دانلود جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه


OnPlay تمامی آموزش های غیر رایگان اساتید سطح اینترنت را به رایگان تماشا کنید

دانلود جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه

اگرچه مساله جمعیت از دیرباز مورد توجه محققان بوده، اما رشد نامتناسب جمعیت و پیامدهای اجتماعی-اقتصادی آن در دهه های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به مساله ی جمعیت و تغییرات کمی و کیفی آن معطوف ساخته است. تعامل جمعیت و توسعه واهمیت فزاینده ی این تعامل، جمعیت شناسی را به صورت یکی از رشته های دانشگاهی درآورده است که ارتباط تنگاتنگی با برنامه های توسعه ی پایدار دارد.

فهرست مطالب جزوه جمعیت و برنامه ریزی توسعه :

اصول اولیه تحلیل های جمعیت شناسی

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • حجم جمعیت
 • توزیع جمعیت
 • ترکیب جمعیت
 • ساختار جمعیت
 • ترکیب جنسی
 • قومیت و نژاد
 • تغییر
 • رشد نمایی
 • معادله اصلی جمعیت شناختی

ساختار سنی و جنسی جمعیت

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • مقدمات
 • ساختار سنی و جنسی به عنوان یک سابقه تاریخی
 • عوامل جمعیت شناختی شکل دهنده ساختار سنی و جنسی جمعیت
 • تفاوت های ساختار سنی و جنسی جمعیت در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه
 • پیامدهای تغییر در ساختار سنی و جنسی جمعیت
 • پیامدهای جوان بودن ساختار سنی جمعیت
 • پیامدهای سالخوردگی جمعیت

پیش بینی جمعیت

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • روش های پیش بینی جمعیت
 • مقدمه
 • مفهوم شناسی پیش بینی جمعیت
 • چرا پیش بینی جمعیت
 • رویکردهای مرتبط با پیش بینی جمعیت
 • روش ریاضی
 • محدودیت های روش ریاضی
 • روش ترکیبی
 • مراحل پیش بینی جمعیت با روش ترکیبی
 • نرم افزارهای پیش بینی جمعیت با روش ترکیبی
 • مراحل پیش بینی جمعیت با نرم افزار DemProj

جمعیت و آموزش

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • عوامل موثر بر تشدید نیازهای آموزشی
 • توزیع جغرافیایی جمعیت و مکانیابی فضاهای آموزشی
 • تغییرات جمعیت و تأثیر آن بر برنامه ریزی آموزشی
 • زاد و ولد و باروری
 • پیش بینی ارقام ثبت نام مدارس
 • پیش بینی آموزش
 • روش شناسی پیش بینی آموزشی
 • شمار پیش بینی شده ثبت نام کننده ها
 • کدام روش را باید انتخاب کرد؟
 • معرفی نرم افزار پیش بینی آموزشی Workers
 • مدل های چهارگانه Workers
 • پیش بینی جمعیت دانش آموزی

جمعیت و بهداشت

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • توسعه بهداشت زمینه ساز رشد سریع جمعیت
 • بهداشت و تندرستی
 • گذار جمعیت شناختی و گذار بیماری شناختی
 • گذار مرگ و میر
 • گذار بیماری شناختی
 • اختلال در سلامتی
 • جمعیت و بهداشت عمومی

جمعیت، نیروی انسانی و اشتغال

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • جمعیت، منبع تولید و عامل مصرف
 • اندازه گیری و عرضه نیروی کار
 • مدل قاضی فاروق
 • رشد عرضه نیروی کار
 • الگوهای اشتغال در کشورهای در حال توسعه

تأثیر تحولات ساختار سنی جمعیت بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران

تهیه شده توسط نادر مطیع حق شناسی، استادیار جمعیت شناسی و عضو هیئت علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

 • مقدمه
 • اهداف
 • داده و روش
 • مبانی نظری
 • اثر رشد جمعیت و مولفه های آن بر عرضه نیروی کار
 • نظریه ها و مدل های جمعیت شناختی
 • تعیین کننده های جمعیتی نیروی کار در ایران: شواهد تجربی
 • یافته ها
 • تحولات ساختار سنی و جنسی جمعیت ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵
 • تحولات عرضه نیروی انسانی (جمعیت فعال اقتصادی) در ایران طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵
 • تحولات جمعیت شاغل و بیکار از نظر اقتصادی در ایران به تفکیک جنس و گروه های سنی پنج ساله طی سال های ۱۳۸۵-۱۳۴۵
 • تحولات سهم شاغلین در بخش های عمده فعالیت اقتصادی
 • سنجش تأثیر تحولات ساختار جمعیتی بر عرضه نیروی انسانی و وضع فعالیت اقتصادی در ایران
 • آینده نگری کل جمعیت و جمعیت واقع در سن فعالیت در ایران براساس سناریوهای مختلف
 • بحث و نتیجه گیری
 • پیشنهادات و توصیه سیاسی

جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • مقدمه
 • سیر تکاملی موضوع جمعیت، محیط زست و منابع در قرن بیستم
 • رویکردهای تبیینی
 • مدل اجتماعی – زیست شناختی
 • رویکرد اکولوژیکی
 • رویکرد سیستمی
 • تعامل جمعیت، محیط زیست و منابع طبیعی
 • حجم و رشد جمعیت، روندها و مسائل زیست محیطی
 • توزیع جمعیت، روندها و مسائل زیست محیطی
 • ترکیب جمعیت، روندها و مسائل زیست محیطی
 • تأثیر محیط زیست بر جمعیت

تغییرات ساختار سنی و ظهور پنجره جمعیتی در ایران : پیامدهای اقتصادی و الزامات سیاستی

تهیه شده توسط رسول صادقی استادیار جمعیت شناسی دانشگاه تهران

 • ملاحظات نظری
 • پیشینه تحقیق
 • تغییرات حجم و رشد جمعیت در ایران
 • گذار ساختارهای سنی جمعیت ایران
 • زمانبندی و طول مدت پنجره جمعیتی در ایران
 • نتایج و پیامدهای اقتصادی پنجره جمعیتی
 • نتیجه گیری و الزامات سیاستی

سیاست جمعیتی

تهیه شده توسط حاتم حسینی دانشیار جمعیت شناسی دانشگاه بوعلی سینا

 • مقدمه
 • سیاست جمعیتی چیست؟
 • دوگانگی در سیاست گذاری جمعیتی
 • سیاست گذاری جمعیتی، چه زمانی و چرا؟
 • هدف از سیاست گذاری جمعیتی چیست؟
 • انواع سیاست های جمعیتی
 • سیاست گذاری جمعیتی و برنامه ریزی توسعه
 • سیاستگذاری جمعیتی در ایران

ضرورت تدوین سیاست های جامع جمعیت در ایران

تهیه شده توسط محمدجلال عباسی شوازی و میمنت حسینی چاوشی

 • خلاصه اجرایی
 • مقدمه
 • روند تحولات و ویژگی های جمعیت در کشور
 • روند گذشته و آینده باروری در ایران
 • تفاوت های منطقه ای باروری
 • تحولات ساختار سنی جمعیت
 • پیش بینی آینده جمعیت ایران
 • تأثیر برنامه های تنظیم خانواده بر رشد جمعیت
 • سیاست های جمعیتی مناسب با وضعیت ایران

تورم جوانی جمعیت در ایران، دلالت ها و الزامات سیاستی

تهیه شده توسط رسول صادقی و محمدجلال عباسی شوازی

 • مقدمه
 • تورم جوانی و آغاز فاز پنجره جمعیتی
 • تحلیل وضعیت جوانان در ایران
 • سیاست ها و برنامه های جوانان
 • نتیجه گیری و پیشنهادات سیاستی

دلالت های سیاستی مسائل کنونی و پیش روی : سالخوردگی جمعیت در ایران

تهیه شده توسط مجید کوششی

 • خلاصه مدیریتی
 • مقدمه
 • تحلیل وضعیت و روندهای جمعیتی – اجتماعی و سلامت سالمندان ایران
 • گزینه های سیاستی
 • پیشنهادات

مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران : وضعیت، چالش ها و راهکارهای سیاستی

تهیه شده توسط حسین محمودیان

 • چکیده
 • مقدمه
 • وضعیت مهاجرت داخلی و شهرنشینی در ایران
 • توزیع سنی و جنسی مهاجران
 • علل مهاجرت داخلی
 • شهرنشینی
 • چالش های مرتبط با مهاجرت و شهرنشینی
 • سیاست های مرتبط با مهاجرت و شهرنشینی
 • عملکرد سیاست های اجرا شده
 • راهکارهای سیاستی
 • پیشنهادات سیاستی
توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 206
حجم: 17.4 مگابایت

OnPlay در یوتوب، آموزش های روانشناسی و معماری و کامپیوتر و سایر آموزشهای پولی را به رایگان تماشا کنید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − یک =