دانلود پروژه سیستم انبارداری

دانلود پروژه سیستم انبارداری

رشته :

مهندسی تکنولوژی نرم افزار

الف) ارائه شرح سیستم

مطالب مربوط به این مرحله که شامل تعریف ، کاربرد و مزایا می باشد در ذیل ارائه گردیده است:

مقدمه‌

هدف‌ از تشکیل‌ و ایجاد انبارها، چه‌ در سازمانهای‌ دولتی‌ و چه‌ در بخش‌ خصوصی‌، تأمین‌ ونگهداری‌ کالاهای‌ مورد نیاز سازمان‌ است‌ و انبارداری‌ به‌ کلیه‌ فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ تهیه‌ و نگهداری‌ وسپس‌ تحویل‌ مواد و اقلام‌ مورد نیاز سازمان‌ در زمان‌ مناسب‌، اطلاق‌ می‌شود. وظایف‌ انبارها در سازمان ‌را می‌توان‌ در سه‌ بخش‌ زیر خلاصه‌ کرد:

الف‌) برنامه‌ریزی‌ و مراقبت‌ جهت‌ حفظ‌ مقدار موجودی‌ هر یک‌ از اقلام‌ کالاهای‌ مورد نیازسازمان‌ در حد مطلوب‌ خود.

ب‌) همکاری‌ و مساعدت‌ در خرید و تأمین‌ و تهیه‌ کالاها و کنترل‌ و دریافت‌ کالاهای‌خریداری‌ شده‌.

ج‌) نگهداری‌ کالا در انبار به‌ نحو صحیح‌ و تسریع‌ در امر تحویل‌ با رعایت‌ مقررات‌ ودستورالعملهای‌ سازمان‌.

انبارها را از دو جهت‌ می‌توان‌ مورد بررسی‌ قرارداد، یکی‌ از لحاظ‌ فیزیکی‌ نظیر محل‌ انبار، نوع‌قفسه‌بندی‌ها، محل‌ کالاها در انبار، نور، ایمنی‌ و وسایل‌ حفاظت‌ کالاها و وسایل‌ حمل‌ و نقل‌ و… ودیگری‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار که‌ به‌ طرح‌ و گردش‌ فرمها بنحوی‌ که‌ اطلاعات‌ به‌ بخشهای‌ مختلف‌سازمان‌، به‌ موقع‌ و به‌ مقدار لازم‌ برسد و به‌ کنترلهای‌ لازم‌ در رابطه‌ با کالاها می‌پردازد.

منظور از سیستم‌ اطلاعاتی‌ انبار، ایجاد روشی‌ نظام‌مند و منطقی‌ برای‌ اجرای‌ عملیات‌ مربوط‌ به‌کالاهای‌ موجود در انبار و همچنین‌ اعمال‌ کنترلهای‌ لازم‌ روی‌ مراحل‌ مختلف‌ این‌ عملیات‌ می‌باشد.

انبار بنا به‌ نیاز همه‌ بخشها، عموماً با تمام‌ واحدها و کارکنان‌ آن‌ در تماس‌ و رابطه‌ است‌. این‌ رابطه‌ وتماس‌ چه‌ در مورد تحویل‌ دادن‌ و گرفتن‌ اجناس‌ و چه‌ در مورد نگهداری‌ حسابها و مبادله‌ اسناد و مدارک‌آن‌ها، باید بر ضوابط‌ مستدل‌ و مجاز و رسمی‌ مبتنی‌ باشد نه‌ مناسبات‌ شخصی‌ و دوستانه‌ چرا که‌ اینگونه‌روابط‌، موجبات‌ کندی‌ کار و بروز اشتباهات‌ را فراهم‌ می‌سازد. بدیهی‌ است‌ در روابط‌ متقابل‌، رفتارهای‌دوستانه‌ صرفنظر از دستورالعملها، سبب‌ تسریع‌ کارها خواهد بود ولی‌ نباید باعث‌ ابهام‌ در حسابها ومدارک‌ و اسناد باشد.

در طراحی‌ سیستم‌ اطلاعات‌ انبار بایستی‌ توجه‌ نمود که‌ آیا از قبل‌ سیستمی‌ وجود دارد یا خیر، درصورت‌ وجود سیستم‌، شناخت‌ سیستم‌ و نقاط‌ قوت‌ و ضعف‌ آن‌ جزو مقدماتی‌ترین‌ فعالیتها محسوب ‌می‌شود.

1 ـ 2 ـ 1 ـ جایگاه‌ سازمانی‌ و شرح‌ وظایف‌

در ساختار سازمانی‌ مصوب‌ مرکز اطلاعات‌ و مدارک‌ علمی‌ ایران‌، فعالیتهای‌ مربوط‌ به‌ انبار در یک ‌پست‌ سازمانی‌ با عنوان‌ انباردار و زیر مجموعه‌ اداره‌ امور اداری‌ و مالی‌، خلاصه‌ می‌گردد. هیچگونه‌شرح‌ وظیفه‌ای‌ از انبار، انباردار و یا مسئول‌ انبار تدوین‌ نگردیده‌ و یا در دسترس‌ مشاهده‌ نمی‌شود و شرح‌وظایف‌ انباردار بر اساس‌ انتظاراتی‌ که‌ بطور معمول‌ و یا موردی‌ وجود داشته‌ توسط‌ وی‌ درک‌ گردیده‌است‌.

 

1 ـ 2 ـ 4 ـ کالاهای‌ موجود در انبار و نحوه‌ چیدمان‌ آنها

به طور مثال در یک تقسیم بندی انبارها به سه گروه کلی انبار ابزار و انبار مواد و انبار تجهیزات اداری تقسیم بندی شده اند که انبار ابزار و تجهیزات اداری توسط یک نفر و انبار مواد توسط دو نفر اداره و سرویس دهی می شود.

عمده‌ کالاهای‌ موجود در انبار را ابزار و تجهیزات  تشکیل‌ می‌دهد. کلیه‌ این‌ ملزومات‌ در دو بخش‌ مصرفی‌ و غیرمصرفی‌ تقسیم‌ بندی‌ می‌شوند.

 

1 ـ 2 ـ 5 ـ سیستم‌ کدگذاری‌ کالاهای‌ انبار

‌ سیستم‌ کدگذاری‌ برای‌ هر کالای‌ ورودی‌ به‌انبار، کدی‌ مرکب‌ از 9 رقم‌ در نظر گرفته میشود.(کد 5 رقمی‌ ذکر شده‌ نشان‌دهنده‌ مصرفی‌ یا غیرمصرفی‌ بودن‌ کالا، گروه‌ کالا و نوع‌ کالا در هر گروه‌ است‌).

1 ـ 2 ـ 7 ـ فرایند درخواست‌ کالا از انبار و تحویل‌ آن‌

بطور کلی‌ فرایند درخواست‌ کالا تا تحویل‌ آن‌ طی‌ مراحل‌ زیر انجام‌ می‌شود:

 1. درخواست‌ کالا در 3 نسخه‌ توسط‌ واحد درخواست‌ کننده‌ تنظیم‌ می‌شود.
 2. پس‌ از تأیید مسئول‌ واحد درخواست‌ کننده‌، درخواست‌ کالا به‌ تأیید رئیس‌ امور اداری‌و مالی‌ رسیده‌ و به‌ انبار ارسال‌ می‌شود.
 3. در صورت‌ وجود کالا در انبار، انباردار کالای‌ درخواستی‌ را به‌ نماینده‌ واحد تحویل‌می‌دهد.
 4. یک‌ نسخه‌ از فرم‌ درخواست‌ کالا به‌ حسابداری‌ ارسال‌ می‌گردد و یک‌ نسخه‌ آن‌ در انباردر زونکن‌ مربوطه‌ به‌ واحد متقاضی‌، بایگانی‌ می‌شود.
 5. اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ ورود و خروج‌ کالا از انبار در کارت‌ انبار و دفتر انبار و کامپیوتر انبارتوسط‌ انباردار ثبت‌ می‌گردد.
 6. در صورت‌ عدم‌ وجود کالای‌ درخواستی‌ در انبار، انباردار موظف‌ به‌ صدور فرم‌درخواست‌ خرید گردیده‌ و فرم‌ را برای‌ کارپرداز ارسال‌ می‌کند.
 7. گردش‌ خرید کالا طی‌ گردیده‌ و کالای‌ خریداری‌ شده‌ همراه‌ با فاکتور جهت‌ صدور قبض‌انبار تحویل‌ انبار می‌گردد.
 8. انباردار اقدام‌ به‌ صدور قبض‌ رسید انبار در 3 نسخه‌ کرده‌ و ضمن‌ ممهور کردن‌ قبض‌ انبار به‌ مهرانبار، 2 نسخه‌ اول‌ آن‌ را به‌ کارپرداز جهت‌ تکمیل‌ مستندات‌ اداری‌ تحویل‌ می‌دهد ویک‌ نسخه‌ را در انبار بایگانی‌ می‌کند (در صورتیکه‌ کالای‌ خریداری‌ شده‌ جزء اموال‌ باشد، هر3 نسخه‌ به‌ کارپرداز تحویل‌ می‌شود و یک‌ نسخه‌ اضافی‌ برای‌ انبار تکمیل‌ می‌گردد).

 

1ـ 2ـ 8ـ فرمهای‌ مورد استفاده‌ در سیستم‌ انبار

گردش‌ کارها و عملیات‌ مربوط‌ به‌ سیستم‌ انبار، در قالب‌ فرم‌ با عناوین‌ زیر انجام‌ می‌شود:

 1. درخواست‌ کالا از انبار
 2. قبض‌ انبار
 3. درخواست‌ خرید
 4. کارت‌ انبار
 5. فرم‌ برگشت‌ کالا از واحدها به‌ انبار
 6. دفتر سیاهه‌ اموال‌

البته موارد 5 و 6 در سیستم کامپیوتری انبار نیز ثبت می گردند.

1 ـ 2 ـ 10 ـ انبار گردانی‌

انبارگردانی‌ در شرگت پیچ و مهره شهر کرد هر ساله‌ توسط‌ تیمی‌ مرکب‌ از امین‌ اموال‌، مسئول‌/متصدی‌ انبار، و رئیس‌ اموراداری‌ و مالی‌ جهت‌ کسب‌ اطمینان‌ از صحت‌ عملیات‌ موجودی‌ انبارها و جهت‌ کشف‌ و اصلاح‌تفاوتهای‌ موجود میان‌ مقدار واقعی‌ موجودی‌ و مانده‌ کارتهای‌ انبار انجام‌ می‌شود.

فصل دوم:

نیازمندیهای نرم افزار انبار

نیازمندیهای مساله جهت طراحی برنامه انبار:

 • اطلاعات پایه
 1. امکان تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
 2. امکان تعریف انواع واحدهای شمارش کالا
 3. امکان تعریف انواع طبقات کالا و تخصیص یک کالا به طبقات مختلف
 4. امکان کدگذاری کالاها (امکان تعریف کدکالا در سه سطح گروه ، زیرگروه و سریال کالا)
 5. امکان تعریف مکان‌های نگهداری کالا در انبار ، همچون قفسه ، ردیف و ….
 6. امکان تعیین کالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره زمانی
 7. امکان تعریف کالاهای مشابه برای هریک از اقلام انبار
 8. امکان تعریف کارپردازان و مشخصات شخصی و شغلی آنها
 9. امکان تعریف واحدهای درخواست کننده کالا
 10. امکان تعریف افراد تحویل‌گیرنده کالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
 11. امکان تعریف واحدهای سازمان
 12. امکان تعریف منابع تهیه کالا
 13. امکان ثبت اطلاعات کالاشامل :نام ، طبقه ، واحد شمارش ، کشور سازنده ، شرکت سازنده ، مصرفی یاغیرمصرفی ، حداقل موجودی ، حداکثر موجودی ، نقطه سفارش و …
 14. امکان تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری
 • عملیات مربوط به ورود کالا به انبار
 1. امکان صدور درخواست خرید کالا توسط انبار و پیگیری آن
 2. امکان صدور قبض انبار و قبض انبار مستقیم برای کالاهای خریداری شده با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار

توضیح : منظور از قبض انبار مستقیم ، قبض انباری است که برای کالاهایی که وارد انبار نمی‌شوند و مستقیم به واحد مربوط تحویل داده می‌شوند صادر می‌شود .

 1. امکان تهیه کاردکس انبار
 2. امکان صدور قبض برای کالاهایی که از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبار خارج می‌شوند (جهت تسویه تنخواه با حسابداری ) با ذکر تاریخ ورود کالا به انبار
 3. امکان تخصیص کالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
 4. امکان صدور قبض انبا برای کالاهایی که به امانت گرفته می‌شوند و کنترل موجودی آنها
 5. امکان صدور قبض انبار برای کالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمان‌های دیگر
 6. امکان ثبت کالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه‌کردن به موجودی انبار
 7. امکان ثبت کالاهای مازاد بر مصرف که به انبار برگشت داده می‌شوند .
 8. امکان ثبت کالاهای برگشت از فروش
 9. امکان ثبت کالاهای وارده از تعمیرگاه
 10. امکان ثبت کالاهایی که بین انبارها جابجا می‌شوند و صدور قبض و حواله برای آنها و اصلاح موجودی انبار
 11. امکان ثبت هزینه‌های اضافی در گزارش قبض انبار
 12. امکان ثبت تخفیف هرکالا و تخفیف کلی فاکتور در قبض انبار
 13. امکان پیگیری و کنترل کالاهای ثبت شده در قبض انبار با کالاهای درخواست شده برای خرید
 14. امکان ثبت مشخصات فروشنده ، فاکتور و کارپرداز در قبض انبار
 15. امکان ثبت مشخصات فنی کالاهای وارد شده به انبار در قبض انبار
 16. امکان کنترل توالی شماره قبض انبارها (با توجه به تاریخ و ساعت صدور آنها)
فرمت فایل: Word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 100
حجم: 1.54 مگابایت
35,000 ریال – خرید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.