …………………………….109
4-4-3. مقايسه نهايي پاسخ به نحوه اجرای  عوامل مستقل در مدارس شهرستان آستارا          110………………………
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1. مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………113

5-2. بحث و نتيجه‌گيري         113……………………………………………………………………………………….

5-3. تحليل نتایج       ……………………………………………………………………………………………..115

5-4. پیشنهادها بر اساس یافته های تحقیق………………………………………………………………………….       116

5 -5. پیشنهادها بر اساس محدودیتها…………………………………………………………………..         116
5-6. پيشنهادهایی براي تحقيقات آينده………………………………………………………………………………..     117
5-7. محدودیتهای تحقیق ………………………………………………………………………………………..   117

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………..   118

منابع و مآخذ  155………………………………………………………………………………………………………

فهرست منابع فارسی    …………………………………………………………………………………………156

فهرست منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………….. 159
چکیدۀ انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………….. 160

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 263
حجم: 4.12 مگابایت
75,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.