دانلود جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور ( سووشون و جزیره سرگردانی )

 جامعه شناسی و ادبیات فارسی

چکیده

موضوع جامعه شناسی شخصیت زن در آثار سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی) است . جامعه شناسی یکی از رشته های علوم اجتماعی است که پدیده های اجتماعی که در جامعه تحول یافته با روش علمی مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد . و مفهوم شخصیت همانند مفهوم انسان در ادبیات به صورت گوناگون مفهوم سازی می شود . الگوی مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه جامعه شناختی است . در این تحقیق با استفاده از الگوی جامعه شناسی شخصیت به تحلیل و بررسی شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی پرداخته ایم. زیرا با استفاده از این الگو به راحتی می توانستیم اعمال و شخصیت های زن در این دو رمان را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم .در این پژوهش رمان سووشون و جزیره سرگردانی مسأله سیاست ، آزادی ، استعمار و تبعیض و سرگردانی انسان مدرن ، توسعه ، سنت و … و روایت های این دو رمان در مرکز توجه قرار گرفته است . ضرورت انجام این تحقیق،  بررسی و تحلیل شخصیت های زن در سووشون و جزیره سرگردانی و همچنین جامعه شناسی شخصیت های زن در این دو رمان است و چنین نتیجه گیری می شود که زنان توانسته اند شایستگی ها و قابلیت های خود را در عرصه های اجتماعی با زبان و بیان آشکار کنند و پا به پای مردان در تمام عرصه ها و صحنه ها حضور فعال و دخالت خود را نشان بدهند .

واژگان کلیدی : جامعه شناسی‌،  زن‌، سیمین دانشور‌، سووشون‌، جزیره سرگردانی

1 – 1 – مقدمه

در رمان های سیمین دانشور ( از سووشون تا جزیره سرگردانی ) نمودهایی از سنت، فرهنگ، هویت، اخلاق مَرد مَداری و مذهب بازتاب يافته است كه مطابق با سرشت اين مرز و بوم است و مي توان از اين ويژگي به جهان بيني نويسنده ياد كرد. وي در رمان هايش با رهيافت ويژة خود، بين سنت و تجدد آشتي برقرار كرده و هرگونه پيشرفت، تجدد، توسعه، فناوري و آگاهي اجتماعي را در صورتي ميپذيرد كه در تعامل با سنت، مذهب، آيين و فرهنگ ايراني و اسلامي باشد. نوع نگاه سيمين دانشور به تحولات سياسي و اجتماعي و توجه او به انسان معاصر ، زمينه ساز تحقيقاتي گسترده دربارة آثارش شده است . سووشون و جزيرة سرگردانی  نيز از رمانهاي معروف دانشور هستند كه تحقيقاتي – چه به صورت مستقل و چه در كتاب هاي مربوط به ادبيات داستاني معاصر ايران – پيرامون آنها انجام شده است. از نقدهايي كه دربارة اين رمان ها نوشته شده است و تا حدودي به بافت موقعيت در آن اشاره داشته اند.

در اين مجموعه، رمان هاي دانشور اغلب از نظر عناصر داستان و درونمايه بررسي شده اند انگيزة اصلي اين پژوهش، جامعه شناسی شخصیت زن در رمان سووشون و جزيرة سرگرداني ، با توجه به نقش زنان در جامعه  و انتخاب شخصیت ها وموقعيت آنها در داستان است كه غالباً در پژوهشهاي پيشين ناديده گرفته شده است. و بر مبناي راهبردهاي كارآمد ، به  بررسي و تحليل رمان سووشون و جزيرة سرگرداني پرداخته می شود . از آنجا كه اين پژوهش به مهم ترين بن مايه هاي رمان نظر خواهد داشت، ابتدا به تحولات سياسي، اجتماعي و تاريخي اي كه رمان در تعامل با آنها شكل گرفته است ميپردازد.  در بررسيِ تحليل رمان سووشون و پيوند آن با رمان  جزیره سرگردانی ، كوشش ميشود نگاه محقق دربار ة موقعيت هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي و نيزعواملي كه در توليد اين رمان  مؤثر بوده اند، كشف گردد .

 

1 – 2 –  بیان مساله

واژه ی جامعه شناسی طبق تعریف آگوست کنت، جامعه شناسی علم قوانین کلی پدیده های اجتماعی می باشد که خود حاصل عمل تاریخی و واقعیات اجتماعی پیچیده ای است که به صورت کلی اخذ شده و به صورت یک سیستم کلی از قوانین درآمده است . و در این تحقیق سعی بر آن است که شخصیت‌های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.

1 – 3 – پیشینه تحقیق

در  اين پژوهش، با توجه به نگرش و جهان بيني سياسي و اجتماعي سيمين دانشور در رمان سووشون و پيوند آن با  جزیره سرگردانی ، و توجه به كاربرد آن در بافت متن و انتخاب واژگان خاص متناسب با بافت موقعيت است . كه غالباً در پژوهشهاي پيشين ناديده گرفته شده است.

از آنجا كه اين پژوهش به جهان نگري نويسنده و تحليل مهم ترين بن مايه هاي رمان نظر خواهد داشت،

ابتدا به تحولات سياسي، اجتماعي و تاريخي اي كه رمان در تعامل با آنها شكل گرفته است مي پردازد

1 – 4 – ضرورت تحقیق

دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی بیشترین بهره را از این پژوهش خواهند برد و با یک اثر داستانی معاصر وتحلیل و بررسی شخصیت های آن به خوبی آشنا خواهند شد.

1 – 5 – اهداف تحقیق

الف: معرفی وشناخت شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی، بررسی خصوصیات روحی و روانی آنها به دانشجویان رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و علاقمندان به آن.

ب: دیگر اینکه بعضی از شخصیت های موجود در سووشون و جزیره سرگردانی به مرور زمان به فراموشی سپرده شده اند و در این تحقیق سعی بر آن است تا اطلاعاتی در مورد این اشخاص و اهداف آنها بیان شود.

ج: با استفاده از این پژوهش یک الگوی ساختاری بدست می آید که مورد استفاده پژوهشگران در زمینه‌ی آثار داستانی معاصر قرار گیرد.

1- 6-سوالات تحقیق

1 – مهم ترين درونمايه هاي اين دو رمان چيست و چگونه ميتوان پيوند معنايي بين رمان هاي سيمين دانشور( سووشون و جزيرة سرگرداني) برقرار كرد؟

2 – رابطه این دو اثر سیمین دانشور و مسائل اجتماعی دیگر چگونه تبیین می شود؟

3 – شخصیت های زن موجود در سووشون وجزیره سرگردانی دارای چه نوع حالات ، روحیات و افکاری هستند و چه عواملی باعث دگرگونی شخصیت آنها می گردد؟

1-7-فرضیات تحقیق

الف: با جامعه شناسی شخصیت زن در این تحقیق به ما کمک می شود که با اشخاص ، روحیات و رفتار آنها آشنا شویم.

ب: در این دو اثر سیمین دانشور (سووشون و جزیره سرگردانی)زنان از فقیر ترین و پایین ترین سطوح طبقاتی تا زنان طبقات مرفه مورد توجه قرار می گیرند.

ج: وی زن را از نظر اقتصادی و عاطفی وابسته به مرد قلمداد می کند.

د: در داستانهای او زنان در مناسبات زناشویی و عاطفی به مراتب از مردان آسیب پذیرترند و هر چه زنان طبقه متوسط پایاپای مردان در عرصه فعالیتهای اجتماعی و سیاسی حضوری فعال دارند برخی محدودیت ها و ناهنجاری های عرفی _ اجتماعی نیز موجب گرفتاری و آسیب پذیری هر چه بیشتر آنان می شود.

 

فهرست مطالب

چکیده    …………………………………………………………………………………………………………………… 1
فصل اول (کلیات) 2
مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………. 3
بیان مسأله    …………………………………………………………………………………………………………….. 3
پیشینه تحقیق   ………………………………………………………………………………………………………. 3
ضرورت تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………. 4
اهداف تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………… 4
سوالات تحقیق   ……………………………………………………………………………………………………….. 4
فرضیات تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………… 4
فصل دوم (پیشینه تحقیق) 6
جامعه شناسی    ……………………………………………………………………………………………………….. 7
جامعه شناسی ادبیات   …………………………………………………………………………………………….. 7
جامعه شناسی زن در آثار ادب فارسی   ……………………………………………………………………….   8
جامعه شناسی شخصیت   …………………………………………………………………………………………… 13
شخصیت و شخصیت پردازی در داستان   …………………………………………………………………….. 16
جایگاه زن در ایران پیش از مشروطه   …………………………………………………………………………………………………. 18
جایگاه زن در ایران پس از مشروطه   …………………………………………………………………………… 19
جامعه شناسی شخصیت زن  ……………………………………………………………………………………….. 21
زندگی نامه سیمین دانشور    …………………………………………………………………………………………… 23
معرفی سووشون   ………………. …………………………………………………………………………………….. 24
معرفی جزیره سرگردانی   …………………………………………………………………………………………… 26
فصل سوم (روش تحقیق)   28
روش تحقیق  ………………… ………………………………………………………………………………………… 29
روش و ابزار جمع آوری اطلاعات   ………………………………………………………………. 31
فصل چهارم (یافته ها) 33
خلاصه داستان سووشون   …………………………………………………………………………………………. 34
خلاصه داستان جزیره سرگردانی   ………………………………………………………………………………. 35
معرفی شخصیت زن از نظر نویستده     ……………………………………………………………………….. 37
زن و آزادی بیان   ………………………………………………………………………………………………………. 39
مسئله زن و جنسیت  …………………………………………………………………………………………………. 40
زن و آزادی در روابط اجتماعی   ………………………………………………………………………………….. 41
خروج از هنجارهای اجتماعی   …………………………………………………………………………………….. 41
زن و مشارکت در امور سیاسی   ………………………………………………………………………………….. 42
رابطه زن و مرد   ……………………………………………………………………………………………………….. 49

 

 

زن و فمنیسم    ……………………………………………………………………………………………………………. 51
زن̨ سنت و سنت شکنی  …………………………………………………………………………………………… 53
زن و اقتصاد     …………………………………………………………………………………………………………….. 54
زن و عدم تبعیض   ……………………………………………………………………………………………………….. 56
اعتراض به مردان  ………………………………………………………………………………………………………… 56
وضعیت لهجه و گویش   ……………………………………………………………………………………………….. 59
پوشش و حجاب زنان   ………………………………………………………………………………………………….. 61
فصل پنجم (نتیجه گیری) 65
نتیجه گیری   …………………………………………………………………………………………………………….. 66
منابع و مآخذ   ……………………………………………………………………………………………………………… 68
چکیده انگلیسی   ………………………………………………………………………………………………………. 70

 

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 78
حجم: 362 کیلوبایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

4 + 14 =