دانلود بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان


دانلود بررسي عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک، در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری الکترونیک در میان مشتریان بانک ملي مرکزی شهرستان كاشان می پردازیم. تعداد 322 نفر از مشتریان بانک ملی مرکزی شهرستان کاشان در این تحقیق مورد پرسش قرار گرفتند. روش تحقیق به صورت نظری و پیمایشی می باشد که ابزار گردآوری پرسشنامه و نمونه گیری از نوع تصادفی و برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است . نتایج بدست آمده از این تحقیق به شرح زیر است:

متغیرهای امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، ارائه اطلاعات ، کیفیت ارتباط اینترنتی و مفید بودن  به ترتیب بالاترین تأثیر رگرسیونی را روی متغیر پذیرش بانکداری اینترنتی دارند.

واژگان کلیدی: بانکداری الکترونیک ، کیفیت ارتباطات اینترنتی ، امنیت و محرمانه بودن ، سهولت استفاده ، لذت ادارکی ، مفید بودن ، ارائه اطلاعات.

 

فهرست مطالب

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-1. بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-2. اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………………………………..

1-3. اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-3-1. هدف اصلي………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-3-2. اهداف فرعي………………………………………………………………………………………………………………………………

1-4. سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-1. سوال اصلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

1-4-2 . سوالات فرعی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..

1-5. فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….

1- 6. قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-6-1. قلمرو زمانی………………………………………………………………………………………………………………………………..

1-6-2 . قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………

1-7 . چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..

1-8 . تعریف اصطلاحات و واژه ها…………………………………………………………………………………………………………

1-9 . مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….

1-10. متدولوژی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

 

فصل دوم :ادبیات  تحقیق

بخش اول : مفاهیم نظری در مورد  بانکداری الکترونیک

2-1-1. ويژگي هاي بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………………………….

2-1-1-1. سرعت………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-1-1-2.درستي(صحت)………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-1-3. تجربه ( مهارت)  مشتري……………………………………………………………………………………………………….

2-1-2. انواع بانكداري الكترونيك…………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-1.بانکداری خانگی……………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-2.بانکداری از راه دور………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-3. بانکداری اینترنتی…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-4. تلفن بانک……………………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-2-5. بانکداری از طریق تلویزیون بانکی…………………………………………………………………………………………

2-1-2-6. خودپرداز………………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-3. تاريخچه بانكداري الكترونيك در جهان ……………………………………………………………………………………..

2-1-3-1. تاریخچه دولت الکترونیک…………………………………………………………………………………………………….

2-1-4. تاریخچه بانکداری الکترونیک در ایران……………………………………………………………………………………….

2-1-4-1. دولت الکترونیک در ایران………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-2. تکامل وتوسعه دولت الکترونیکی…………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3. بررسی اثرات دولت الکترونیک……………………………………………………………………………………………..

2-1-4-3-1. سطح کلان(دولت)……………………………………………………………………………………………………………

2-1-4-3-2. سطح خرد(سازمان ها- کارکنان ومدیریت)………………………………………………………………………..

2-1-5. سطوح بانكداري الكترونيك………………………………………………………………………………………………………..

2-1-5-1. بانكداري الكترونيكي مصرف کننده ( در سطح مشتری)………………………………………………………….

2-1-5-2. بانكداري الكترونيكي بین بانکی……………………………………………………………………………………………..

2-1-6. ادوار بانكداري مدرن…………………………………………………………………………………………………………………..

2-1-6-1. دوره اول: اتوماسيون پشت باجه…………………………………………………………………………………………….

2-1-6-2. دوره دوم: اتوماسيون جلوي باجه ………………………………………………………………………………………….

2-1-6-3. دوره سوم: متصل كردن مشتريان به حساب هايشان………………………………………………………………..

2-1-6-4. دوره چهارم يكپارچه سازي سيستم ها و مرتبط كردن مشتري با عمليات بانكي………………………..

2-1-7. مقايسه بانكداري الكترونيكي با بانكداري سنتي……………………………………………………………………………

2-1-8. ضرورت هاي گسترش بانكداري الكترونيكي………………………………………………………………………………

2-1-8-1. افزايش كارايي مبادلات………………………………………………………………………………………………………….

2-1-8-2. صرفه های مقیاس کوچک تر…………………………………………………………………………………………………

2-1-8-3. تقلیل هزینه های اولیه و تغییر موانع ورود به بازار…………………………………………………………………

2-1-9. تجارت الكترونيك………………………………………………………………………………………………………………………

2-1-9-1. مبادله الكترونيكي داده ها……………………………………………………………………………………………………….

2-1-9-2. مدل فرآيند تجاري در تجارت الكترونيك……………………………………………………………………………….

 

 

بخش دوم: مفاهیم نظری عوامل پذیرش بانکداری الکترونیک

2-2-1. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود سایر کشورها……………………………………………………………………

2-2-2. مروری بر مطالعات و وضعیت موجود در ایران……………………………………………………………………………

2-2-3. ادراك از مفيد بودن و سهولت استفاده ………………………………………………………………………………………..

2-2-4. سهولت ( راحتي- آسايش)………………………………………………………………………………………………………….

2-2-4-1. تاثير سهولت استفاده  از تكنولوژي  بر پذيرش بانكداري الكترونيكي……………………………………….

2-2-5. ابعاد رضايت مشتريان از کیفیت خدمات بانكداري الكترونيكي…………………………………………………….

2-2-5-1. مشتري مداري و بانكداري الكترونيكي…………………………………………………………………………………..

2-2-5-2. رضايت مشتريان……………………………………………………………………………………………………………………

2-2-5-3. وفاداري مشتريان…………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-5-4. مزاياي مشتريان وفادار…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6.کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-1. اهمیت کیفیت خدمت به مشتری ………………………………………………………………………………………….

2-2-6-2. مزاياي ناشي از كيفيت……………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-3. سنجش كيفيت ……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-4. انتظار قبلي مشتري…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-6-5. كيفيت واقعي ………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-6-6. كيفيت ادراك شده ………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-7. مدل و مقياس كيفيت خدمت به مشتري………………………………………………………………………………………

2-2-7-1. اجزاي مقياس كيفيت بر اساس مدل سروكوال………………………………………………………………………..

2-2-7-2. مزاياي بكار گيري سروكوآل………………………………………………………………………………………………….

2-2-7-3. انتقادهايي بر عليه سروكوال…………………………………………………………………………………………………..

2-2-8. مفهوم کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………

2-2-9. عوامل موثر بر بهبود کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………..

2-2-9-1. افزايش انتظارات مشتريان………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-2. فعاليت رقبا…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-9-3. عوامل محيطي……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-9-4. ماهيت خدمت به مشتري………………………………………………………………………………………………………

2-2-9-5. عوامل درون سازماني…………………………………………………………………………………………………………….

2-2-10. مفهوم کیفیت خدمات الكترونيكي……………………………………………………………………………………………..

2-2-11.کیفیت خدمات در بانكداري الكترونيكي……………………………………………………………………………………..

2-2-12. بانكداري الكترونيكي و نقش آن در كيفيت خدمات……………………………………………………………………

2-2-13. امنيت……………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-1. امنيت در بانكداري الكترونيك……………………………………………………………………………………………..

2-2-13-2. مساله امنيت در بانكداري موبايل………………………………………………………………………………………….

2-2-13-3. امنيت سرور………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-13-4. امنيت رسانه انتقال……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-13-5. امنيت سمت كاربر……………………………………………………………………………………………………………….

2-2-14. خود اثر بخشی استفاده از رایانه………………………………………………………………………………………………..

2-2-15. ریسک ادراکی………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-16. اعتماد مشتري…………………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-1. اهميت اعتماد………………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-2. مشخصات اعتماد………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3. عوامل موثر بر اعتماد…………………………………………………………………………………………………………..

2-2-16-3-1. متغيرهاي فردي………………………………………………………………………………………………………………

2-2-16-3-2. متغيرهاي مربوط به سازمان…………………………………………………………………………………………….

2-2-16-3-3. متغيرهاي زير ساختي……………………………………………………………………………………………………..

2-2-17. تصویر ذهنی…………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-17-1. عوامل موثر بر تصویر ذهنی………………………………………………………………………………………………..

2-2-18. اينترنت…………………………………………………………………………………………………………………………………….

2-2-18-1.گستره اينترنت……………………………………………………………………………………………………………………..

2-2-18-2. میزان دسترسی و کیفیت اینترنت………………………………………………………………………………………….

2-2-19. پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-1 . روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-2. جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-3. حجم نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………

3-4. ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………..

3-5. روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………….

3-6. پایایی پرسشنامه ………………………………………………………………………………………………………………………………

3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………..

3-8. روش گردآوري داده ها…………………………………………………………………………………………………………………….

3-9. روش تجزیه وتحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………………………….

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4-1. تجزیه و تحلیل آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………

4-2. آمار توصیفی سوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………..

4-3. بررسی روابط بین فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………….

4-4. بررسی  تاثیر عوامل دموگرافیک……………………………………………………………………………………………………….

4-4-1. بررسی رابطه بین جنسیت و پذیرش بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………

4-4-2. رابطه بین سن و پذیرش بانکداری الکترونیک………………………………………………………………………………

4-4-3. رابطه بین تحصیلات و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………..

4-4-4. رابطه بین میزان درآمد و پذیرش بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………

4-5. تجزیه و تحلیل مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5-1. نتیجه گیری از فرضیه های پژوهشی…………………………………………………………………………………………………

5-2. نتایج یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..

5-3. مقایسه نتایج این تحقیق با تحقیق مشابه دیگر…………………………………………………………………………………..

5-4 . محدوديت های تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………

5- 5. پیشنهادهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….

5-6. پیشنهادهایی به مدیران……………………………………………………………………………………………………………………..

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 176
حجم: 995 کیلوبایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *