دانلود پروژه راهسازی دانشگاه آزاد – 52 صفحه پی دی اف

دانلود پروژه راهسازی دانشگاه آزاد – 52 صفحه پی دی اف

ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ، اﻧﺠﺎم ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﻨﯽ، ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ و ﺑﺮآورد اﺣﺠﺎم ﺑـﺮای ﻗﻄﻌﻪ ای از ﯾﮏ راه اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﯽ داده ﺷﺪه (ﺑﺎ ﻣﻘﯿﺎس ۱:۲۰۰۰) اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ در زﻣﯿﻦ ﺗﭙﻪ ﻣﺎﻫﻮری واﻗﻊ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿـﻮاﺑﻂ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮح ﻫﻨﺪﺳـﯽ راه های اﯾﺮان و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺻﻮرت ﭘﺮوژه اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و در ﻣﻮاردی ﮐﻪ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻـﯽ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻨﻤﻮده و ﯾﺎ در ﺻﻮرت ﭘﺮوژه ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻧﺸﺪه اﺳﺖ، ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮐﺎر از ﻣﺮاﺟـﻊ درﺳـﯽ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت، ﻣﺤﺪودﯾﺘﻬﺎی ﻓﻨـﯽ و ﺧﻮاﺳـﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺗﻔﺼﯿﻞ در ﺻﻮرت ﭘﺮوژه آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا از ﺗﮑﺮار آن ﺻﺮﻓﻨﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.