دانلود تحقیق عوامل داخلی موثر بر رشد گیاه

دانلود تحقیق عوامل داخلی موثر بر رشد گیاه

عوامل داخلی موثر بر رشد گیاه

رشد گیاه

توسعه ممتد و فزاینده یک موجود زنده را اصطلاحاً رشد می‌گویند. رشد را با معیارهای مختلفی از جمله طول، ارتفاع، قطر و تولید ماده خشک ارزیابی و بیان می‌کنند. رابطه رشد گیاه و عامل رشد یا به عبارت دیگر منحنی رشد یک منحنی S شکل است، منحنی رشد دارای سه قسمت مختلف؛ مرحله رشد کند، مرحله رشد سریع و مرحله رشد ثابت است.

عوامل مؤثر بر رشد گیاه

بطور کلی دو گروه از عوامل، بر رشد گیاه موثر هستند که بعنوان عوامل محیطی و عوامل ژنتیکی بیان می‌شوند.

عوامل ژنتیکی:

منظور از عامل ژنتیکی همان ساختار و تشکیلات ژنتیکی گیاه است. به عبارت دیگر با توجه به خصوصیت ژنتیکی، هر گیاه توان و استعداد معینی برای تولید دارد.

عملکرد پتانسیل یا پتانسیل ژنتیکی به پتانسیل یا مقدار تولید گیاه در شرایط مناسب گفته می‌شود.

شناسایی عوامل محدود در محیط رشد یکی از اهداف پرورش ‌دهندگان گیاهان می‌باشد. آن‌ها با حذف عوامل محدود کننده سعی در افزایش تولید تا حد پتانسیل ژنتیکی را دارند.اما بدلیل وجود عوامل محدودکننده، نمی‌توان به سقف پتانسیل رسید ولی می‌توان به آن نزدیک شد.

 

عوامل محیطی :

عوامل محیطی متعددی وجود دارند که بیش از ۵۲ عامل محیطی، تاکنون شناسایی شده‌اند، که می‌توانند رشد گیاه را تحت تاثیر قرار بدهند.

محیط :

مجموعه‌ای از شرایط خارجی که رشد و تکامل موجودات زنده از جمله گیاهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد، را محیط می‌گویند. از جمله عوامل داخلی به ژنتیک گیاه می‌توان اشاره کرد. ولی تعدادی از عوامل که در خارج از گیاه وجود دارند و رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهند را تحت عنوان محیط شناسایی کرده‌اند.

تقسیم بندی عوامل محیطی

عوامل محیطی به دو دسته تقسیم می‌شوند :

۱(عوامل محیطی مفید یا اصطلاحاً عوامل محیطی ضروری که حتماً باید در محیط رشد گیاه وجود داشته باشند. مثل نور، دما و خاک مناسب و آب کافی؛

۲(عوامل محیطی که برای رشد گیاه زیانبار هستند.

آیا عوامل محیطی موثر بر رشد گیاه قابل کنترل هستند؟

عوامل محیطی متعدد می باشند و بطور مثبت و منفی، رشد گیاه را تحت تاثیر قرار می‌دهند. ممکن است عوامل محیطی در باغ و باغچه خیلی قابل کنترل نباشند مانند نور. اما بعضی از این عوامل با یک مدیریت صحیح قابل کنترل هستند مثلاً رطوبت خاک، اگر آبیاری طبق اصول مناسب باشد می‌توان رطوبت خاک را در یک حدی که برای رشد گیاه مناسب باشد کنترل کرد.

اما در محیط گل‌خانه و یا محیط بسته که گل‌ها و گیاهان زینتی تولید و تکثیر می‌شوند، عوامل محیطی قابل کنترل هستند. یعنی می توانیم با روشن کردن لامپ، مقدار نوری که برای رشد گیاه مناسب است را افزایش دهیم. پس در محیط گل‌خانه می‌توان خیلی از عوامل محیطی را کنترل کرد ولی در فضای بیرون بعضی از این عوامل از کنترل ما خارج هستند.

بخشی از عوامل محیطی مفید و بخش دیگر زیان آور هستند. از جمله عوامل محیطی زیان‌آور می‌توان به گرمای زیاد، خشکی، سرما، شوری خاک و آلودگی هوا اشاره کرد.

هدف شناسایی عوامل محیطی زیان آور و حذف آن‌ها از محیط رشد گیاه می‌باشد. برای این منظور گیاهان را در خاک شور یا هوای آلوده پرورش نمی‌دهند. و با آبیاری به موقع از خشکی گیاه و کمی آب جلوگیری می‌کنند به عبارت دیگر عوامل محیطی زیان‌آور را حذف و عوامل محیطی مفید را تقویت می‌کنند.

عوامل محیطی ضروری بر رشد گیاه

عوامل محیطی ضروری

عوامل ضروری موثر بر رشد گیاه متنوع و متعدد هستند ولی از مهم ترین آن ها می توان به عواملی مانند نور، دما، رطوبت، تهویه و عناصر غذایی اشاره کرد. هر کدام از این عوامل جداگانه توضیح داده می شوند.

عامل رطوبت )یا آب:(

گیاه نیز مانند سایر موجودات زنده برای رشد مناسب نیاز به آب دارد، با به عبارت دیگر آب مایه ی حیات تمام موجودات زنده از جمله گیاه است. در محیط رشد گیاه، آب باید به مقدار کافی و با کیفیت مناسب وجود داشته باشد زیرا رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می دهد و باعث می شود عناصر غذایی موجود در محیط رشد گیاه از جمله خاک در آن حل شده و جذب عناصر غذایی صورت بگیرد. نقش مهم دیگر آب شرکت در عمل فتوسنتز است. فتوسنتز واکنشی است که اساس تولید گیاهی بر آن استوار است. به عبارت دیگر فقدان فتوسنتز فقدان رشد در گیاه محسوب می شود. نقش دیگر آب تنظیم دمای برگ و گیاه می باشد. گیاه از طریق انجام عمل تعرق، دمای خودش را پائین می آورد و به مقدار قابل تحمل می رساند، و اگر عمل تعرق آب از گیاه نبود، گیاه بر اثر افزایش دما می سوخت.

برای رشد گیاه، هر دو رطوبت کم و زیاد زیان آور خواهد بود زیرا اگر رطوبت خاک زیاد باشد گیاه بدلیل کمبود اکسیژن و تهویه نامناسب دچار مشکل می شود و چنانچه رطوبت خاک کم باشد بدلیل کمبود آب، خاک گیاه دچار خشکی و پژمردگی می شود، بنابراین هدف تأمین رطوبت در حد مناسب است. معمولاً رطوبت مناسب را رطوبت افسی تعریف می کنند.

رطوبت افسی، رطوبتی است که مقدار آب اضافی را بعد از انجام عمل آبیاری، از خاک خارج نموده و شرایطی را فراهم می کند تا گیاه بتواند از آب و اکسیژن کافی بهره مند شود.

نکته ای که در بحث آب مدنظر قرار می گیرد اینست که:

 

فهرست

عوامل داخلی موثر بر رشد گیاه 4

رشد گیاه 4

عوامل مؤثر بر رشد گیاه 4

عوامل ژنتیکی.. 4

عوامل محیطی.. 5

محیط.. 5

تقسیم بندی عوامل محیطی.. 5

عوامل محیطی ضروری.. 6

عامل رطوبت )یا آب:( 7

عامل نور : 8

عامل دما : 9

عامل تهویه : 9

آیا عامل ژنتیکی مهمتر است یا عامل محیطی ؟. 10

جوانه زدن. 10

جوانه زنی بدون زمینی یا بدون خاکی.. 10

جوانه زنی درون زمین یا درون خاکی.. 11

مراحل جوانه زنی.. 11

بیدار شدن یا فعال شدن بذر. 11

رشد طولی.. 11

عوامل موثر در جوانه زنی.. 12

رطوبت.. 12

تهویه. 12

درجه حرارت.. 13

نور. 13

ارتباط با سایر علوم. 13

روشنائی.. 14

سازش به روشنایی.. 15

اثر طول موجهای مختلف در نمو گیاهان. 15

ان می‌شود. 15

گرما 16

رطوبت جو. 17

توپوگرافی.. 17

انواع هورمونهای گیاهی.. 19

اکسینها 19

جیبرلینها 20

جیبرلین. 20

سیتوکینینها 21

اتیلن. 22

اسید آبسیسیک… 23

عوامل زیستی موثر در اجتماعات گیاهی.. 24

وثر است. 24

بافت مریستمی.. 24

ریشه‌های اولیه را می‌توان به 4 منطقه تقسیم بندی نمود. 25

کلاهک ریشه. 25

مریستم انتهایی.. 26

منطقه طویل شدن. 26

منطقه بلوغ. 26

رشد طولی ساقه. 26

رشد برگ… 27

رشد شاخه ها 28

اثر هورمون اکسین بر رشد طولی گیاهان. 28

اثر هورمون جیبرلین بر رشد طولی گیاهان. 28

تشکیلات پسین در گیاهان ، رشد قطری.. 29

تشکیلات پسین در گیاهان در ساقه گیاهان دو لپه‌ای.. 29

محل و نحوه تشکیل کامبیوم. 29

نحوه تعیین سن گیاه 30

زمان تشکیل کامبیوم و فلوژن. 30

ساختار پسین ساقه گیاهان یک ساله علفی.. 31

تشکیلات پسین در ساقه تک لپه‌ایها 32

رشد ساقه. 33

پیدایش بافتهای نخستین ساقه. 34

ساختار بافتهای نخستین دو لپه‌ایها و بازدانگان. 34

استوانه مرکزی.. 35

ساختار نخستین تک لپه‌ایها 36

پیدایش بافتهای پسین در ساقه. 36

ساختار درونی پسین ساقه دو لپه‌ایهای چوبی و بازدانگان. 36

عوامل مؤثر بر رشد و نمو گیاهان مرتعى.. 37

گیاه 37

خاک… 38

هوا 38

باد. 38

دَما 39

نور. 39

ارتفاع. 40

عرض جغرافیائى.. 40

شیب.. 41

جانوران. 41

انسان. 42

آفات و بیمارى‌ها 42

محدودیت عوامل رشد. 43

 

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 43
حجم: 2.20 مگابایت
25,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.