پروژه تکمیلی ساختمان – قسمت پنچم

7) مشخصات نامطلوب بتن اب انداخته :

jhgj

بتن آب انداخته پس از سخت شدن نامرغوب بوده و به مقاومت مطلوب و مورد نظر نخواهد رسيد.لايه رويي بتن اب انداخته پس از سفت شدن به مرور زمان وبا استفاده هاي ترافيكي از ان پودر شده و به صورت گرد وخاك در مي ايدو به اين جهت سطح رويي ناصاف شده وپديده پودر شدگي اتفاق مي افتد. چنين بتني اولا بدنما شده ودر ثاني نقطه ضعفي براي شرايط يخ زدگي و هوازدگي خواهد بود .

اب انداختن پديده بسيار نامطلوبي است وبايد حتي المقدور از ايجاد ان جلوگيري كرد. بعضي از استاد كاران سعي مي كنند با زياد ماله كشيدن بر روي سطح بتن يك قشر اب در سطح ايجاد كنند غافل از اينكه اين عمل ضعف هاي اساسي براي بتن ايجاد مي كند. يكي از دلايل مهم اب انداختن بتن اسلامپ بيش از حد است بنابراين كارايي و اسلامپ كم در كنار مزاياي ديگر احتمال اب انداختن را كاهش مي دهد.

دلايل ديگري از جمله ويبره كردن بيش از حد ونيز نامناسب بودن دانه بندي احتمال اب انداختن بتن را افزايش مي دهد.

  1. جدا شدن دانه ها :

جدا شدن دانه ها از پديده هاي است كه در بتن تازه اتفاق مي افتد به اين ترتيب كه دانه هاي درشت مخلوط نشست كرده و به سمت پايين حركت مي كنند و دانه هاي ريزتر به سمت بالا منتقل ميشوند . بنابراين بتن حالت يكنواختي خود را از دست داده و توزيع دانه بندي به هم مي خورد. جدا شدن دانه ها در بتن تازه يك پديده نامطلوب محسوب ميشود ومهندسين كارگاه همواره سعي مي كنند كه از عواملي كه ممكن است منجر به بروز اين حالت شود جلوگيري نمايند. بتني كه دانه هاي ان جدا شده از نظر مقاومت فشاري وخمشي ضعيف شده وبه حد مطلوب نخواهد رسيد.مهمترين دلايل جدا شدن دانه ها در بتن تازه اسلامپ بالا و بيش از حد است.دلايل ديگري از قبيل ويبره بيش از حد ويا جابجا كردن بتن در قالب بوسيله بيل يا ويبراتوروياريختن بتن از ارتفاع نيز ممكن است به جدا شدن دانه ها منجر شود. انبار كردن نامناسب دانه ها ممكن است به جدا شدن دانه ها قبل از ساختن بتن واحتمالا عدم وجود دانه بندي يكنواخت وصحيح در بتن ساخته شده منجر شود. به همين جهت لازم است انبار كردن دانه هاي شن وماسه در كارگاه به صورت مجزا ودر دپوهاي جداگانه صورت گيرد.

B1

8) تراكم بتن تازه:

تراكم بتن يعني به حركت در اوردن ذرات بتن و كم كردن اصطكاك بين انها و خارج كردن حبابهاي هوا از بتن. روشي كه معمولا براي تراكم بتن به كار مي رود ارتعاش است .هدف از متراكم كردن بتن و خارج كردن حبابهاي هوا ان است كه بتن تو پري بدست ايد تا در نتيجه ان بتن از مقاومت بهتري برخوردار باشد ودر مقابل عوامل مخرب محيطي از خود دوام بهتري نشان دهد .

تراكم بتن با افزايش سطح تماس بين بتن و ميلگرد چسبندگي بهتري بين انها فراهم كرده ونيز سبب مي شود كه پس از باز كردن قالب ها سطح ظاهري صاف وبدون خلل وفرجي براي بتن حاصل شود. قديمي ترين روش براي ويبره كردن ضربه زدن به قالب بتن است . طبيعي است كه اين نحوه ويبره براي كارهاي كوچك و كم اهميت مي تواند تا حدودي مناسب باشد.

9) نگه داري از بتن :

سيمان موجود در بتن ريخته شده در مجاورت رطوبت بايد سخت شده و دانه هاي سنگي موجود در مخلوط را به همديگر چسبانده و مقاومت بتن را به حد اكثر برساند بدين لحاظ بايد از خشك شدن سريع بتن جلوگيري نموده و انرا ازتابش شديد آفتاب و وزش بادهاي تند محفوظ نگه داشته وسطح آنرا حداقل تا هفت روز مرطوب نموده و براي اين كار بهتر است كه روي بتن تازه ريخته شده را با گوني يا كاغذ پوشانده و اين پوشش را مرطوب نگه داريم.

bghghg با توجه به گرمي هوا بعد از 4تا5 ساعت از گذاشت بتن ريزي بايد شروع به آب دادن بتن كرد زيرا در غير اينصورت سطح ان ترك مويي خواهد خورد كه ايجاد اين تركها باعث نفوظ هوا به داخل بتن شده وآرماتور بكار رفته در بتن در معرض خورندگي قرار ميگيرد. بتن تازه ريخته شده نبايد در معرض بارانهاي تند قرار گيرد زيرا باران دوغاب سيمان و مصالح ريز دانه را شسته و سنگ هاي درشت را نمايان ميكند. اما در اين پروژه نيز پس از بتن ريزي هر قسمت بوسيله پاكتهاي سيماني روي سطح بتن تازه ريخته شده را پوشاندند و پس از گذشت چند ساعت همه كاغذ ها را طوري مرطوب كردند كه سطح بتن در زيركاغذ كاملا مرطوب باشد.

واين كار را روزانه چهار بار انجام ميدادند.

10) هم سطح كردن كف اتاقها با شناژ افقي:

پس از اينكه شناژهاي افقي زير ديوار و شناژهاي عمودي ريخته شد بطوري كه در قسمتهاي قبل توضيح داده شد بتن ريخته شده را بوسيله پوشاندن كاغذ از تابش مستقيم آفتاب محافظت كردندو همراه با آن روزانه سه تا چهار بار سطح بتن را آب ميدادندپس از گذشت يك هفته قالب هاي افقي را باز كردند.

به دستور مهندس كارگاه چند كاميون مخلوط قلوه سنگ و چند كمپرسي مخلوط سرند شده را به محل كارگاه آوردند و بوسيله يك ماشين لودر ابتدا قلوه سنگها را درون فضاهاي خالي بين شناژها ودرون اتاقها ريختندبطوري كه سطح قلوه سنگها در همه اتاقها در يك سطح بود و بعد از ان مخلوط سرند شده را روي اين قلوه سنگها ريختند بصورتي كه سطح تمام اتاقها بالا امد و هم سطح شناژ افقي شد.

بعد از اينكه خاك ريزي توسط لودر به اتمام رسيد تمام سطح خاك ريزي شده را اب پاشي كردندوبعد از ان بوسيله غلطك دستي شروع به متراكم كردن ومسطح كردن خاك شدند با اين كار سطح تمام اتاقها يكي شد و به اصطلاح كف همه اتاقها همسطح شناژافقي شد.

11) قالب بندي شناژ هاي عمودي:

اغلب شناژهاي عمودي بصورت چهار ضلعي مربع يا مستطيل مي باشند. براي قالب بندي شناژهاي عمودي ابتدا ابعاد شناژ را از روي نقشه تعيين نموده و دو ضلع قالب را به همان ميزان از تخته هاي مناسب بريده وبه چوبهاي چهار تراش كه به ان پشت بند مي گويندميخ مي كنند. پشت بند هاي اضلاع مقابل قالب اولا در حدود 10تا15 سانتيمتر از پهناي قالب بيشترباشد در ثاني پشت بندهاي اضلاع مقابل درست مقابل يكديگرقرار گيرد تادر موقع اتصال چهار ضلع شناژ به يكديگر با تعيين سيم نجاري به اين زاييده ها امكان اتصال آنها به يكديگر به سهولت انجام پذير باشد. اما در مورد باز كردن قالب معمولا به محض اينكه بتن حالت رواني خود را از دست داد و شكل هندسي خود را حفظ كرد مي توان قالب آنرا باز كرد و معمولا 48 ساعت بعد از بتن ريزي اين امكان وجود دارد. در موقع باز كردن قالب بايد توجه شود كه قالب را با احتياط طوري باز كرد كه گوشه هاي تيز شناژ خراب نشود. بايد توجه نمود كه در موقع نصب شناژهاي قائم و مخصوصا ستونها كاملا شاغولي نصب شود زيرا اگر ستون كاملا شاغولي نباشد بارهاي وارده محوري نبوده و ممانهاي محاسبه نشده در ان بوجود امده و موجب تخريب ساختمان مي گردد. پس از بستن قالب شناژهاي قائم موقعيت قالب را با تيرهاي چوبي كه در چهار جهت در پاي شناژ روي كف قرار داده شده اند تثبيت مي كند. قالب بندي هر شناژ عمودي بايد مستقيما داراي ايستايي كافي باشد و تكيه دادن قالب بندي يا داربست آن به شناژهاي مجاور مجاز نمي باشد.

12) ديوار چيني:

براي انجام عمليات ديوار چيني ابتدا استاد كار شمشه را در دو طرف يك ديوار شاغول و سپس گچ زد و بوسيله يك نخ به دو شمشه به ارتفاع 15الي17 سانتيمتراز سطح كرسي سفت كرد و يك كارگر هم كه فقط موظف بود ملات را با يك فرغون پيش استاد كار ببرد وبا بيل ملات را جلو دست استاد كار روي سطح كرسي (ديوار) مي ريخت و استاد كار ملات را روي ديوار بوسيله كمچه پهن مي كرد و بلوكها را يكي يكي روي ملات مي گذاشت و فشار مي داد تا بلوكها درون ملات قرار گيرند. پس از اينكه بلوكها در ملات قرارمي گرفتند يك نفر كارگر مقداري قلوه سنگ به دست استاد كار مي داد و او نيز قلوه سنگها را درون بلوكها مي ريخت البته قلوه سنگها همه فضا هاي بلوك را پر نمي كردند وبه همين دليل فضاهاي باقي مانده را بوسيله ملات ماسه سيمان پر مي كردند و سطح بلوك را كاملا صاف ميكردند تا براي رج بعدي يا رديف بعدي آماده باشد. كل كار تقسيم بندي شده بود بصورتي كه يك كارگر فقط مسئول آماده كردن ملات و آوردن آن با فرغون بود و كارگر ديگري هم مسئول آوردن قلوه سنگ با فرغون بود و كارگري ديگر هم بوسيله فرغون بلوكها را نزديك كار ميبرد و به دست استاد كار مي داد . هر رج كه تمام مي شد استاد كار نخي را كه ازقبل براي صاف گذاشتن و در يك امتداد قرار دادن بلوكها بسته بود را به اندازه يك بلوك بالا مي اورد و مجددا بر روي بلوكها ملات پهن مي كرد و و بلوك ديگري را روي ان مي چيد. اين كار را تا زماني انجام دادند كه دستشان به محل گذاشتن بلوكها مي رسيد و سپس براي تسلط بيشتر اقدام به درست كردن چوب بست كردند. نحوه ساخت چوب بست به اين روش بود كه ابتدا چند بلوك را روي هم قرار دادند و يك تخته پهن را روي ان گذاشتند كه اين روش ساده ترين روش ساخت چوب بست مي باشد البته يكي از مزاياي ساخت اين مدل چوب بست ساخت سريع ان مي باشد در ضمن اين نوع چوب بست به سهولت قابل انتقال به محلي ديگر از كارگاه مي باشد.

x

13) نحوه پر كردن شناژ هاي عمودي:

قبل از آماده كردن بتن ابتدا يك چوب بست را در كنار شناژ عمودي درست كردند وسپس يك نفر كارگر روي چوب بست ايستاد.دو نفر كارگر ديگر نيز مسول آوردن بتن به پاي چوب بست بودند.يكي از كارگرها بوسيله بيل بتن را از درون فرغون برمي داشت و درون استانبولي ميريخت و كارگري كه روي چوب بست ايستاده بود نيز استانبولي را درون قالب خالي ميكرد. يك نفر نيز هر بار بعداز ريختن تقريبا 30سانتيمتر بتن درون قالب با ضرباتي محكم كه به پشت قالب وارد ميكرد سعي در ويبره كردن بتن ميكرد والبته در بعضي از مواقع نيز به بالاي قالب رفته و بوسيله ميلگردي كه در دست داشت شروع به كوبيدن بتن درون قالب ميكرد. اين كار را تا زماني انجام دادند كه همه شناژهاي عمودي پر شد.

14)هم سطح كردن ديوار:

به وسيله ملات ماسه سيمان تمام سطح ديوارراكه درآن قسمت شناژافقي زيرسقف قرار ميگرفت به سطح هموار ويكسان تبديل كردند سپس قفسه هاي آرماتور را روي آن قرار دادند وقالب بندي كردند.سپس بلوك سقفي به محل كارگاه آوردهشد . تيرچه ها را روي شناژها صف دادند . پس از چيدن تيرچه ها بلا فاصله يك بلوك در ابتدا ويك بلوك در انتهاي تيرچه قرار دادند تا فاصله يكساني وجودداشته باشد قبل از كار گذاشتن بلوكها درون تيرچه ها ملات گچ وسيمان را به صورت دوغاب درست كرده وبلوكها را روي صفحه پلاستيكي قرار دادند و دوغاب را روي آنها ريختند وفضاي خالي روي بلوكها را با اين كار پر كردند.

پس از آن چيدن تمامي بلوك ها انجام شد . پس از گذاشتن تمام تيرچه ها طبق نقشه جاي لوله گازو لوله هاي محافظ برق را درديوار د رآوردند و بعد لوله ها را نصب كردند البته قبل از اينكه بلوكها رابچينند شروع به شمع زدن زيرتيرچه كردند بطوري كه شمع ها را به فاصله 5/1 متري از همديگر قرار مي دادند .

زير همه شمع ها را تخته اي گذاشتند كه به آن گوه گفته مي شود كه براي تنظيم ارتفاع شمع استفاده ميشود و آنها را محكم كردند. بعد از گذاشتن شمعها بلوكهاي بين تيرچه ها را چيدند در انتهاي هر تيرچه كه به علت اينكه نميتواستند از بلوكCm30 استفاده كنند از بلوك cm10 استفاده شد . در وسط تمام بلوكها وبصورت عمود برتيرچه ها فضاهاي خالي cm10 را قرار دادند براي ايجاد شناژ مخفي وپس از آن 1 تخته سپري كردند واز دو ميلگرد 14 استفاده كردند وبراي ميلگردهاي افت وحرارت از آرماتور 8 استفاده شد و سپس عمليات بتن ريزي به ضخامت 5 تا7 سانتيمتر انجام شد .

o

15)قالب بندي سقف :

در ايران سقف هاي مختلفي وجود دارد كه رايج ترين آنها سقف تيرچه بلوك يا دال بتني يا بتن پيش ساخته مي باشد . دال هاي پيش ساخته نيازي به قالب ندارند ولي در مورد سقف هاي تيرچه بلوك يا دالهاي بتوني ريخته شده در محل براي هر كدام احتياج به قالب بندي مخصوص مي باشد .

سقف هاي بتني ريختهشده در محل نياز به قالب بندي محكم تري مي باشد معمولا از به هم ميخ كردن تخته ها وتشكيل صفحه اي به ابعاد مورد نياز استفاده مي كنند كه اين تخته ها را روي دار بست هاي چوبي قرار داده آنگاه شبكه هاي آرماتور بندي را روي آن قرار ميدهند وبتن ريزي انجام مي شود . بعد از اتمام كار هم سطح كردن ديوار دستور قالب بندي سقف توسط مهندس كارگاه داده شد و كارگران آرماتور بند شروع به انجام اين كار كردند. البته سقف اجرا شده در اين پروژه سقف تيرچه بلوك بود وتنها از شمعهايي درزير تيرچه ها استفاده شد چرا كه قالب بندي سقف تيرچه بلوك منحصر به استفاده از همين شمعها مي باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.