دانلود پژوهش رابطه استقرار صنایع بزرگ پیرامون شهر با مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)


دانلود پژوهش رابطه استقرار صنایع بزرگ پیرامون شهر با مدیریت شهری (مطالعه موردی شهر تهران)

چکیده

از آغاز روند صنعتی شدن، تهران همواره با دارا بودن تقریبی یک / دوم صنایع، مهم‌ترین قطب صنعتی کشور بوده است و اگر چه اتخاذ خط مشی‌های تمرکززدایی صنعتی از سال 1346 به بعد و قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در یک دوره زمانی موجبات کاهش تدریجی استقرار صنایع در تهران را فراهم آورد، اما در عوض به انتقال تمرکز صنعتی به نواحی اطراف و ظهور محورهای صنعتی پیرامونی در امتداد جاده‌های ارتباطی و اصلی و در اتصال به تهران انجامیده است. این تحقیق سعی دارد رابطه این استقرار را با مدیریت شهری مورد پژوهش قرار دهد  در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. بر این اساس هدف اصلی تحقیق حاضر پس از طراحی و توسعه چارچوب نظری تحقیق، به بیان فرضیه(فرضیات) تحقیق پرداخته شد و در نهایت جهت سنجش هدف اصلی تحقیق چهار فرضیه ایجاد گردید.جهت حل مسئله و پاسخ گویی به سوالات تحقیق،گام های زیر پیموده شد: مطالعه ادبیات موضوع، استخراج سازه ها، متغیرها و عوامل مرتبط با ویژگی های استقرار صنایع اطراف تهران ،طراحی ابزار اندازه گیری مرتبط ،مطالعات میدانی مقدماتی و معتبر سازی ابزار اندازه گیری داده ها و اطلاعات، تهیه پرسشنامه های نهایی و توزیع آن در بین کارشناسان محیط زیست و شهرداری تهران، مطالعات میدانی اصلی و جمع آوری داده ها و اطلاعات، و در نهایت تجزیه و تحلیل بدست آمده ،که در آن جهت روایی ابزار اندازه گیری از آزمون آلفای کرونباخ ، جهت آزمون فرضیات از آزمون دوجمله ای ، ضریب همبستگی اسپیرمن و جهت رتبه بندی عوامل از آزمون فریدمن یافته استفاده شده،نتایج نشان می دهد استقرار صنایع اطراف تهران بر همه عوامل به غیر از عامل اقتصادی تاثیر گذار است همچنین این عوامل اولویت بندی  شده ،در پایان نیز پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شده است.

1-1-مقدمه

 

از آغاز روند صنعتی شدن، تهران همواره با دارا بودن تقریبی یک / دوم صنایع، مهم‌ترین قطب صنعتی کشور بوده است و اگر چه اتخاذ خط مشی‌های تمرکززدایی صنعتی از سال 1346 به بعد و قانون ممنوعیت احداث صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران در یک دوره زمانی موجبات کاهش تدریجی استقرار صنایع در تهران را فراهم آورد، اما در عوض به انتقال تمرکز صنعتی به نواحی اطراف و ظهور محورهای صنعتی پیرامونی در امتداد جاده‌های ارتباطی و اصلی و در اتصال به تهران انجامیده است. شکل‌گیری خودجوش و کنترل نشد‌ه این کریدورهای صنعتی نمایانگر عدم توقف گسترش فضایی قطب صنعتی تهران و وسیع‌تر شدن فضای قطبش می‌باشد. در میان این محورها، محور صنعتی غرب تهران به طول تقریبی بیش از 140 کیلومتر که از میان شهرستان‌های کرج و هشتگرد عبور می‌کند و به قزوین می‌پیوندد، طولانی‌ترین و متراکم‌ترین محور از نظر استقرار صنایع و کانون‌های جمعیتی می‌باشد(فتاح و سلطانی،1385) این تحقیق سعی دارد رابطه این استقرار را با مدیریت شهری مورد پژوهش قرار دهد  در این فصل کلیات تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2-  بیان مساله

استان تهران به ویژه کلانشهر تهران بخاطر موقعیتهای سیاسی و اقتصادی و وجود زیرساختهای لازم ، بسیاری از فعالیتهای صنعتی و خدماتی را در خود جای داده است . وجود تمرکز بالای اقتصادی در اطراف شهر ، سبب ایجاد فرصتهای شغلی زیاد می شود ، آنهم به نوبه خود مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار می دهد استقرار تعداد زیادی از صنایع بزرگ در اطراف شهر تهران چه تاثیراتی بر مدیریت شهری دارد ؟ در مدیریت امور مدیریت شهری چگونه می توانیم اثرات منفی این موضوع را کاهش دهیم ؟ از آنجا که روز به روز بر تعداد صنایع اطراف شهر تهران افزوده می شود به نظر می رسد مدیریت شهری باید در این خصوص تدابیری اندیشیده تا از میزان آسیبهای افزایش استقرار صنایع بزرگ در اطراف شهر تهران بر مدیریت شهری کاهش دهد . در این راستا چگونه می توان نهادها وسازمانهای مرتبط را برای کاهش اثرات منفی صنایع اطراف شهر تهران بر مدیریت شهری ، تجهیز کرد ؟ چه سازمانهایی مسئولیت توزیع متوازن استقرار صنایع را در اطراف شهر بعهده دارند ؟ ظرفیت پذیرش صنایع بزرگ در اطراف شهر تهران به چه میزان می باشد ؟ صدور مجوزهای مختلف از جانب نهادهای مختلف به سرمایه گذاران و مالکین در صنعت ، برای تاسیس و استقرار کارخانجات و صنایع کوچک و بزرگ در اطراف شهر تهران ، عدم پیش بینی ظرفیتها و عدم بررسی جوانب مختلف آسیبهای اقتصادی ، زیست محیطی ، اجتماعی و … تمرکز و رشد بی رویه صنایع بزرگ در اطراف شهر تهران از سوی سازمانهای مرتبط ، استقرار دفاتر مختلف مرکزی و دفاتر فروش این صنایع در شهر و پیرامون آن ، از جمله مسائل اساسی دراین باب می باشد(پایگاه اطلاع رسانی دانش مدیریت شهری)

همچنین مسئله تحقیق حاضر، نبود دانش در این زمینه می‌باشد که این تحقیق انجام گردد همچنین می‌توان با تفاوت بین وضع موجود و وضع مطلوب مسئله تحقیق را بیان نمود، که در نمودار شماره یک نشان داده شده است.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-  بیان مساله 6
1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق: 8
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 10
1-5-  اهداف پژوهش 10
1-5-1 هدف آرمانی پژوهش 11
1-5-2 هدف کلی: 11
1-5-3 اهداف ویژه پژوهش 12
1-5-4 هدف کاربردی پژوهش 12
1-6- سوال اساسی پژوهش 12
1-7- مدل مفهومی 13
1-8- قلمرو تحقیق 13
1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 13
1-8-2 قلمرو مکانی تحقیق 13
1-8-3 قلمرو زمانی تحقیق 13
1-9-  محدودیت های تحقیق 13
1-10- تعریف واژه های تحقیق 14
1-10-1 تعاریف مفهومی  
فصل دوم: پیشینه  تحقیق 19
بخش اول مبانی نظری تحقیق 19
2-1 مقدمه 20
2-2 مفهوم صنعت 20
2-2-1 تعریف صنعت 23
2-2-2 گروه‌های صنعت 25
2-2-3 تقسیم‌بندی صنایع 31
2-4-2 خط مش یهای تمرکز زدایی صنعتی از تهران (قبل از انقلاب اسلامی) 32
2-4-3 زمینه های توسعه فضایی- صنعتی محور غرب تا قزوین 32
2-5گسترش فزاینده صنایع در محور غرب تهران بعد از انقلاب اسلامی 33
2-5-1توسعه صنعتی بعد از انقلاب اسلامی1357 34
2-6 استقرار صنایع بزرگ اطراف تهران و تاثیر آن بر زیست محیط  از دیدگاه مدیریت شهری 35
2-6-1عوامل آلودگی زیست محیطی شهر تهران 36
2-6-2‌ آلودگی صنعتی: 36
2-6-3بیماریهای ناشی از آلودگی هوا:  
2-6-3-1 آمفیزم 38
2-6-3-2 ‌ برونشیت مزمن 39
2-6-3-4 ‌ آسم 40
2-6-3-5 ‌ سرطان ریه، معده و بیماریهای قلبی 42
2-6-3-3 حساسیت 44
2-7-‌ اثر آلودگی هوا بر گیاهان  
2-8- اثرات جوی 45
2-8-1‌ وارونگی جوی 46
2-8-2 اثر گلخانه‌ای 46
2-9 بارش اسیدی 47
2-10استقرار صنایع بزرگ اطراف تهران و تاثیر آن بر اقتصاد از دیدگاه مدیریت شهری 50
2-10-1 تاسیسات و تسهیلات زیربنائی شهری 51
2-10-2 برق 52
2-10-3 تلفن 52
2-10-4 گازرسانی 54
2-10-5 فاضلاب و دفع آبهای سطحی 62
2-10-6 فضای سبز 62
2-10-7 مسائل و مشکلات جنوب تهران 63
2-10-8 توسعه غیرمجاز در تهران بزرگ 63
2-11استقرار صنایع بزرگ اطراف تهران و تاثیرات اجتماعی آن از دیدگاه مدیریت شهری 63
2-11-1  پیامدهای فضایی و اجتماعی رشد فیزیکی و جمعیتی تهران 64
2-12 استقرار صنایع بزرگ اطراف تهران بر حمل ونقل وترافیک از دیدگاه مدیریت شهری 64
2-12-1 ارتباط کاربری های صنعتی  با ترافیک تهران 65
بخش سوم  مروری بر مطالعات 65
2-2- مقدمه  
2-2-1- مطالعات انجام شده در ایران  
2-2-2- مطالعات انجام شده در خارج از ایران 66
فصل سوم: روش و مراحل اجرای تحقیق 67
3-1- مقدمه 68
3-2- روش تحقیق 72
3-3- فرآیند تحقیق 72
3-4- جامعه آماری 76
3-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات 76
3-6- آزمون های ابزار (اعتبار یا روایی ، قابلیت اعتماد یا پایائی ابزار) 76
3-7- روش تحلیل داده ها 79
فصل چهارم : یافته ها 80
4-1- مقدمه 81
4-2- آمار توصیفی 81
4-2- آزمون فرضیات 82
فرضیه اهم یک 82
فرضیه اهم دو 86
فرضیه اهم سه 86
فرضیه اهم چهار  
بخش دوم- رتبه بندی استقرار صنایع بزرگ بر اساس آزمون تحلیل واریانس فریدمن  
فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری و ارائه پیشنهادات 93
5-1- مقدمه 94
5-2- بحث ونتیجه گیری  
5-3- پیشنهادات پژوهشگر 96
5-4- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده 96
فهرست منابع و مآخذ: 97
منابع فارسی 98
منابع لاتین 99
پیوست ها 100
پیوست شماره یک-پرسشنامه تحقیق 100
پیوست شماره دو- آزمون آلفای کرونباخ برای پرسشنامه 101
پیوست شماره سه- آزمون های آماری 102
پیوست شماره چهار- اسناد و نمودارهای 10 سال اخیر مرتبط با استقرار صنایع اطراف تهران 102
چکیده انگلیسی: 102

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 142
حجم:1.59 مگابایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *