بازآفرینی شهری ( موضعی – موضوعی)

بازآفرینی شهری ( موضعی – موضوعی)

حوزه موضعی:

رود کنار       Riverside/Waterfront

فضاهای طبیعی واقع در محدوده‌های شهری(رود دره‌ها /تپه‌ها و…)         Natural Settings

اراضی با کاربری ناهمگون                   Brownfields

محدوده های تاریخی               Historic districts

محله     Neighborhood

سکونتگاه های غیررسمی Informal settlements

فضای عمومی         Public space(Street, Square)

پایانه قطار و مترو شهری               Rail station

مراکز شهری              /City Centre  Down Town

 

حوزه موضوعی:

Social Inclusion همه شمولی اجتماعی

Social Capital  سرمایه اجتماعی

Community Empowerment مقتدرسازی

Enabling Vulnerable communities(Women, children, youth) توانمندسازی گروه‌‌های آسیب پذیر اجتماعی

Good Urban Governance حکمروایی خوب شهر

Partnership تشریک مساعی

public–Private Partnership مشارکت بخش عمومی و خصوصی

Participation People مشارکت مردمی

Community Capacity Building ظرفیت سازی اجتماعی

Local Economy Development توسعه اقتصاد محلی

Community Development توسعه اجتماع محلی

Quality of Life    کیفیت زندگی

Place Making–Sense of Place خلق مکان – حس مکان

Sustainability     پایداری

Urban Poverty Alleviation کاهش فقر شهری

Urban Catalyst Projects پروژه های محرک توسعه شهری

Urban Renaissance نوزایی شهری

Heritage Conservation  حفاظت میراث کهن (شهری)

Urban Resilience تاب‌آوری شهری

Public Art هنر عمومی

Cultural Programming برنامه‌ریزی فرهنگی

Urban Tourism گردشگری شهری

Inner City Development توسعه درونی

City/Place Brandingبرندسازی شهر/مکان

City Reimaging  تغییر تصویر ذهنی از شهر

مزیت مکانی/ منزلت مکانی

Public Space Improvement projects پروژه های ارتقای فضاهای عمومی

Smart Cities(ICT, mobility) / Urban Smart Systems

سیستم‌های هوشمند شهری / شهر هوشمند

 

Energy efficiency

Carbonfree Sustainable Communities

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.