دانلود جزوه آزمون بیمه مرکزی

دانلود جزوه آزمون بیمه مرکزی

فهرست مطالب

آیین نامه شماره 1
9
حوزه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود )تاریخ تصویب (51/1/27
آیین نامه شماره 2
12
تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها )تاریخ تصویب (51/1/27
آیین نامه شماره 3
13
تعیین میزان کارمزد و حق بیمه )تاریخ تصویب )(51/1/27درتاریخ 85/11/28ملغی شدو آئین نامه شماره 20جایگزین آن شده(
آیین نامه شماره 4
15
آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی )تاریخ تصویب (51/5/24
آیین نامه شماره 5
16
آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1مصوب شوراي عالی بیمه معین نشده است )تاریخ تصویب
(51/10/16
آیین نامه شماره 6
17
آیین نامه دلالی رسمی بیمه )تاریخ تصویب (52/2/24
آیین نامه شماره 7
23
مقررات مکمل آیین نامه هاي شماره 1و ) 3تاریخ تصویب (52/3/7
آیین نامه شماره 8
25
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 4ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر 14ماده
است در جلسه مورخ 1352/6/20تصویب نمود
آیین نامه شماره 9
39
تعرفه بیمه آتش سوزي)تاریخ تصویب)(52/8/1درتاریخ 80/6/6ملغی شده و آیین نامه شماره 25جایگزین آن شده است(
آیین نامه شماره 10
47
ذخایر فنی موسسات بیمه )درتاریخ 67/8/11ملغی شده و آیین نامه 22جایگزین آن شد(

آیین نامه شماره 1
9
حوزه واگذاري بیمه هاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود )تاریخ تصویب (51/1/27
آیین نامه شماره 2
12
تعیین انواع معاملات بیمه و شرائط عمومی بیمه نامه ها )تاریخ تصویب (51/1/27
آیین نامه شماره 3
13
تعیین میزان کارمزد و حق بیمه )تاریخ تصویب )(51/1/27درتاریخ 85/11/28ملغی شدو آئین نامه شماره 20جایگزین آن شده(
آیین نامه شماره 4
15
آیین نامه ودایع موسسات بیمه خارجی )تاریخ تصویب (51/5/24
آیین نامه شماره 5
16
آیین نامه مربوط به تعیین کارمزد انواع بیمه که در آیین نامه شماره 1مصوب شوراي عالی بیمه معین نشده است )تاریخ تصویب
(51/10/16
آیین نامه شماره 6
17
آیین نامه دلالی رسمی بیمه )تاریخ تصویب (52/2/24
آیین نامه شماره 7
23
مقررات مکمل آیین نامه هاي شماره 1و ) 3تاریخ تصویب (52/3/7
آیین نامه شماره 8
25
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 4ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر را که مشتمل بر 14ماده
است در جلسه مورخ 1352/6/20تصویب نمود
آیین نامه شماره 9
39
تعرفه بیمه آتش سوزي)تاریخ تصویب)(52/8/1درتاریخ 80/6/6ملغی شده و آیین نامه شماره 25جایگزین آن شده است(
آیین نامه شماره 10
47
ذخایر فنی موسسات بیمه )درتاریخ 67/8/11ملغی شده و آیین نامه 22جایگزین آن شد(

آیین نامه شماره 11
50
شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 61قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه ذخایر و اندوخته هاي قانونی
مؤسسات بیمه را مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه مورخ 1353/2/9تصویب نمود
آیین نامه شماره 12
52
سرمایه گذاري موسسات بیمه )در تاریخ 81/3/28ملغی شده و 42جایگزین آن شده است(
آیین نامه شماره 13
54
آیین نامه بیمه هاي زندگی
آیین نامه شماره 14
63
نحوه برخورد با موسسات بیمه که تعرفه هاي مصوب شوراي عالی بیمه را رعایت نمی کنند
آیین نامه شماره 15
64
مجاز نمودن شرکت هاي بیمه به صدور بیمه نامه براي انواع دام و طیور
آیین نامه شماره 16
64
کارمزد اتکائی اجباري انواع بیمه هاي غیرزندگی
آیین نامه شماره 17
69
مکمل آیین نامه شماره 2مجازبودن موسسات بیمه کشور به صدور بیمه نامه اعتبار
آیین نامه شماره 18
70
آئین نامه نمایندگی بیمه )ملغی شده (در تاریخ 1371/6/9و ائین نامه شماره 28جایگزین ان شده است
آیین نامه شماره 19
76
شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 61قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه نحوه استفاده از ذخیره فنی احتیاطی
)سرمایه گذاریهاي مجاز( موسسات بیمه موضوع تبصره 7ماده 82قانون مالیاتهاي مستقیم را که طی نامه شماره 5661/3780/20
مورخ 2537/3/9مورد موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائی قرار گرفته است در 4ماده در جلسه مورخ 2537/4/17تصویب نمود
آیین نامه شماره 20
77
حداکثر کارمزد قابل پرداخت )در تاریخ 71/9/2ملغی و آیین نامه شماره 29جایگزین آن شد(
آیین نامه شماره 21
78
شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزي , صاعقه , انفجار)جایگزین ماده 2آیین نامه شماره (

 

آیین نامه شماره 22
87
ذخائر فنی موسسات بیمه )جایگزین آیین نامه شماره 1و مکمل هاي آن(
آیین نامه شماره 23
91
شرایط عمومی بیمه حوادث انفرادي
آیین نامه شماره 24
102
تعرفه بیمه حوادث
آیین نامه شماره 25
106
آیین نامه راجع به تعرفه بیمه آتش سوزي و خطرات اضافی
آیین نامه شماره 26
123
شرایط عمومی بیمه نامه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی
آیین نامه شماره 27
130
تعرفه بیمه هزینه هاي بیمارستانی و جراحی
آیین نامه شماره 28
139
نمایندگی بیمه )ملغی شده – آیین نامه 57جایگزین گردیده است (
آیین نامه شماره 29
151
آیین نامه کارمزد نمایندگی
آیین نامه شماره 30
161
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 3و 4از ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , مقررات مشروحه زیر را در جلسه
مورخ 1371/10/21تصویب نمود
آیین نامه شماره 31
161
شوراي عالی بیمه در اجراي بندهاي 5و 7ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري , مقررات مربوط به بازیافت
خسارت مشتمل بر 4ماده و 2تبصره را در جلسه مورخ 1372/2/20تصویب نمود
آیین نامه شماره 32
162
تعرفه مازاد مالی و جانی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل اشخاص ثالث

 

آیین نامه شماره 33
164
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 4ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آیین نامه زیر راکه مشتمل بر 10ماده و
یک تبصره است در جلسه مورخ 1373/12/15تصویب نمود
آیین نامه شماره 34
166
شرایط عمومی بیمه نامه اعتبارصادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه آن شوراي عالی بیمه در اجراي بند 5ماده 17قانون تاسیس
بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ، در جلسه مورخ / 1374 1/3شرایط عمومی بیمه نامه اعتبار صادرات کالا و حداقل نرخ حق بیمه
آن را به شرح زیر تصویب نمود
آیین نامه شماره 35
175
بیمه اجباري مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
آیین نامه شماره 36
180
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 3ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري شرایط عمومی بیمه باربري و مجموعه
شرایط Aو Bو Cرا مورخ 1375 /5/ 29به شرح پیوست تصویب نمود که از تاریخ / 1375/10 1توسط شرکتهاي بیمه به مرحله
اجرا در آید
آیین نامه شماره 37
198
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان
آیین نامه شماره 38
201
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 4از ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ 1377/6/21تعرفه
بیمه مسئولیت مدنی حرفه اي پزشکان را مشتمل بر 8ماده و یک تبصره بشرح زیر تصویب نمود
آیین نامه شماره 39
203
شماره قرارداد……………………..
آیین نامه شماره 40
209
شوراي عالی بیمه با توجه به قانون تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی مصوب ششم شهریور 1380مجلس شوراي اسلامی و در
اجراي بند 5ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري ضوابط تاسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی را به شرح زیر
تصویب نمود.
آیین نامه شماره 41
218
شوراي عالی بیمه در اجراي وظایف مقرر در ››قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري‹‹ در جلسه مورخ ›› 1380/12/14آیین
نامه تاسیس ، فعالیت و انحلال دفاتر ارتباطی مؤسسات بیمه و مؤسسات کارگزاري بیمه خارجی در جمهوري اسلامی ایران‹‹ را در
شش ماده به شرح زیر تصویب نمود

آیین نامه شماره 42
219
در اجراي ماده 61قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمهگري، شوراي عالی بیمه آییننامهسرمایهگذاري مؤسسات بیمه )نحوه
بهکار افتادن ذخایرو اندوختهها( را مشتمل بر یازده ماده و سهتبصره در جلسه مورخ 1381/3/28تصویب نمود
آیین نامه شماره 43
224
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 3ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري آئین نامه زیر را مشتمل بر 16ماده و 2
تبصره در جلسه مورخ 1381 /5/ 22تصویب نمود که از تاریخ / 1381 1/7جایگزین آئین نامه شماره / 26 1و مکمل هاي بعدي آن
می گردد
آیین نامه شماره 44
232
تعرفه بیمه نامه گروهی درمان تکمیلی
آیین نامه شماره 45
238
شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 13مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري اسلامی
ایران مصوب هیات محترم وزیران در جلسه مورخ1382 /2/ 30که با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد،
دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوختههاي قانونی موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد را به شرح ذیل تصویب نمود
آیین نامه شماره 46
239
شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 13مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزادتجاري – صنعتی جمهوري اسلامی
ایران مصوب هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1382 /2/ 30که با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد،
دستورالعمل مربوط به ذخایر و اندوختههاي فنی موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد را به شرح ذیل تصویب نمود
آیین نامه شماره 47
241
شوراي عالی بیمه در اجراي ماده 13مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزادتجاري – صنعتی جمهوري اسلامی
ایران مصوب هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1382 /2/ 30که با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد،
دستورالعمل مربوط به سرمایهگذاري موسسات بیمه ثبت شده در مناطق آزاد را به شرح ذیل تصویب نمود
آیین نامه شماره 48
246
شوراي عالی بیمه در اجراي تبصره 2ماده 2مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطقآزاد تجاري – صنعتی جمهوري
اسلامی ایران مصوب / 79 8/6هیات وزیران، درجلسه مورخ / 1382 3/4که با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد
ضوابط اعطاي نمایندگی به بیمه اشخاص حقیقی در مناطق آزاد جمهوري اسلامی ایران را مشتمل بر 6ماده و یک تبصره بشرح
ذیلتصویب نمود
آیین نامه شماره 49
247
شوراي عالی بیمه در اجراي بند الف ماده 21مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمهدر مناطق آزاد تجاري – صنعتی جمهوري

اسلامی ایران مصوب هیات محترم وزیران درجلسه مورخ 1382/4/3که با حضور نماینده دبیر شورایعالی مناطق آزاد تشکیل شد
آیین نامه شماره 50
248
آیین نامه اعطاي پروانه و نحوه فعالیت مؤسسات ارزیابی خسارت بیمهاي
آیین نامه شماره 51
251
شوراي عالی بیمه بر اساس بند 3ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري، در جلسه مورخ ،1382/9/18آیین نامه
قرارداد گروهی بیمه اعتبار داخلی را در هفده ماده و سه تبصره به شرح زیر تصویب نمود
آیین نامه شماره 52
255
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 3ماده 17قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران و بیمهگري قرارداد بیمهمسئولیت متصدیان حمل
داخلی مشتمل بر 13ماده و 3تبصره را به شرح زیر در جلسه مورخ 1382/10/23تصویب نمود
آیین نامه شماره 53
262
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 3ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ 1384/12/9آئین نامه
شرایط عمومی بیمه بدنه وسایل نقلیه زمینی را شامل 24ماده و 10تبصره به شرح زیر تصویب نمود
آیین نامه شماره 54
271
شوراي عالی بیمه در اجراي بند 5ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران و بیمه گري در جلسه مورخ » 1385/2/12آیین نامه
نمایندگی فروش بیمه هاي عمر« را در یازده ماده به شرح زیر تصویب نمود
آیین نامه شماره 55
273
در جلسه مورخ 1386/2/25شورايعالی بیمه در اجراي بندهاي 3و 5ماده 17قانون تأسیس بیمهمرکزيایران و بیمهگري،
آییننامه نحوه نظارت بر امور بیمههاي اتکائی مؤسسات بیمه مستقیم را به شرح زیر تصویب نمود
آیین نامه شماره 56
275
شوراي عالی بیمه در جلسه مورخ 86/6/19در اجراي بند 5ماده 17قانون تاسیس بیمه مرکزي ایران وبیمه گري آیین نامه زیر را
تصویب نمود
آیین نامه شماره 57
280
شورايعالی بیمه در اجراي بند 5ماده 17قانون تأسیس بیمه مرکزي و بیمهگري، آییننامۀ تنظیم امور نمایندگی بیمه را با هدف
تعمیم و توسعه بیمه و با توجه به اصول زیر در جلسه مورخ 1387/7/17تصویب کرد
آیین نامه شماره 58
287
ذخایر فنی مؤسسات بیمه

آیین نامه شماره 59
291
شرایط عمومی بیمه نامه مسئولیت مسئولان و مجریان امر واگذاري
آیین نامه شماره 60
294
آیین نامه شماره 61
297
آیین نامه شماره 62
298
شرایط عمومی بیمه وجوه در صندوق
آیین نامه شماره 63
302
شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی در مقابل کارکنان و اشخاص ثالث براي شناورهاي صیادي
آیین نامه شماره 64
307
شرایط عمومی بیمه هاي درمان
آیین نامه شماره 65
314
ضوابط نحوه تعیین میزان حق بیمه رشتههاي بیمه غیرزندگی مستقیم
آیین نامه شماره 66
315
نظامنامه شوراي عالی بیمه با آخرین تغییرات
آیین نامه شماره 67
325
ییننامه اجرائی بند )ب( ماده 115قانون برنامه پنجم توسعه )آیین نامه بیمه حادثه راننده (
آیین نامه شماره 68
326
آییننامه بیمه هاي زندگی و مستمري
آیین نامه شماره 69
333
آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت برتوانگري مالی موسسات بیمه
آیین نامه شماره 70
344
شرایط عمومی بیمه نامه نوسانات نرخ ارز واحدهاي تولیدي – صادراتی
آیین نامه شماره 71
349
آیین نامه حمایت از حقوق بیمه گذاران ،بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها

آیین نامه شماره 72
358
ییننامه تعرفه بیمه اختیاري )مازاد( مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص ثالث
آیین نامه شماره 73
358
آییننامه اجرایی قانون الحاق دولت ایران به سیستم بینالمللی بیمه مسئولیت مدنی وسائط نقلیه موتوري زمینی در مقابل شخص
ثالث )کارت سبز(
آیین نامه شماره 74
362
آییننامه بیمههاي درمان
آیین نامه شماره 75
372
آییننامه تنظیم امور نمایندگی بیمه
آیین نامه شماره 76
382
آییننامه نحوه واگذاري بیمههاي اتکایی اجباري و میزان کارمزد و مشارکت در سود آن
آیین نامه شماره 77
388
شرایط عمومی بیمهنامه مسافرتی اتباع خارجی متقاضی ورود به جمهوري اسلامی ایران و تعرفه مربوط به آن
آیین نامه شماره 78
394
آیین نامه اکچوئر رسمی بیمه
آیین نامه شماره 79
398
شرایط عمومی بیمه باربري
آیین نامه شماره 80
416
شرایط عمومی بیمه مسئولیت مدنی حرفهاي کارفرما در قبال کارکنان

 

این جزوه شامل آیین نامه های مصوب شورای عالی بیمه و ضمائم آن به همراه مجموعه قوانین و مقررات بیمه می باشد.

فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 421
حجم: 9.10 مگابایت
59,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

4 × چهار =