دانلود کتاب جزوه راه های غنی سازی اوقات فراغت

دانلود کتاب جزوه راه های غنی سازی اوقات فراغت

جزوه راه های غنی سازی اوقات فراغت دانشگاه پیام نور توسط دکتر محمدرضا سرمدی و عبدالعباس محمدی تهیه شده است

اوقات فراغت زمانی است که فرد از گذران زندگی یا نیازهای زیست شناختی جدا می شود. تنها زمان فراغت است که به فرد اختصاص و در آن آزادی انتخاب دارد. در همین زمان است که انسان فرصت انجام فعالیت هایی متناسب با استعدادها و علائق خود را پیدا می کند. بنابراین تصمیم گیری در مورد چگونگی گذران اوقات فراغت همواره از تصمیمات روزمره انسان هاست.

فهرست مطالب جزوه راه های غنی سازی اوقات فراغت :

فصل اول: تعاریف و تاریخچه اوقات فراغت

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • مفهوم لغوی اوقات فراغت
 • مفهوم اصطلاحی اوقات فراغت
 • ویژگی های اوقات فراغت
 • مقایسه مفهوم فراغت با چند واژه مشابه
 • اهمیت اوقات فراغت
 • اوقات فراغت و چشم انداز تاریخی آن
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل

فصل دوم: اهداف و انواع اوقات فراغت

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • آثار ارزشمند اوقات فراغت
 • اهداف گذران اوقات فراغت
 • کارکردهای عمده اوقات فراغت
 • انواع فعالیت های اوقات فراغت
 • اشتغالات اوقات فراغت
 • عوامل مؤثر بر نحوه گذران اوقات فراغت
 • محدودیت های مربوط به اوقات فراغت
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل دوم

فصل سوم: آراء و نظریات مربوط به اوقات فراغت

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • دیدگاه های فلسفی اوقات فراغت
 • اوقات فراغت از دیدگاه اسلام
 • رهیافت های جامعه شناسی اوقات فراغت
 • دیدگاه های مختلف اوقات فراغت
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل سوم

فصل چهارم: شناخت نوجوانان و جوانان و اهمیت اوقات فراغت آنان

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • فرایند رشد و تکامل از دیدگاه های مختلف
 • علل اهمیت اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
 • چالش ها و موانع اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
 • مسائل و مشکلات برنامه ریزی و مدیریت اوقات فراغت جوانان
 • جایگاه اوقات و فراغت جوانان در اسناد رسمی کشور
 • ویژگی های عمومی اوقات فراغت جوانان
 • انواع و نحوه گذراندن اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
 • ویژگی های اساسی گذران اوقات فراغت در جوانان
 • نگرش جنسیتی به اوقات فراغت جوانان
 • رویکردهای جامع گذران اوقات فراغت جوانان
 • وضعیت تشکل های غیردولتی در گذران اوقات فراغت جوانان
 • میزان اوقات فراغت نوجوانان و جوانان
 • غنی سازی اوقات فراغت؛ راهی برای کاهش بزهکاری جوانان و نوجوانان
 • رابطه اوقات فراغت و اعتیاد جوانان و نوجوانان
 • عوامل مؤثر بر ایجاد و پیشگیری از اعتیاد جوانان
 • تدوین اهداف ساماندهی اوقات فراغت جوانان
 • تدوین راهبردها و سیاست های ساماندهی اوقات فراغت جوانان
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل چهارم

فصل پنجم: تفریحات سالم، ورزش و اوقات فراغت

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • تفریحات سالم و ارتباط آن با ورزش
 • نظریه های تفریحات سالم
 • ورزش
 • تعریف ورزش و تربیت بدنی
 • تربیت بدنی
 • تفاوت ورزش و تربیت بدنی
 • تاریخچه ورزش و تربیت بدنی
 • انواع ورزش
 • رابطه ورزش با علوم دیگر
 • ورزش و بازی از دیدگاه اسلام
 • نقش ورزش در کاهش بزهکاری اجتماعی
 • کارکردهای گذران اوقات فراغت ورزشی
 • کارکردهای اجتماعی ورزش و شیوه های گذران اوقات فراغت
 • اسپورتیزاسیون (ورزشی کردن) و ایجاد ورزش و اوقات فراغت مدرن
 • نمادهای ورزش باستانی، نوستالژی و پست مدرنیزم
 • جایگاه ورزش در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • ورزش همگانی
 • اهداف ورزش همگانی
 • ابعاد ورزش همگانی
 • انواع نیازها در زمینه ورزش های همگانی
 • بازی و انواع آن
 • ارتباط ورزش با بازی کار و فراغت
 • تأثیر تفریح و بازی برای کودکان
 • فواید بازی برای دانش آموزان دوره ابتدایی
 • عوامل مؤثر بر گذران اوقات فراغت دانش آموزان با ورزش
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل پنجم

فصل ششم: هنر و اوقات فراغت نوجوانان و جوانان

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • تعریف و مفهوم هنر
 • مقایسه مفهوم هنر و زیبایی
 • انواع هنر
 • هنر اسلامی
 • هنر ایرانی
 • جایگاه هنر در تعلیم و تربیت
 • هنر و اوقات فراغت
 • نکاتی چند پیرامون استفاده از هنر در اوقات فراغت
 • ارتباط هنر با سایر رشته ها
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل ششم

فصل هفتم: فناوری اطلاعات و ارتباطات و اوقات فراغت

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • عناصر ارتباط و انواع آن
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا)
 • مفاهیم نوین فاوا
 • تاریخچه فاوا
 • دسته بندی کشورها از لحاظ رشد فاوا
 • دستاوردهای مثبت فاوا
 • بسترهای توسعه فاوا
 • ویژگی های عصر اطلاعات و ارتباطات
 • ضرورت آگاهی از فاوا
 • رویکردهای مربوط به فاوا
 • نقش فاوا در ابعاد مختلف زندگی
 • تحولات جدید در اوقات فراغت
 • ویژگی های فراغت در عصر حاضر
 • اینترنت
 • خدمات و کارکردهای فضای مجازی و اینترنت
 • خصوصیات ویژه فضای مجازی در ارتباط با اوقات فراغت
 • چت روم ها
 • بازی های اینترنتی
 • کتابخانه های مجازی
 • گشت و گذار اینترنتی و انواع آن
 • افزایش مراودات در فضای مجازی
 • عوامل محدودکننده کارکرد اوقات فراغت فضای مجازی
 • آسیب های فاوا و اینترنت
 • راهکارهایی جهت کاهش آسیب های ناشی از اینترنت در کودکان
 • تلفن همراه (موبایل)
 • رسانه های ارتباط جمعی و کارکردهای مختلف آنها
 • اهمیت و جایگاه تلویزیون
 • تلویزیون و کودکان و نوجوانان
 • تلویزیون و فرهنگ مطالعه
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل هفتم

فصل هشتم: مطالعه و کتاب درمانی در گذران اوقات فراغت

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • تعریف لغوی و مفهومی کتاب
 • انواع کتاب
 • تعریف مطالعه و کتابخوانی
 • انواع مطالعه
 • اهمیت و ضرورت کتاب و مطالعه
 • کتاب و مطالعه در عصر دیجیتال
 • موانع و مشکلات کتاب و کتابخوانی
 • عوامل و راهکارهای ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه
 • اهداف مطالعه و خواندن
 • رابطه سبک زندگی و کتابخوانی با اوقات فراغت
 • درباره کتابخانه
 • بخش های کتابخانه
 • درجه کتابخانه
 • طبقه بندی کتابخانه ها
 • انواع کتابخانه در ایران
 • نقش کتابخانه های عمومی در غنی سازی اوقات فراغت
 • اهمیت کتابخانه ها
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل هشتم

فصل نهم: فعالیت های تربیتی- اجتماعی یا فوق برنامه فراغتی برای دانش آموزان

 • هدف های کلی
 • هدف های یادگیری
 • مقدمه
 • تعاریف و مفاهیم مربوط به فعالیت های فوق برنامه
 • ارزش فعالیت های فوق برنامه
 • ضرورت و اهمیت فعالیت های فوق برنامه
 • اهداف فعالیت های فوق برنامه
 • لزوم برنامه ریزی فعالیت های فوق برنامه
 • مقایسه فعالیت های فوق برنامه با فعالیت های رسمی
 • اصول حاکم بر فعالیت های فوق برنامه
 • دیدگاه های فلسفی در خصوص فعالیت های فوق برنامه
 • کارکردهای مختلف فعالیت های مکمل و فوق برنامه
 • جایگاه فعالیت های فوق برنامه در جهان و ایران
 • انواع فعالیت های فوق برنامه
 • خودآزمایی چندگزینه ای فصل نهم

منابع و مآخذ

توجه: این فایل داری واتر مارک می باشد.
فرمت فایل:  Pdf
تعداد صفحات: 240
حجم: 2.41 مگابایت
35,000 ریال – خرید


سعیدسان تابع قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق مولفین و ناشرین است، چنانچه نسبت به محتوای این صفحه صاحب حق نشر هستید و درخواست حذف آن را دارد، خواهشمند است از طریق این لینک به ما اطلاع دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دوازده − دوازده =