مجموعه سوالات بیوشیمی

سوالات بیوشیمی

1-فراوانترین عنصر بدن کدام است؟

الف) هیدروژن                ب) کلسیم                 ج) اکسیژن                   د)کربن

2-در استیل کوآنزیمAکدام گروه عاملی وجود ندارد؟

الف) هیدروکسیل              ب) استر               ج)فسفات                     د)تیواستر

3-اساس ایجاد ماکروملکول ها واکنش بین……در بیوملکول ها که به صورت……انجام میگیرد.

الف) زنجیره ها/اختصاصی                                    ب) زنجیره ها/غیر اختصاصی                        ج  ) گروه های عاملی/اختصاصی                             د) گروه های عاملی/غیر ختصاصی

4-نوع ایزومر ساختمانی زیر را مشخص کرده و

نام عامل یا شاخه متغییر را مشخص کنید.

الف) عاملی/کربونیل        ب) عاملی/آلدئید

ج) شاخه/کربونیل           د)شاخه/آلدئید

 

5-شکل زیر جزءکدام ایزومرها میباشد؟نوع آن رامشخص کرده و

نام گروه عاملی  مشخش شده در آن را بنویسید

 

الف)ساختمانی/شاخه ای/هیدروکسید                    ب) ساختمانی/عاملی /کربکسیل                       ج  ) فضائی/سیس/کربکسیل                            د ) فضائی/ترانس/هیدرکسید

 

6-ترکیب زیر یک ترکیب ……است که …..نام دارد

الف) مزو/ریبولوز        ب) مزو/ریبیتول

ج) کتوز/ریبولوز          د)کتوز/ریبیتول

7-“کونفورماسیون”آرایش فضایی است که دز آن ماکرومولکول ها…..و…..به یکدیگر تبدیل میشوند.

الف) بدون شکستن پیوند/باآنزیم                          ب) بدون شکستن پیوند/بدون آنزیم                       ج ) باشکشتن پیوند/با آنزیم                               د ) باشکستن پیوند/بدون آنزیم

8-درآب به حالت گاز میتواند چند پیوند هیدروژنی وجود داشته باشد؟

الف) 1تا2                 ب) 3تا4                    ج) 0تا1                   د) 2تا4

 

6گلوکزجزء ترکیبات…..است که نور پلاریزه را به سمت……منحرف میکند.

الف) آبدوست/راست     ب)آبدوست/چپ            ج) آبگریز/راست         د)آبگریز/چپ

 

-7در اسید های چند پروتنه با از دست دادن هرپروتون ،ماده بدست آمده……..ترمیشود.

الف) اسیدی              ب) بازی                 ج) خنثی                   د)هیچکدام

 

-8در صورت کمتر بودن مقدارPhازPka،اسید ضعیف بیشتر به حالت…….

الف) یونیزه        ب) غیریونیزه      ج) برابری یونیزه وغیر یونیزه             د)هیچکدام

 

-9در هنگام برابر بودن مقدارPhازPka،غلظت اشکال یونیزه باغیریونیزه…….است و……….مقاومت بافری را داریم.

الف) برابر/بیشترین    ب) برابر/کمترین     ج) غیربرابر/بیشترین        د)غیربرابر/کمترین

 

-10در کربوهیدراتها حداقل چند گروه هیدروکسیل وچند کربن داریم؟

الف)3/1              ب)  2/3                     ج)1/2                    د)4/1

 

-11درشکل زیر نوع ترکیب…

الف) آنانتیومر        ب)  دیاسترومر          ج) اپیمر                    د)آنومر

 

-12تعداد ایزومرها

الف) 2                 ب)  8                    ج)9                       د)4

-13اسم گروه عاملی مشخص شده

الف) آلدئید             ب)کتون                  ج)کربوکسیل            د)هیدروکسیل

 

-14نام ترکیب شماره

الف) ریبوز            ب)لیگزوز               ج)گزیلوز               د)آرابینوز

 

-15از شکل های زیر گالاکتوز کدام است؟

الف)       ب)     ج)      د)

 

-16نام مونوساکارید زیر چیست؟جزء کدام مونوساکارید ها میباشد؟

الف)سوربوز/آلدئیدی      ب)سوربوز/کتونی     ج)فروکتوز/آلدئیدی    د)فروکتوز/کتونی

 

-17شکل زیر چه نوع آنومری است؟پایدار است یا ناپایدار؟

الف)β /پایدار               ب) β/ناپایدار           ج)  α /پایدار         د) α/ناپایدار

 

-18ترکیب یک پنتوز با اسیدسولفوریک باعث به وجود آمدن چه ماده ای میشود؟وچه رنگی است؟

الف)فورفورال/بنفش      ب)فورفورال/قرمز      ج)مالتوز/قرمز       د)مالتوز/بنفش

 

-19کدام دی ساکاریدخاصیت احیاکنندگی ندارد؟

الف) مالتوز             ب) سیبیلوز             ج)لاکتوز             د)ساکاروز

 

 

 

-20 ویژگی آمیلوز چیست؟اتصال…..

الف)(4→1) α/بدون انشعاب                     ب)(4→1) α /با انشعاب

ج) (6→1) α /بدون انشعاب                    د) α(6→1)/با انشعاب

 

-21آمیلوپکتین چه خصوصیاتی دارد؟به ازای هر……تا……واحد گلوکز یک اتصال….

الف)24تا30/ (4→1) α ب)24تا30/(4→1) α    ج) 10تا/12(6→1) α   د)10تا/12(6→1( α

 

-22هر انشعاب در گلیکوژن به ازای چند واحد گلوکز است؟

الف) 24تا30               ب) 10تا12              ج)8تا10                  د)10تا18

 

-23 فراوانترین کربوهیدرات چیست؟وچه نوع اتصالی دارد؟

الف)نشاسته (4→1) α                              (ب)گلیکوژن (6→1( α

ج)سلولز (6→1) β                                  (د)سلولز (6→1( β

 

-24 قند موجود در گلیکوزآمینوگلیکان معمولا” با کدام دی ساکاریدهای زیر برابر است؟

الف)نشاسته           ب) سلولز             ج)گلیکوژن             د)کتین

 

-25بخش کربوهیدراتی پروتئوگلیکان پلیمری از واحد های تکراری دی ساکاریدهای با…..میباشد.

الف) جرم ملکولی بالا     ب) حجم ملکولی بالا    ج) چگالی ملکولی بالا    د)وزن ملکولی بالا

 

-26نام این اسید چرب چست؟

الف) (1∆)18:9

ب) (10∆)18:1

ج) (9∆)18:1

د) (9∆)18:2

 

-27علت کاهش نقطه ذوب در اسید های چرب غیر اشباع چیست؟

الف)کاهش جاذبه واندروالسی                         ب)کاهش جاذبه آبگریزی

ج) کاهش جاذبه یونی                                 د)کاهش پیوند کوالانسی

 

-28هرچه تعداد پیوند های دوگانه  بیشتر باشد ماده……است.

الف)سیال تر              ب)جامد تر               ج)رقیق تر              د)غلیظ تر

 

-29پیوند موجود در تری گلیسیرول چه نام دارد؟

الف)اتری                 ب)واندروالاسی          ج)یونی                  د)استری

 

-30تری آسیل گلیسیرول در کجا تولید وبه کجا میرود؟

الف)بافت چربی به کبد   ب)عروق به کبد        ج)کبد به عروق        د)کبد به بافت چربی

 

-31سلول های عضلانی  از اسید چرب برای تولید انرژی طی فرایند……استفاده میکنند.

الف)آلفااکسیداسیون       ب)بتااکسیداسیون       ج)گامااکسیداسیون     د)اکسیداسیون

 

-32 کدام جزء لیپیدهای غشایی نمیباشد؟

الف)کلسترول            ب)گلیکولیپید             ج)فسفولیپید            د)لیپوپروتئین

 

-33لیستین چند درصدکل چربی های بدن را تشکیل داده است؟

الف)5%                 ب)64%                  ج) 69%                د)79%

 

-34 واضح ترین گروه عاملی درسر قطبی لیستین چیست؟

الف)فسفات              ب)هیدروکسیل           ج)آمین                  د)آمید

 

-35پلاسموژن ها دارای چه پیوندی هستند؟

الف)استری             ب)کوالانسی              ج)لکوترین             د)اتری

 

-36تنها لیپوپروتئین موجود در غشاء که گلیسرول ندارد،چه نام دارد؟

الف)اسفنگولیپید        ب)پروستاگلاندین        ج)لکوترین            د)شیلومیکرون

 

-37در اسفنگوزین کربن شماره چند خاصیت برقراری پیوند آمیدی دارد؟

الف)شماره1          ب) شماره2               ج)شماره3             د) شماره4

-38استرول اصلی بدن کدام است؟

الف)کلسترول        ب)اسفنگوزین             ج)سرآمید             د)گلیسرول

 

-39نسبت به HDL……..وVLDL….

الف)کوچکتر/چگالتر ب)بزرگتر/چگالتر      ج)بزرگتر/چگالی کمتر   د)کوچکتر/چگالی کمتر

 

-40واحدهای ایزوپرن در کدام ویتامین وجود ندارد؟

الف)ویتامینK        ب) ویتامینE           ج) ویتامینD            د) ویتامینA

 

41-95درصد اسیدهای اسید های……..به شکل ایزومری………دیده میشود.

الف)اشباع/ترانس    ب)اشباع/سیس        ج)غیراشباع/ترانس     د)غیراشباع/سیس

 

-42شکل زیر مربوط به کدام لیپید میباشد؟

الف)کلسترول        ب)اسفنگوزین             ج)سرآمید             د)گلیسرول

 

-43پروستوگلاندین ها کدام گروه عاملی راندارند؟

الف)کتون           ب) کربوکسیل              ج)هیدروکسیل       د)استر

 

-44نام مونوساکارید ذیرچیست وچندکربن نامتقارن دارد؟

الف)دی هیدرکسی استین/2       ب)دی هیدرکسی استین/صفر

ج)گلیسیریدآلدئید/2                 د) گلیسیریدآلدئید/صفر

 

-45گلیسین…….دی هیدرکسی استن…..کربن نامتقارن است.

الف)مانند/دارای      ب)مانند/فاقد        ج)برخلاف/دارای      د)برخلاف/فاقد

 

-46نام اسیدآمیته مقابل چیست؟جزء کدام اسید آمینه ها دسته بندی میشود؟

الف)لوسین/غیرقطبی    ب)والین/غیرقطبی   ج)لوسین/قطبی   د)والین/قطبی

 

-47 کدام یک از شکل های زیر پرولین است؟

الف)                      ب)

ج)                               د)

 

-48کدام یک از اسیدآمینه زیر جزء دسته آروماتیک نیست؟

الف)تریپتوفان        ب)تیروزین           ج) لوسین                 د)فنیل آلانین

 

-49شکل زیر کدام اسیدآمینه رانشان میدهد؟

الف)پرولین            ب)هیستیدین        ج)تیروزین                 د)تریپتوفان

 

-50 طول موج جذبی برای کدام اسیدآمینه 260nmاست؟

الف)تریپتوفان        ب)تیروزین           ج) لوسین                 د)فنیل آلانین

-51 کدام یک از شکل های زیر شکل هیستیدین است؟

الف)              ب)        ج)       د)

 

-52 قطبی ترین وبازی ترین اسیدآمینه دارای گروه…….

الف)متیل               ب)گواندیوم        ج)ایمیدازول                د)اندولی

 

-53درشکل زیر سیستئین کدام است؟

الف)      ب)         ج)        د)

 

-54بدنبال هیدروکسلاسیون……و……کلاژن به وجود میاید که احتیاج به ویتامین ….دارد.

الف)لیزین وپرولین/k                               ب)لیزین وپرولین/c

ج)سرین وسیستین/K                                د) سرین وسیستین/C

 

-55کدام یک از شکل های زیرهیدروکسی پرولین است؟

الف)     ب)       ج)      د)

 

-56گلوتاتیون کدام است؟

الف)                           ب)                   ج)                         د)

 

-57حداکثر پیوندهای هیدروژنی مارپیچ آلفا…..زنجیره ای ورشته بتا ….زنجیره ای است.

الف)درون /بین        ب)درون/درون    ج)بین/درون                د)بین/بین

 

 

-58پرولین به علت ناتوانی در ایجاد پیوند…..وگلیسن به علت …..بالاسبب ناپایداری مارپیچ آلفا میشود.

الف) پپتیدی/انعطاف پذیری                     ب)پپتیدی/عدم انعطاف پذیری

ج) هیدروژنی/ انعطاف پذیری                د) هیدروژنی/عدم انعطاف پذیری

 

– 59به زیر واحدهای یکسان در ساختمان چهارم پروتئین……میگویندوبه زیرواحدهای متفاوت …. میگویند.

الف)هموپلیمر/هتروپلیمر                            ب)هموپلیمر/مولتیمر

ج ) هتروپلیمر/هموپلیمر                             د) هتروپلیمر/مولتیمر

 

-60کدام یک ازعوامل ازبین برنده پروتئین ها نیست؟

الف)دما                  ب) حلال آلی                 ج)کمبود اکسیژن               دph(

 

-61پروتئوگیلیکان ها یک پروتئین مرکب است،جزء غیر پروتیئنی آن چه نام دارد؟

الف)هم                    ب)گلیکوآمینوگلیکان        ج)فلز               د)الیگوساکارید

 

-62کلاژن…..مارپیچ آلفا……پیوند های درون زنجیره ای است؟

الف)مانند/فاقد             ب)مانند/دارای              ج)برخلاف/فاقد    د)برخلاف/دارای

 

-63کلاژن دارای…..درهر دور و…..گردان است.

الف)3.6/چپ              ب)3.6/راست             ج)3/راست         د)3/چپ

 

 

-64کراتین آلفا ……کلاژن،دو رشته است و……کلاژن چپ گردان است.

الف)برخلاف/مانند         ب)برخلاف/برخلاف     ج)مانند/مانند       د)مانند/برخلاف

 

-65علت ایجاد اتصالات عرضی دی سولفیدی در کراتین آلفاچیست؟وجود….

الف)سرین                  ب)سیستئین                ج)سیستین          د)لوسین

 

-66هموگلوبین یک مولکول….زنجیره ای ومیوگلوبین…..زنجیره ای است.

الف)4/2                  ب)4/1                     ج)1/4               د)2/4

 

-67فروکتوز جزء کدام مونوساکارید هاست؟آنزیم اختصاصی ان کدام است؟

الف)آلدئیدی/هگزوکیناز                         ب)آلدئیدی/فروکتوکیناز

ج)کتونی/گلوکوکیناز                             د)کتونی/فروکتوکیناز

 

-68آنزیم پلی مراز برای فعال سازی احتیاج به چه یونی دارد؟

الف)ca                    ب)mg                  ج)fe                        د)p

 

-69 هموگلوبین برای فعال سازی احتیاج به چه یونی دارد؟

الف)ca                    ب)mg                  ج)fe                        د)p

 

-70کدام جزء فازهای واکنش های آنزیمی نیست؟

الف)اولیه                  ب)تاخیری              ج)مخلوط                  د)تعادل

 

 

-71در کدام فاز آنزیم از سوبسترا اشباع است؟

الف)تاخیری               ب) درجه صفر         ج)تعادل                   د)مخلوط

 

-72در نمودار زیر فاز مخلوط کدام است؟فاز تاخیری کدام؟

الف)B/A                    ب)A/B                  ج)D/C                        د)

 

-73هرچه …….کمتر باشد میزان میل ترکیبی انزیم به سوبسترا …..است.

الف) Km /بیشتر             ب) /کمتر           ج) [S]/بیشتر                 د) [S] /کمتر

 

-74هگزوکیناز دارای Km…..در بافت…..

الف)بالا/کبدی               ب)پایین/کبدی           ج)بالا/غیرکبدی              د)پایین/غیرکبدی

 

-75گلوکوکیناز دارای Km…..در بافت…..

الف)بالا/کبدی               ب)پایین/کبدی           ج)بالا/غیرکبدی              د)پایین/غیرکبدی

 

-76کدام منحنی اثرPHبر روی آنزیم نشان میدهد؟

الف)      ب)

ج)       د)

 

-77نقطه مشخص شده در منحنی مقابل چه چیزی را نشان میدهند؟

الف)1/v –                   ب)  1/v                    ج)1/Km –                        د)  1/Km

 

 

-78در کدام مورد هم احتمال ایجاد ESLوجود دارد و هم تغییرات Kmکم است؟

الف)نارقابتی             ب)غیررقابتی           ج)رقابتی                       د)نارقابتی/ غیررقابتی

 

– 79در کدام مهارکنندهVmaxتغییر نمیکند ودر کدام Km  تغییر زیادی می کند؟

الف) رقابتی/غیررقابتی                        ب)رقابتی/ رقابتی

ج)غیررقابتی/ رقابتی                         د) نارقابتی/ رقابتی

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شش − دو =