دانلود کتاب ترمودینامیک هولمن به زبان فارسی

دانلود کتاب ترمودینامیک هولمن به زبان فارسی

ویرایش چهارم کتاب ترمودینامیک جی. پی. هولمن که توسط دکتر سیدمحمدرضا مدرس رضوی

این کتـاب برای استفاده در درس ترمودینامیک دانشجویان رشته های مهندسی کاربرد دارد که البته با توجه به کامل بودن مطالب ارائه شده، ارائه آن در طول یک ترم امکان نداشته و برای دو ترم متوالی کافی است و مورد استفاده قرار می گیرد.

فهرست مطالب کتاب ترمودینامیک هولمن :

فصل ۱: مقدمه

 • ماهیت ترمودینامیک
 • رابطه بین مکانیک کلاسیک و ترمودینامیک
 • دما، حرارت و قانون صفرم ترمودینامیک
 • مقیاس ها دما
 • اصل حالت
 • کار
 • ترمودینامیک میکروسکپی و ماکروسکپی
 • خواص ترمودینامیکی
 • قوانین اساسی ترمودینامیک
 • کاربردهای ترمودینامیک
 • سیستم های آحاد
 • حرکت به سوی سیستم واحدی SI
 • فشار و محیط پیوسته (یکپارچه)
 • گاز ایده آل
 • دماسنج گاز ایده آل
 • تئوری جنبشی ساده یک گاز ایده آل

فصل ۲: قانون اول ترمودینامیک

 • مقدمه
 • کار
 • کار انبساط یا تراکم در یک سیلندر
 • کار در میدان جاذبه ثقل
 • کار الکتریکی و مغناطیسی
 • انرژی داخلی
 • قانون اول ترمودینایک
 • حرارت و گرمای ویژه
 • گرماهای ویژه برای گازهای ایده آل
 • فرآیندهای گاز ایده آل
 • فرآیند شبه ساکن – آدیاباتیک برای گاز ایده آل
 • خلاصه

فصل ۳: خواص ماکروسکپی مواد خالص

 • مقدمه
 • خواص مواد خالص
 • نواحی اشباع
 • معادلات حالت
 • خواص برای ناحیه اشباع جامد – بخار
 • گرماهای ویژه (حرارت های مخصوص)
 • ضریب انبساط

فصل ۴: تحلیل انرژی در سیستم باز

 • مقدمه
 • موازنه انرژی و قراردادهای علامت
 • سیستم بسته
 • سیستم باز
 • حجم کنترل (حجم معیار)
 • خلاصه حالات خاص سیستم باز
 • فرآیند خفگی (اختناقی) و ضریب ژول – تامسون

فصل ۵: قانون دوم ترمودینامیک

 • مقدمه
 • تشریح فیزیکی قانون دوم
 • بیان های کلاسیوس و کلوین – پلانک
 • فرآیندها و سیکل های برگشت پذیر
 • قرارداد علامت برای حرارت و کار
 • دمای ترمودینامیکی
 • نابرابری کلاسیوس
 • تعریف ماکروسکپی آنتروپی
 • اصل افزایش آنتروپی
 • عوامل عملی برگشت ناپذیری ها
 • آنتروپی ماده خالص
 • تغییر آنتروپی برای گاز ایده آل
 • سیکل کارنو
 • انرژی دسترس پذیر (قابلیت کاردهی) و انرژی دسترس ناپذیر
 • تحلیل قانون دوم برای حجم کنترل
 • مقدار کار دهی و مقدار برگشت ناپذیری در جریان دائم
 • ملاحظات کاربردی با مقدار کاردهی
 • مقدار کاردهی در سیستم های بسته
 • تغییر میکروسکپی آنتروپی
 • شیطانک ماکسول و تئوری اطلاعات

فصل ۶: معادلات حالت و روابط عمومی ترمودینامیک

 • مقدمه
 • بعضی مقدمات ریاضی
 • توابع هلمهولتز و گیبس
 • معادله انرژی
 • روابط ماکسول
 • آنتالپی، انرژی داخلی و آنتروپی
 • روابط گرمای ویژه
 • جداول گاز
 • گرماهای ویژه در فشارهای بالا
 • معادله کلاسیسو – کلاپیرون
 • ساخت جداول خواص ترمودینامیکی
 • معادلات حالت
 • ضریب تراکم پذیری عمومی
 • خواص انرژی گازهای حقیقی
 • ترمودینامیک اثرات مغناطیس
 • اثر ماگنتو کالریک

فصل ۷: مخلوط های گازی

 • مقدمه
 • قانون گیبس – دالتون
 • خواص انرژی مخلوط ها
 • مخلوط های گاز ایده آل و بخار
 • اشباع آدیاباتیک
 • نمودار رطوبت سنجی
 • فرایندهای تهویه مطبوع
 • برج های خنک کن
 • مخلوط های گاز حقیقی

فصل ۸: ترمودینامیک و تعادل شیمیایی

 • مقدمه
 • واکنش های احتراق
 • آنتالپی تشکیل
 • ترازهای مبنا برای جدول
 • تابع گیبس و آنتروپی مطلق
 • حرارت واکنش و ارزش حرارتی
 • دمای شعله آدیاباتیک
 • انتالپی های محصولات عمومی
 • تعادل
 • تعادل شیمایی گازهای ایده آل
 • اثرات گازهای بی اثر
 • تعادل در واکنش های چندتایی
 • معادله وانت هوف
 • پتانسیل شیمایی و تعادل فازی
 • قانون فاز گیبس
 • قانون سوم ترمودینامیک
 • مفهوم بیشترین مقدار کار

فصل ۹: سیکل های قدرت و تبرید

 • مقدمه
 • ملاحظات عمومی
 • سیکل های قدرت بخار
 • انحرافات از سیکل های بخار تئوری
 • تحلیل سیکل قدرت
 • کمپرسورهای گاز
 • سیکل های موتور احتراق داخلی
 • سیکل اتو
 • سیکل دیزل
 • موتور وانکل
 • سیکل استرلینگ
 • سیکل های توربین گازی
 • تحلیل قانون دوم سیکل های قدرت
 • سیکل های پیوندی
 • توربین گازی محرک جت
 • رام جت
 • راکت
 • ضربه مخصوص
 • سیکل های تبرید بخار
 • پمپ حرارتی
 • سیکل های تبرید جذبی

فصل ۱۰: ترمودینامیک سیال تراکم پذیر

 • مقدمه
 • حالت سکون
 • سرعت صوت و عدد ماخ
 • جریان دائم، یک بعدی آنتروپی ثابت
 • معادله ممنتوم برای یک حجم کنترل
 • امواج ضربه ای در یک گاز ایده آل
 • امواج ضربه ای در گذرگاه های همگرا – واگرا
 • جریان بخار در شیپوره
 • ضرایب شیپوره و پخش کن

فصل ۱۱: اصول انتقال حرارت

 • مقدمه
 • انتقال حرارت هدایتی در حالت دائم
 • هدایت گذرا
 • انتقال حرارت جابجایی
 • انتقال حرارت تابشی
 • پره ها (فین ها)
 • مبدل های حرارتی

فصل ۱۲: اصول ترمودینامیک آماری

 • مقدمه
 • احتمال
 • فضای فازی
 • ملاحظات کوانتومی
 • تبهگنی (چندگانگی)
 • حالات میکروسکپی، حالات ماکروسکپی و احتمال ترمودینامیکی
 • مدل های فیزیکی
 • هدف های تحلیل آماری
 • تقریب استرلینگ
 • مدل آماری بوز – اینشتین
 • مدل آماری فرمی – دیراک
 • مدل کلاسیک ماکسول – بولتزمن
 • توزیع تعادلی
 • تعبیر میکروسکپی حرارت و گاز
 • آنتروپی
 • قانون دوم ترمودینامیک
 • تابع افزار (تقسیم)
 • ثابت های A و B

فصل ۱۳: کاربردهای ترمودینامیک آماری

 • مقدمه
 • ثابت های B و k
 • توابع خواص و افزار
 • گاز تک اتمی ایده آل
 • گازهای دو و چند اتمی
 • هم افراز انرژی
 • حالت جامد
 • گاز الکترون
 • هادی ها و نیمه هادی ها
 • گاز فتونی (تابش جسم سیاه)
 • سیستم های عکس العمل داخلی و مجموعه ای

ضمایم

 • ضمیمه A: ضرایب تبدیل و خواص ترمودینامیکی
 • ضمیمه B: خواص برای محاسبات انتقال حرارت
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 1030
حجم: 7.38 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.