دانلود راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن

دانلود راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن

راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن که ضابطه شماره ۶۸۴ سازمان برنامه و بودجه می باشد

فهرست راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونل ها :

فصل اول: کلیاتی در مورد تونلهای راه و راه آهن

 • مقدمه
 • کاربرد و اهمیت احداث تونل های راه و راه آهن

فصل دوم : انتخاب مسیر و مشخصات هندسی تونل ها

 • انتخاب مسیر های راه و راه آهن
 • شکل مقطع تونل های راه و راه آهن
 • مشخصات هندسی تونل های راه
 • مشخصات هندسی تونل های راه آهن

فصل سوم : بررسی شرایط زمین شناسی

 • کلیات
 • مصالح زمین شناسی
 • چینه شناسی
 • ساخت های زمین شناسی
 • فرآیندهای زمین شناسی
 • آبهای زیرزمینی

فصل چهارم : بررسی های زمین شناسی مهندسی و اکتشافات ژئوتکنیکی

 • کلیات
 • مطالعه بر روی نقشه ها، عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای
 • مطالعه و برداشت ناپیوستگی های سنگ
 • اکتشافات ژئوتکنیکی
 • اکتشافات ژئومکانیکی سنگ ها
 • اکتشافات ژئوتکنیکی خاک ها
 • اکتشافات ژئوفیزیک

فصل پنجم: انواع سیستم های نگهداری تونلها

 • کلیات
 • بررسی انواع مختلف سیستم های نگهداری تونلها

فصل ششم: تحلیل پایداری تونلها با استفاده از روشهای تجربی

 • کلیات
 • تئوری بار سنگ ترزاقی
 • شاخص کیفیت سنگ (RQD)
 • امتیاز توده سنگ (RMR)
 • سیستم کیفیت توده سنگ (Q)
 • شاخص مقاومت زمین شناسی (GSI)
 • تخمین پارامترهای توده سنگ با استفاده از طبقه بندی مهندسی سنگها

فصل هفتم: تحلیل پایداری تونلها با استفاده از روشهای تحلیلی

 • کلیات
 • روش همگرایی-همجواری
 • ارزیابی کارایی سیستم نگهداری
 • روش قوس سنگی مسلح شده لانق

فصل هشتم: تحلیل پایداری تونلها با استفاده از روشهای عددی

 • کلیات
 • روش المان محدود (Finite Element Method)
 • روش تفاضل محدود (Finite Difference Method)
 • روش المان مرزی (Boundary Element Method)
 • روش المان مجزا (Distinct Element Method)
 • مراحل مدلسازی عددی
 • مثالهای موردی

فصل نهم: بررسی اثرات زلزله بر روی پوشش داخلی تونلها

 • کلیات
 • بررسی تغییر شکلهای ایجاد شده در تونل در اثر زمین لرزه
 • محاسبه تغییرشکل برشی میدان آزاد
 • تعیین نسبت قابلیت فشردگی و انعطاف پذیری سازه
 • اعوجاج تونل های دایروی تحت شرایط اندرکنش زمین-نگهداری
 • اعوجاج تونل های مستطیلی در روش اندرکنش تغییر مکان
 • مثال عددی Δstructure ناشی از زلزله
 • مدل سازی سازه و خاک و اعمال نیروی زلزله

فصل دهم: تحلیل سازه ای پوشش داخلی تونلها

 • کلیات
 • تبیین پارامترهای مورد نیاز جهت طراحی پوشش داخلی تونلها
 • روشهای طراحی سازه های بتنی
 • بارگذاری
 • ترکیب بارها
 • فرآیند طراحی پوشش داخلی تونلها
 • محاسبه نیروها و ممان ها بر روی پوشش داخلی تونلها با روشهای مختلف
 • رسم منحنی اندکنش نیرو-ممان
 • آنالیز سازه ای پوشش داخلی تونلها با استفاده از روشهای عددی
 • نحوه تنظیم گزارش طراحی پوشش داخلی تونلها

فصل یازدهم: مصالح مصرفی در ساخت بتن مسلح

 • بررسی مصالح مصرفی در ساخت بتن مسلح
 • انبار کردن و نگهداری مصالح بتن
 • واحد تولید مرکزی بتن (سیستم بچینگ)
 • حمل بتن
 • عمل آوری بتن
 • نمونه برداری از بتن و انجام آزمایشات مربوطه
 • جاگذاری آرماتور

فصل دوازدهم : ساخت، حمل و نصب پوشش داخلی بتن پیش ساخته (سگمنتی)

 • کلیات
 • انواع پوشش داخلی سگمنتی
 • طراحی کارخانه قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت)
 • ساخت قطعات پیش ساخته بتنی (سگمنت)
 • حمل و دپو کردن قطعات سگمنتی در مراحل مختلف تولید
 • نصب ضربه گیر به قطعات سگمنتی
 • نوار آببند (گسکت)
 • حمل قطعات سگمنتی به داخل تونل جهت نصب
 • نصب قطعات سگمنتی توسط دستگاه حفار TBM
 • اتصالات سگمنتی
 • بندکشی بین قطعات سگمنتی
 • تزریق
 • آسیب دیدگی سگمنتها
 • استفاده از قطعات سگمنتی در حفاری به روش کند و پوش و یا حفاری تونلها بدون استفاده از ماشین آلات تمام مقطع و سپردار (TBM)

فصل سیزدهم : اجرای پوشش داخلی بتن برجا (لاینینگ)

 • کلیات
 • روشهای عایق بندی و آببند نمودن سازه های زیر زمینی
 • آرماتور بندی
 • قالب بندی تونلها
 • نحوه بتن ریزی پوشش داخلی بتن برجا (لاینینگ)
 • لرزاندن بتن و دسترسی به قالب
 • باز کردن قالبها
 • تلرانسها
 • تعیین نرخ متوسط پیشروی پوشش داخلی بتن برجا (لاینینگ)

فصل چهاردهم: بررسی هزینه ساخت پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن

 • کلیات
 • بررسی هزینه ساخت پوشش داخلی تونل های راه و راه آهن
 • روشهای برآورد هزینه های ساخت پوشش داخلی تونل ها
 • تحلیل هزینه تولید پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن نسبت به دیگر هزینه های ساخت تونل
 • پارامترهای موثر در هزینه های ساخت پوشش داخلی تونلها

فصل پانزدهم: مطالعات موردی

 • تونل راه تنگ سعادت شهر
 • تونلهای راه کرک
 • تونل مانش
 • تونل راه امام زاده هاشم
 • تونل راه آهن استوربلت
 • تونل راه آهن کوهین
فرمت فایل: Pdf
تعداد صفحات: 487
حجم: 30.7 مگابایت
55,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.