مقاله رایگان حفاظت، پاكسازي و مرمت يك نمونه اسكلت انساني مكشوفه در شهر سوخته – بخش چهارم

مقاله رایگان حفاظت، پاكسازي و مرمت يك نمونه اسكلت انساني مكشوفه در شهر سوخته بخش چهارم

1 – 3 بافت های نرم :

در بیشتر تدفین های باستانی بافتهای نرم مدت ها قبل از بین رفته اند فقط استخوان ها و دندان ها به دست می آیند اگر جسد پس از مرگ در شرایطی خاص مانند سرمای بسیار شدید یا خشکی بسیار شدید قرار نگیرد روند فساد نعشی بلافاصله پس از مرگ آغاز خواهد شد.

میزان مقاومت جسد نسبت به فساد نعشی به عواملی مانند دمای هوا ، زمان بین مرگ تا تدفین جسد، چاقی یا لاغری بدن ، بالغ یا کودک بودن ، میزان آب در دسترس ، این مسأله که آیا بدن در تابوت قرار داده شده است یا نه و اگر جواب مثبت باشد یا نوع و جنس تابوت، اینکه آیا بدن با لباس پوشیده شده است یا نه ، عمق تدفین در خاک ، جنس خاک و وجود عواملی که فساد را تسریع می کنند. مانند بقایای کاه یا بوریا ، تراشه های چوب یا سایر سبزیجات همراه جسد بستگی دارد[1].

2-3 بافتهای سخت :

ممکن است کاهش املاح استخوانی تا حدودی به علت آزاد شدن اسیدهای ارگانیک طی فساد بافتهای نرم باشد. با این حال مهمترین عاملی که در بقایای استخوان ها در محوطه های باستانی دخالت می کند، خصوصیات خاک آن است که استخوان پس از انهدام نسوج نرم در آن قرار می گیرند. با این که هنوز عوامل مؤثر در بقایای استخوان ها در خاک و محیط تدفین به طور کامل شناخته شده نیستند مهمترین عواملی که تاکنون شناخته شده اند؛ شامل میزان اسیدیته خاک ، میزان فعالیت میکرو ارگانیسم های ساکن در خاک و میزان آب موجود در خاک و حرارت آن هستند[2].

3-3 اسیدیته خاک :

اسیدیته خاک با سیستم pH سنجیده می شود و بین 1 تا 14 متغییر است مقادیر بالای 7 قلیایی و مقادیر زیر 7 اسیدی هستند. اکثر انواع خاک و رسوبات دارای pH بین 5/3 تا 5/8 هستند.

بویکستر و گُردُن (Buikstar , Gordon) در مناطقی در ایلی نویس (illinois) مطالعاتی را بر روی تأثیر اسیدیته خاک بر بقایای اسکلت ها انجام دادند. آنها بقایای استخوان ها را براساس معاینات ظاهری آنها را به 6 گروه تقسیم کردند.تقسیم بندی آنها از استخوان های کامل و محکم (گروه 1) تا درجات مختلفی از خوردگی سطحی استخوان ها و نهایتاً انهدام کامل اسکلت (گروه 6 ) متغییر بود. گوردون و بویکستار متوجه شدند هر چه میزان pHکاهش یابد (خاک اسیدی تر شود) تخریب استخوان ها افزایش می یابد.همین طور براساس یک سری مطالعات دیگر به این نتیجه رسیدن که هیدروکسی آپاتیت ها در pH 5/7 نسبتا نامحلول است در حالی که در pH 5/6 حلالیت آن بیشتر و در مقادیر pH زیر 6 بسیار حلال است[3].

4- 3 فعالیت میکروارگانیسم های ساکن در خاک :

استخوان های دفن شده ماده ای که می تواند به علت عمل میکرو ارگانیسم های ساکن در خاک مانند قارچها، باکتر ی ها و یا جلبک ها دچار تخریب شود. میکرو ارگانیسم ها به استخوان حمله کرده و سبب تخریب کلاژن آن می شوند. این امر سبب تولید مشتقات اسیدی خواهد شد که منجر به حل شدن مواد معدنی استخوانی شده و مناطقی از تخریب استخوانی را به صورت میکروسکوپی در سطح استخوان ایجاد کرد1

Untitled-21

عکس شماره 5– پریدگی و کپک های موجود روی استخوان

5 -3 شناسایی و آسیب شناسی استخوان ها :

شاید این قسمت یکی از مهم ترین و حساس ترین مراحل مرمت برای استخوان باشد چون یک مرمتگر تا اطلاعات دقیق و جامع نسبت به آن اثر یا جنس مورد نظر که در دست دارد نداشته باشد نمی تواند راه حل مرمتی درستی ارائه دهد. لذا برای شروع ابتدا از شیوه ی مقایسه ی استفاده شد یعنی هر یک از استخوان های موجود براساس نمونه تخریب نشده و کامل مدل اسکلت مقایسه گردید.

6-3 استخوان کتف :

استخوان کتف یک استخوان تخت و سه گوش است که در قسمت خلفی طرفین اسکلت قفسه سینه روی دنده ی هفتم واقع شده است . این استخوان دارای دو سطح و سه کنار و سه زاویه است. از طریق اندازه گیری طول خار کتف می توان تاحدی بصورت احتمالی جنسیت را تشخیص داد ؛ طول خار در مردان بیش از 1/14 در سمت و بیش از 5/13 سانتی متر در سمت چپ است ، طول خار در زنان در هر دو طرف 2/11 سانتی متر می باشد. این استخوان هایی که طول خار آنها بین 2/11 تا 6/13 سانتی متر است نمی توان جنسیت آنها را تشخیص داد.[4]

7-3 آسیب های وارده به کتف :

هر دو استخوان کتف در دسترس هستند ، در کتف راست عضله سینه ای کوچک شکسته شده و ترک های کوچک در قسمت میانی کتف دیده می شود.در کتف چپ نیز به دلیل نازک بودن قسمت میانی کتف شکسته شده و کمبودهایی نیز در قسمت شکستگی وجود دارد و همچنین دچار فرسایش شده است . وهمین طور هر دو استخوان مورد نظر دارای مقدار خاک در سطح میانی می باشد .

نام فارسی کتف
نام لاتین Scapula
بخش پشتی
جهت کتف چپ و راست
تعداد 2
کمبود
آسیب شکستگی و کمبود
بخش مرمتی چسباندن،بازسازی بخش کمبود

و پرکردن ترکها

Untitled-19 49 (4) Untitled-22

Untitled-23

شکل 22 – استخوان کتف

8 – 3 استخوان بازو :

این استخوان درازترین استخوان اندام فوقانی و منطقه بازو است دارای یک تنه و دو انتها است،در بالا با کتف و در پائین با استخوان های ساعد مفصل می شود[5].

9 – 3 آسیب های استخوان بازو :

هر دوی استخوان های بازو در دسترس می باشند، این استخوان ها دارای آسیب هایی از قبیل: ترک، ریز ترک و اسفنجی شدن دو سر استخوان بازو می باشد. همین طور در تنه استخوان ترک هایی مشاهده می شود که به دلیل وجود نمک ها و افزایش حجم آن در اثر جذب آب بوجود آمده اند و همچنین دو سر استخوان از یکدیگر جدا شده اند. Untitled-19 52

نام فارسی بازو
نام لاتین Humerus
بخش کناری
جهت بازوی چپ و راست
تعداد 2
کمبود
آسیب کمبود، ترک و جدایش قطعات
بخش مرمتی پرکردن ترکها و اتصال قطعات جدا شده

10 – 3 استخوان های ساعد (زند زیرین و زند زبرین):

استخوان ساعد شامل دو استخوان زند زبرین (Radius) و زند زیرین (ulna) است. در وضعیت تشریحی این دو استخوان موازی بوده و بصورت عمومی قرار گرفته اند. استخوان رادیوس در خارج و استخوان اولنا در داخل واقع شده است1 .

11 – 3 آسیب های استخوان ساعد (زند زیرین و زند زبرین) :

آسیب های وارده بیشتر به صورت رسوبات می باشد. در زند زبرین سمت راست شکستگی، کمبود و جدا شدن استخوان در قسمت فوقانی زند زیرین و زبرین نیز دیده می شود. ولی در دست چپ جدا شدن استخوان در قسمت تحتانی زند زیرین و زبرین، ولی در قسمت فوقانی زند زیرین را داریم، به طور کل دارای رسوبات محیطی نیز می باشد.

عکس 7 – جدایش قطعات استخوان

Untitled-25 PICT0269

نام فارسی زند زیرین و زبرین
نام لاتین Ulna & radius
بخش کناری
جهت ساعد راست
تعداد 2
کمبود
آسیب شکستگی،کمبود و جدایش قطعات
بخش مرمتی اتصال قطعات جداشده و کمبودها

Untitled-26

شکل 24 – استخوان زند زبرین و زیرین دست راست

Untitled-27 60

نام فارسی زند زیرین و زبرین
نام لاتین Ulna & radius
بخش کناری
جهت ساعد چپ
تعداد 2
آسیب پریدگی و جدایش قطعات
بخش مرمتی پرکردن ترکها،پرکردن بریدگیها و اتصال قطعات جداشده

Untitled-26 شکل 25 – استخوان زند زبرین و زیرین دست چپ

12 – 3 استخوان های مچ دست :

شامل 18 استخوان هستند که در دو ردیف ابتدایی و انتهایی قرار گرفته اند. ردیف پروکزیمال (Prokazimal) بااستخوان های ساعد و ردیف دیستال (Distal) با استخوان های کتف دستی مفصل می شوند، همچنین بین خود استخوان های مچ دست مفاصلی وجود دارد شکل ، اندازه و نحوه قرار گرفتن استخوان های مچ دست طوری است که سطح پالمار (Palmar) آنها دارای تقعر و سطح دور(Girt) آن ها دارای تحدب است[6].

13 – 3 آسیب های وارده به استخوان های مچ دست :

پریدگی، شکستگی و کمبود استخوان های انگشتان کف دست و مچ یکی از آسیب های این بخش می باشد، در استخوان های دست راست تعداد 2 قطعه از 27 قطعه استخوان های مچ دست را در اختیار نداریم، همین طور در دست چپ نیز 5 قطعه از 27 قطعه استخوان های مچ دست را نداریم.

قسمت هایی از استخوان های مچ سطح اسفنجی ایجاد کرده اند، که باعث سست شدن استخوان می شود.

Untitled-28

عکس 8 – اسفنجی شدن سطح استخوان

نام فارسی مچ دست
نام لاتین Hand
بخش کناری
جهت مچ راست
تعداد 27 عدد
کمبود 2 عدد
آسیب کمبود، پریدگی و جدایش قطعات
بخش مرمتی پرکردن پریدگیها و اتصال قطعات جداشده

117 Untitled-29

Untitled-30

 

شکل 26 – استخوان مچ دست راست

Untitled-31

115

نام فارسی مچ دست
نام لاتین Hand
بخش کناری
جهت مچ چپ
تعداد 27 عدد
کمبود 5 عدد
آسیب کمبود پریدگی و جدایش قطعات
بخش مرمتی پرکردن پریدگیها و اتصال قطعات جداشده

 

Untitled-30

شکل 27 – استخوان مچ دست چپ

  1. – ماینز، سیون، همان؛ ص 35
  2. – ماینز، سیمون، همان، ص 36
  3. – ماینز، سیمون، همان، ص40
  4. – حکمت، حسین- استخوان شناسی، همان، ص 35
  5. – حکمت، حسین؛ همان، ص40
  6. – حکمت، حسین؛ همان، ص67.

 سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

15 − چهار =